Enric I. Canela

Puntual, com cada segon dissabte des de fa un temps ha arribat el meu article de L’Econòmic. Aquesta vegada me l’han titulat: Cap a la política universitària.

Potser el títol ve de que acabo l’article dient: Segurament sense algunes polítiques derivades de la crisi econòmica, potser dures per a les universitats, el sistema no hauria reeixit, però el sistema demana ara correccions. Sense una universitat potent, creadora de capital humà altament qualificada i amb sistema de recerca reconegut Barcelona estaria mancada d’una part essencial del seu potencial.

És l’hora de la política universitària i no només pel que fa al seu finançament.

Enric I. Canela

Una vegada proclamats, avui s’ha fet la roda de premsa dels candidats al rectorat de la Universitat de Barcelona:

 • Norbert Bilbeny, catedràtic d’Ètica,
 • Joan Elias, catedràtic de Matemàtiques,
 • Rafael Franco, catedràtic de Bioquímica,
 • Joan Guàrdia, catedràtic de Metodologia del Comportament,
 • Eduardo L. Mariño, catedràtic de Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica,
 • David Vallespín, catedràtic de Dret Processal, i
 • Màrius Rubiralta, catedràtic de Química Orgànica

La premsa ha recollit algunes coses. A l’hora que escric això he vist els següents articles:

Diria que tot el que diu la premsa és bastant fluix. En algun cas noms equivocats i alguns absurd com dir que un químic, catedràtic de Bioquímica i Biologia Molecular és un “sanitari”. Rafel Franco s’emporta la palma: és sanitari, és Ramon Franco i és Rafael Blanco.

Jo no perdria massa temps en llegir això tret que estigueu interessats en veure quins missatges ha destacat cadascun dels candidats. Hi ha trets que es repeteixen en tots els texts.

Enric I. Canela

Aquests dies s’ha publicat el nou University Ranking by Academic Performances (URAP 2016-2017). Fa uns mesos publicava els resultats anterior (veure La Universitat de Barcelona destaca en el rànquing URAP 2015-2016). Deia aleshores que la Universitat de Barcelona es trobava en el lloc 49è del món i millorava respecte l’edició anteriors en la que estava en el lloc 52è. Ara està encara millor, en el lloc 45è.

A l’edició anterior estava en el 13è lloc de les universitats europees, abans al 14è. Ara està en el lloc 10è d’Europa. Les primeres d’Europa, per aquest ordre, són: Oxford, College London, Cambridge, Imperial College London, Copenhage, KU Leuven, Pierre & Marie Curie, Swiss Federal Institute of Technology Zurich, Utrecht i Barcelona. La UAB segueix en el lloc 50.

Naturalment, de l’Estat, la UB és la primera i la UAB la segona. Catalunya bé. La llista de l’estat col·loca València en el tercer lloc.

Enric I. Canela

Avui els rectors i presidents dels consells socials de les universitats públiques catalanes han presentat una declaració conjunta, elaborada en el marc de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP), per reclamar al govern català millores en la política universitària.

La declaració tracta cinc punts:

 1. Autonomia, retiment de comptes i govern de les universitats
 2. Finançament públic de les universitats
 3. Preus de matrícula i beques i ajuts als estudiants
 4. Oferta acadèmica i qualitat dels estudis universitaris
 5. Recerca, innovació i transferència de coneixements
 6. El personal docent i investigador
 7. El personal d’administració i serveis
 8. L’estudiantat.

Demanen autonomia organitzativa, financera, de gestió de personal i acadèmica; més finançament públic, reducció dels preus públics de matrícula dels estudis de grau i de màster, compromís amb els acords del Consell Interuniversitari de Catalunya pel que fa a l’estructuració dels estudis i la incorporació de nou personal docent i investigador (PDI) i de personal d’administració i serveis (PAS).

Diré que bàsicament hi estic d’acord. No del tot en el tema del preu de les matrícules perquè parteix d’idees errònies i no intenta solucionar la injustícia que representa que uns estudiants paguin diferent que els dels costat.

