Enric I. Canela

Llegia que la Secretaria d’Universitats i Recerca ha obert una investigació per aclarir si la Universitat Internacional de Catalunya (UIC) ha incomplert la nova normativa per admetre alumnes en la facultat de Magisteri. La mesura s’ha pres arran de la protesta de degans de les facultats d’Educació d’algunes universitats públiques i de professors, que asseguren que aquesta universitat privada ha estat admetent estudiants que no tenen els requisits necessaris en el nivell de llengües, segons afirmen els denunciants.

Aquest any totes les universitats públiques i privades de Catalunya van acordar amb el Govern que exigirien requisits extra als alumnes que volguessin estudiar Educació primària i Educació infantil. Tots els estudiants de batxillerat o FP de grau superior han de tenir una mitjana de cinc punts en els exàmens de castellà i català de selectivitat, en cas contrari no poden entrar a Magisteri.

Diu que la Generalitat podria anul·lar les matrícules, la UIC diu que no ho havien entès i que pensaven que no els afectava.

Mireu, no sí és un malentès o no, és una vergonya. Estem discutint si la formació és bona, si hi ha fracàs escolar, si els valors, etc. i després deixem que estudiï per a ser mestre, professió enormement important, una persona que no sap ni escriure. Ara tots entusiasmats perquè es demana que tinguin un cinc, brillant. H reitero, vergonyós. I això no és culpa de Madrid.

Enric I. Canela

Llegia un article de Materia que es titula El CSIC pierde 1.100 empleados en un solo año, la mayoría investigadores jóvenes. Des del 2011 s’han perdut 4.000 treballadors. La part més important dels 1.100 perduts aquest darrer any són investigadors (800).

La taxa de reposició que va marcar el “mecenes de la recerca” Cristóbal Montoro, ha destruït el CSIC, expulsant els joves investigadors. Igual ha fet en altres llocs encara que els nombres absoluts siguin menors. Les plantilles són velles. En recerca no han d’haver persones que la facin, ha d’haver una proporció de joves, menys joves i grans. Per entendre això cal tenir un cert nivell intel·lectual que sembla que no arriba a determinats sectors de la política.

Les universitats estem patint, també, d’aquesta “brillant” política que permetrà que l’Estat espanyol mantingui un nivell de recerca superior al que tenen a la majoria dels planetes del sistema solar. Espanya supera la recerca que fan a Mart, Júpiter, Saturn i fins i tot a Venus. S’espera una exposició del ministre competent en la matèria (és un dir) al Congrés dels Diputats.

Enric I. Canela

Barcelona ha guanyat el gran premi a la innovació de la fundació del magnat nord-americà Bloomberg pel seu programa per utilitzar tecnologies digitals per crear “xarxes de confiança” que ajudin a una població cada vegada més envellida.

Barcelona es durà cinc milions d’euros de retribució per al programa, dissenyat per a constituir xarxes al voltant de les persones grans en risc per ajudar a identificar mancances en l’atenció que reben, facilitar una coordinació de l’assistència i promoure la qualitat de vida, assenyala la fundació Bloomberg en un comunicat.

Les altres ciutats premiades per la fundació són Atenes, Kirklees al Regne Unit, Estocolm i Varsòvia. Podeu completar la notícia (i 2 i 3).

Enric I. Canela

El dia 9 Nature publicava Scientists split over Scottish independence vote. L’article, força complet, posa de manifest la qualitat de la recerca escocesa, el pes específic dels investigadors escocesos en el sistema del Regne Unit i l’alta productivitat en el context europeu.

D’una manera clara és veu que Escòcia, sense Cambridge ni Oxford, té un enorme pes en el sistema de recerca britànic. Un nombre important de fets científics han tingut lloc a Escòcia

Enric I. Canela

Anar a la Facultat de Medicina de la UB i compartir alguna cosa amb els professors de la UB / metges de l’Hospital Clínic, enriquidora i imprescindible dualitat, és sempre anar a aprendre i, si un pot, sorprendre’s.

Sorprendre’s de la feina ben feta i de repercussió mundial. Ahir vaig anar a la presentació del projecte EMPODaT (Programa de Postgrau Euromediterrani de Donació i Trasplantament d’Òrgans), em va tocar representar al rector. Vaig impregnar-me de projecte i vaig escoltar el professor Martí Manyalich. Un gran projecte respecte a la formació als països de la Mediterrània en trasplantaments. La cosa té història, ja porten més de 10.000 “formacions” fetes. Gràcies a ells som una referència mundial.

Veure també: La UB lidera un postgrado para la donación de órganos en Egipto, Líbano y Marruecos.

Enric I. Canela

Tornem a tenir la UB líder. És la primera universitat de l’Estat espanyol en el QS World University Rankings 2014-2015. La UB, que ocupa el lloc 166è en el rànquing mundial, guanya dotze posicions en relació amb l’any passat (178a posició), i és una de les primeres 200 universitats del món, seguida de la UAB (173è) i la UAM (178è).

La UB millora en gairebé tots els indicadors emprats, però molt especialment en reputació empresarial (escala 42 posicions i ocupa el lloc 151è) i en les citacions per professor (millora 20 posicions i ocupa el lloc 293è), un valor que avalua l’impacte internacional de la recerca. 

En relació amb les cinc grans àrees de coneixement que estableixen els rànquings, la UB millora la puntuació en tots els àmbits i continua entre les 100 primeres universitats del món en Arts i Humanitats, Ciències de la Vida i Medicina i Ciències Naturals.

Destacable que la UB i la UAB siguin les primeres. Catalunya una vegada més destaca en universitats. Algunes cites de la premsa:

Sap greu que el president Mas en el debat de política general oblidi la UB, la primera universitat de l’Estat i es dediqui a parlar de les universitats joves.

Enric I. Canela

L’article 32 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats diu:

Article 32 Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació.

1. S’autoritza la creació de l’Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació, d’acord amb les previsions de la Llei d’agències estatals per a la millora dels serveis públics, a la qual corresponen les funcions que li atribueix aquesta Llei i la d’elevar informes al ministeri competent en matèria d’universitats i al Consell d’Universitats sobre el desenvolupament dels processos d’avaluació, certificació i acreditació a Espanya, als efectes podrà sol·licitar i prestar col·laboració als òrgans d’avaluació que, si escau, existeixin en les comunitats autònomes.

2. L’Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació desenvoluparà la seva activitat d’acord amb els principis de competència tècnica i científica, legalitat i seguretat jurídica, independència i transparència, atenent els criteris d’actuació usuals d’aquestes institucions en l’àmbit internacional.

S’ha aprovat la Llei de racionalització del sector públic i altres mesures de reforma administrativa.

En el Preàmbul diu:

Així mateix, en l’àmbit educatiu, es concentren en un únic organisme totes les funcions d’avaluació i acreditació del professorat universitari, que fins ara venien desenvolupant la fundació Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA) i la Comissió Nacional Avaluadora de l’activitat Investigadora (CNEAI).

Més avall

En l’àmbit de l’avaluació de Plans d’Estudi conduents a l’obtenció de Títols Universitaris Oficials, l’Estat té atribuïda la regulació de les condicions d’obtenció, expedició i homologació de títols acadèmics i professionals, que realitza a través de l’ANECA.

Paral·lelament, algunes Comunitats Autònomes tenen agències d’avaluació homologades internacionalment i, per això, amb capacitat per avaluar els plans d’estudi de les universitats (avaluació de títols); mentre que altres tenen agències d’avaluació amb competència únicament per emetre informes sobre la renovació d’acreditacions ja concedides. Per tant, es tracta de dues administracions que exerceixen la mateixa funció sobre un mateix territori.

Tots aquests canvis aconsellen la conversió de la fins ara Fundació ANECA en un organisme públic, el que es porta a terme a través del text d’aquesta Llei.

Ara l’article 32 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats queda redactat en els següents termes:

1. Corresponen a l’Organisme públic Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA), les funcions d’acreditació i avaluació del professorat universitari, d’avaluació de titulacions universitàries, millora de la qualitat, seguiment de resultats i informe en l’àmbit universitari, i qualsevol altra que els atribueixi la Llei.