M’alegra que després de molts anys les universitats vulguin fer política universitària.

Enric I. Canela

Fa pocs dies, el Parlament de Catalunya va aprovar una Moció sobre universitats. M’agrada que es pugui llegir íntegra amb facilitat. És aquesta. Sense comentaris (hi ha alguna bajanada).

Moció 65/XI del Parlament de Catalunya, sobre les universitats

302-00074/11

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 24, 20.10.2016, DSPC-P 42

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 20 d’octubre de 2016, d’acord amb l’article 158 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les universitats (tram. 302-00074/11), presentada per la diputada Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 38901), pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 38907) i pel Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular – Crida Constituent (reg. 38916).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament, ha aprovat la següent

Moció

1. El Parlament de Catalunya, amb relació al finançament públic, les taxes i les beques en l’àmbit universitari, insta el Govern a:

a) Reduir, per al curs 2017-2018, un 30% les taxes i preus universitaris aplicats per la Generalitat des de l’any 2011, i compensar a les universitats públiques aquesta reducció amb un augment de la transferència pública, que s’haurà d’establir i concretar en els pressupostos corresponents, equivalent a l’impacte de la reducció, i que comportaria, aproximadament, un augment de les transferències del 19%. Aquesta reducció de taxes ha de continuar els propers tres anys, fins que s’arribi a un cost de matrícula dels títols oficials de grau i de màster que sigui similar, per exemple, als d’Alemanya o França.

b) Aprovar un nou pla de finançament de les universitats públiques per al període 2017-2021, d’acord amb les disponibilitats pressupostàries associades al grau de progressivitat dels ingressos fiscals de Catalunya, que estigui acordat amb la comunitat universitària i l’Associació Catalana d’Universitats Públiques, amb l’objectiu de millorar el finançament i garantir l’estabilitat i la qualitat universitària, sobretot en els àmbits de la docència, la recerca i la innovació, i que permeti a les universitats públiques disposar d’una estructura suficient de personal docent i investigador i de personal d’administració i serveis. L’objectiu, finalment, ha d’ésser que en un termini de cinc anys el finançament públic del sistema universitari català s’acosti al dels països europeus més avançats, amb relació al pes d’aquest finançament sobre el producte interior brut de cada territori.

Aquest pla de finançament ha de determinar, entre les institucions i de manera conjunta, uns objectius estratègics i uns paràmetres quantitatius i qualitatius sobre els quals s’estableixi el finançament, que ha de garantir poder disposar d’uns recursos de base que permetin una docència i una recerca de qualitat a totes les universitats, i facilitar veritablement la capacitat de competir amb les principals institucions universitàries europees. El pla ha d’incorporar, a més, un finançament amb relació als objectius estratègics específics de cada universitat, i ha de tenir en compte els mecanismes de retiment de comptes a la societat.

c) Aprovar un nou pla d’inversions per al període 2017-2021, d’acord amb les disponibilitats pressupostàries associades al grau de progressivitat dels ingressos fiscals de Catalunya, acordat amb la comunitat universitària i l’Associació Catalana d’Universitats Públiques, que permeti millorar la preocupant situació actual dels equipaments, i projectar nous projectes estratègics d’inversió universitària.

d) Definir i dissenyar per al curs 2017-2018, d’acord amb els diversos agents de l’àmbit universitari, un pla de beques integral adreçat a l’educació superior que incorpori criteris basats en paràmetres socioeconòmics, la mobilitat geogràfica i els resultats acadèmics i que permetin pal·liar el cost-oportunitat dels estudis. Aquest pla de beques, d’acord amb les disponibilitats pressupostàries associades al grau de progressivitat dels ingressos fiscals de Catalunya, ha d’incloure com a peça innovadora un programa de beques salari. El pla s’ha de presentar a la Comissió d’Empresa i Coneixement abans de l’inici del curs 2017-2018.

e) Donar compliment a la Moció 24/XI, sobre el model universitari, que insta el Govern a prendre les mesures necessàries perquè l’estructura d’estudis de grau més màster, coneguda com a «3+2», no comporti un encariment del conjunt de la carrera universitària en les diverses titulacions.

2. El Parlament de Catalunya, pel que fa a la docència universitària, insta el Govern a:

a) Presentar, en el termini de quatre mesos, un pla per a estabilitzar el personal docent i investigador i d’administració i serveis de les universitats, per mitjà de processos de reposició i promoció que permetin posar fi a la precarització laboral i facilitar unes condicions laborals millors per als treballadors.

b) Treballar per a aconseguir que millorin les condicions laborals dels docents i investigadors que treballen en el sistema universitari i de recerca en totes les etapes de llur carrera.

c) Millorar i reforçar el sistema d’incentius de transferència tecnològica per als investigadors, dins les universitat catalanes, per tal que la participació i el lideratge en projectes publicoprivats, les llicències de patents a empreses i altres incentius siguin valorats en el currículum dels investigadors i per a la promoció d’aquests, i permetre un sistema d’accés que fomenti l’estabilització i la promoció del personal investigador.

d) Prorrogar el Pla Serra Húnter durant un temps més curt que el previst inicialment, i, com a màxim, fins el 2020, sense que això afecti els processos que actualment estan en marxa. En aquest sentit, insta el Govern a:

1r. Presentar a la Comissió d’Empresa i Coneixement, en el termini de dos mesos, un informe sobre l’avaluació del Pla Serra Húnter. Aquesta avaluació ha d’ésser comprensiva i incloure també l’avaluació independent de les mateixes universitats, com institucions receptores del Pla, i també la valoració del Consell Assessor del Pla.

2n. Obrir un procés d’avaluació i de revisió del Pla Serra Húnter que, sense afectar-ne el finançament, el faci més eficient i ràpid, asseguri que es garanteix l’autonomia i la internacionalització de les universitats catalanes, i el converteixi en una eina millor per a incorporar-lo com a personal docent i investigador.

3. El Parlament de Catalunya, amb relació a la governança a les universitats, insta el Govern a desplegar les reformes legals i normatives que calguin perquè l’autonomia universitària, basada en el principi de confiança mútua entre institucions públiques al servei dels ciutadans, sigui efectiva, viable i sostenible.

4. El Parlament de Catalunya, amb relació a la recerca i la innovació en l’àmbit universitari, insta el Govern a:

a) Encarregar a la comissió de seguiment corresponent la realització i aprovació d’una revisió estratègica del Pacte nacional per a la recerca i la innovació (2017-2021) i del Pla de recerca i innovació, consensuada amb els principals actors polítics, universitaris, empresarials i socials, que tingui en compte el compliment de l’objectiu global –públic+privat– de despesa del 2% del producte interior brut, amb el reforçament de les accions encaminades a la transferència de coneixement en la línia de les estratègies Europa 2020 i RIS3CAT, amb l’objectiu que Catalunya s’acosti a les regions europees capdavanteres en l’àmbit tecnològic.

b) Definir i aprovar, en el termini de sis mesos, d’acord amb les disponibilitats pressupostàries associades al grau de progressivitat dels ingressos fiscals de Catalunya, conjuntament amb els actors implicats, un programa que augmenti els recursos per a la innovació i la transferència de coneixement que acosti Catalunya a l’objectiu d’inversió del 2% del producte interior brut, basat en les polítiques de recerca i les eines d’innovació i adaptat al teixit econòmic de Catalunya, per tal d’enfocar també la innovació a la demanda del mercat i de les necessitats socials.

c) Presentar, en el termini de sis mesos, el pla estratègic del Centre Tecnològic de Catalunya (Eurecat) a la Comissió d’Empresa i Coneixement.

d) Establir, d’acord amb les disponibilitats pressupostàries associades al grau de progressivitat dels ingressos fiscals de Catalunya, un nou pla d’estímul i finançament de la recerca competitiva i de qualitat –bàsica, aplicada i transferida– que superi les limitacions de les convocatòries estatals establint criteris propis de priorització que atenguin les necessitats estratègiques de Catalunya.