L’ANECA assumirà les funcions d’avaluació de l’activitat investigadora que preveu el Reial decret 1086/1989, de 28 d’agost, sobre retribucions del professorat universitari, en els termes que s’estableixin reglamentàriament.

Els estatuts de l’organisme públic ANECA garantir la seva independència funcional.

L’ANECA exercirà les funcions previstes en el paràgraf primer d’aquest apartat 1, dins el marc general de competències definit en el nostre ordenament.

2. L’ANECA desenvoluparà la seva activitat d’acord amb els principis de competència tècnica i científica, legalitat i seguretat jurídica, independència i transparència, atenent els criteris d’actuació usuals d’aquestes institucions en l’àmbit internacional.

3. L’ANECA podrà participar en els procediments d’homologació i reconeixement d’equivalències a títols universitaris espanyols i correspondència de nivell acadèmic, en els termes que es determinin reglamentàriament. La iniciació d’aquests procediments meritarà una taxa.

Com veieu passen dues coses. Una és que desapareix Comissió Nacional Avaluadora del l’Activitat Investigadora (CNEAI) i l’altra és que els pactes que hi ha en relació a l’AQU queden en paper mullat. L’ANECA passa a ser el braç armat del govern espanyol en matèria universitària.

Caldria una explicació del Govern sobre com queda l’AQU.

La racionalització ens treu competències.

Enric I. Canela

Llegia que el darrer curs, les beques per a estudiants universitaris i no universitaris es van reduir en 75 milions d’euros respecte al 2012-13. Així ho reflecteix l’última estadística sobre el sistema educatiu que es publica amb l’inici de curs.

Al 2013-14, es van dedicar 1.408 milions d’euros (davant els 1.483 milions del curs anterior). En canvi, el nombre de beneficiaris va augmentar al passar de 777.394 davant els 765.949 del 2012-13. Mentrestant, la partida del curs dedicada a ajudes per a llibres romandre estabilitzada en poc més de 64 milions d’euros. Més beneficiaris i menys diners, visca!

El ministre d’Educació, José Ignacio Wert, ha destacat que el nombre d’alumnes a infantil, primària i secundària que comença el curs ha augmentat només un 0,7% enfront del 2013-14. Especialment, ha destacat l’increment dels estudiants de Formació Professional en més de 90.000 alumnes (12,8%).

Com diu el PSOE: “El ministre Wert fa més de dos anys mentint a la societat i als espanyols. Fa dos anys presumint que mai cap Govern d’Espanya ha dedicat tants diners a beques com aquest, quan la realitat és que, en tan sols dos anys, han baixat en 210 milions d’euros la quantia dedicada a beques”.

És una filosofia, de les FAES?

Felicitats Recercat


Enric I. Canela

Recercat ha publicat en el darrer número, el 100, l’article La recerca a Catalunya. On érem, on som: 2005-2014.

Resumeix: En els darrers deu anys, la recerca a Catalunya ha seguit una estratègia basada en tres eixos principals: la creació i la consolidació dels centres de recerca, la construcció de grans infraestructures i la formació, captació i retenció de talent. L’impuls a la recerca ha estat una política prioritària i, en aquest sentit, el pressupost de la direcció general de Recerca s’ha incrementat en un 54,2 % del 2005 al 2014, i ha passat de 108,32 M € a 167,03 M €.

Una mica trist el poc cas que fan a les universitats que, recordem, fan la major part de la recerca a Catalunya. Sortosament, el director general de Recerca, Josep Maria Martorell, si que ens considera.

En tot cas felicitats a Recercat i tot els eu equip per la feina que han fet en aquests deu anys.

Enric I. Canela

Avui Quim Bosch, al seu bloc Eureka, escriu Les universitats al Decret de Nova Planta. Ens explica com l’enemic de poble català, el rei Felip V, va castigar les universitats, les va tancar i va “fabricar” la Universitat de Cervera.

Cal pensar que ja ens queda poc i recuperarem les llibertats que ens va prendre el rei francès.

Acabem amb el “por el justo derecho de conquista”.

Next »