Palau del Parlament, 20 d’octubre de 2016

La secretària quarta, Ramona Barrufet i Santacana; la presidenta, Carme Forcadell i Lluís

Enric I. Canela

Avui s’ha publicat el Best Global Universities Rankings corresponent a l’any 2016. La Universitat de Barcelona torna ser la primera de l’Estat espanyol, la 24 d’Europa i la 86 del món. Una millora de quatre llocs en el rànquing mundial. Com és bastant habitual, darrere de la Universitat de Barcelona, estan la Universitat Autònoma de Barcelona (167 del món) i la Universitat Pompeu Fabra (187 del món) com a 2a i 3a de l’Estat espanyol

El primer lloc del món l’ocupa la Universitat de Harvard. La segueixen l’Institut Tecnològic de Massachussets, la Universitat d’Stanford, la Universitat de Califòrnia (Berkeley) i l’Institut de Tecnologia de Califòrnia. Les primeres d’Europa són les Universitats d’Oxford i Cambridge que ocupen els llocs 6è i 7è.

Podeu veure el conjunt dels indicadors i posicionament per matèries de la Universitat de Barcelona. Obté bons resultats en Medicina Clínica i en Neurociència i Comportament (lloc 34 mundial), Farmacologia i Toxicologia (40), Ciències Agrícoles (lloc 41) i Biologia Molecular i Genètica (lloc 50).

Els resultats relatius a publicacions, cités i revistes d’alta qualitat són molt bons (entre els 50 millors del món), però altres coses no. Caldrà millorar-les perquè el més complicat és publicar bé en època de pocs diners.

Dídac Ramírez condecorat


Enric I. Canela

M’ha alegrat llegir que al bon amic i rector fins fa molt poc de la Universitat de Barcelona, Dídac Ramírez, l’han condecorat per l’Orde Civil d’Alfons X el Savi.

Es veu que avui ho publica el BOE. Li va concedir el ministre d’Educació, Cultura i Esport el passat dia 12. És un reconeixement a la persona amable i dialogant que ha estat treballant per a la Universitat de Barcelona, en el lloc de més honor, i per al conjunt de la universitat catalana i de l’Estat.

La meva afectuosa felicitació.

Mind the Byte va al Japó


Enric I. Canela

He citat diversos cops Mind the Byte (veure En 43 dies Mind the Byte ha tancat una ronda de 234.310 euros a través de la plataforma de crowdequity). Ho torno a fer.

Aquesta empresa, que viu al Parc Científic de Barcelona de la Universitat de Barcelona, ja té cinc anys i 15 treballadors. Aquella empresa dedicada a al disseny molecular, que va fundar Alfons Nonell-Canals, s’ha fet gran i està ben madura per anar a Japó. Mind the Byte ha participat a la BioJapan a través d’un estand d’ACCIÓ i Biocat

Ha signat un acord de distribució amb la companyia japonesa Filgen per accedir al mercat de la bioinformàtica japonès. Vol facturar allà 1,2 milions d’euros.

Enric I. Canela

Avui s’ha presentat l’Informe d’Indicadors de Formació i Docència de les Universitats Públiques Catalanes (2016). No he pogut ser a la presentació, però si he tingut l’oportunitat de llegir la referència que es fa al Web de l’ACUP i fer un ràpid repàs al document.

Primer la crítica negativa. Els documents de l’ACUP tenen el defecte de no tenir, com els documents anglosaxons, un resum executiu. Disposar d’un resum executiu i un desenvolupament posterior ajuda molt a tenir una perspectiva global. Tampoc no m’agrada la combinació intercalada de català, espanyol i anglès. Cert que d’aquesta forma s’estalvia paper en no haver de repetir les taules, però a mi se’m fa feixuc llegir els documents així. No està dissenyat per ser llegit a l’ordinador, entre altres coses no hi ha contrast. La conclusió respecte a la forma és que el document és de lectura feixuga. Em sap greu aquesta crítica però crec que els documents han de dissenyar-se per ser llegits amb facilitat. Convé sacrificar disseny per claredat.

Feta la crítica negativa, la positiva. El document és molt ric i si s’ordenen bé els indicadors, ajuda molt a entendre el sistema català. Els “casos” són il·lustratius de com funciona el sistema. És cridaner el tema del finançament. La reducció d’aportació pública i la seva substitució parcial per l’increment del preu de les matrícules. De fet ha agafat titulars i preguntes. El secretari d’Universitats, Arcadi Navarro, considera una ”bogeria absoluta” pensar que una decisió parlamentària redueixi els recursos de les universitats.

Les dades relatives a la inserció estan ben sintetitzades, mostren que els titulats es col·loquen millor, però també la precarietat i baixos salaris. Aquest tema també està prou recollit per la premsa.

Bona notícia que tingui continuïtat. A banda de demanar que millori el disseny, podria ser d’interès disposar d’un Web on apareguessin dades i indicadors ben ordenats.

Deixo per al final la meva felicitació a l’ACUP i al seu secretari executiu, Josep M. Vilalta. Només es pot criticar la feina i si ho faig només és per facilitar la utilitat del document. M’agrada la iniciativa.

Enric I. Canela

Avui hem conegut l’NTU Ranking 2016 (National Taiwan University Ranking 2016). Aquest és un rànquing objectiu (no conté valoracions d’individus i només fa servir dades) que analitza la productivitat i impacte científic de les universitats. Els resultats són molt satisfactoris per a la Universitat de Barcelona que és manté com a primera universitat nacional i també de l’Estat espanyol. És la universitat que ocupa la posició 18 d’Europa i la 69 del món.

L’evolució dels darrers anys és bona.

ANY

EUROPA

MÓN

2012

36

115

2013

28

89

2014

20

71

2015

24

76

2016

18

69

 

La posició de les universitats de l’Estat espanyol en els anys 2015 i 2016 és la següent:

Estat espanyol

2016

2015

Universitat

Món

Món

1

69

76

Barcelona

2

172

165

Autònoma de Barcelona

3

233

220

Valencia

4

239

232

Autónoma de Madrid

5

265

301

Granada

6

277

267

Complutense de Madrid

7

346

368

País Basc

8

373

420

Oviedo

9

373

368

Pompeu Fabra

10

404

374

Santiago de Compostela

11

417

490

Salamanca

12

425

420

Politècnica de València

12

425

392

Saragossa

14

445

439

Politècnica de Catalunya

15

451

La Laguna

16

456

Cantàbria

17

474

445

Sevilla

 

La posició de la Universitat de Barcelona en els diferents camps de coneixement en els anys 2015 i 2016 és la següent:

2016

2015

Rànquing

50

58

Clinical Medicine

66

82

Life Sciences

74

88

Agriculture

115

89

Natural Sciences

168

172

Social Sciences

207

177

Engineering

 

La posició de la Universitat de Barcelona en els diferents matèries en els anys 2015 i 2016 és la següent:

2016

2015

Rànquing

41

53

Pharmacology & Toxicology

55

70

Agricultural Sciences

79

86

Plant & Animal Science

83

64

Chemistry

93

105

Environment/Ecology

123

83

Civil Engineering

127

130

Geoscience

158

120

Physcis

163

151

Computer Science

205

170

Materials Science

219

179

Chemical Engineering

233

206

Mathematics

 

Espero que els mitjans oficials sàpiguen de l’existència d’aquest rànquing, bastant més objectiu que el del WU THE (el del Times Higher Eduacation), no els amoïna gaire el Brexit.

Next »