El programa del nou govern


Ahir 23 de novembre el candidat a president de la Generalitat va fer el seu discurs d’investidura. En ell poques referències a la universitat, la recerca i la societat de la informació.

També hem conegut el programa complet que proposen els partits que li donen suport. Les mesures concretes en l’àmbit d’universitat, recerca i societat de la informació són les següents:

Política educativa, universitària i de recerca

OBJECTIUS

Completar els plans necessaris per a un finançament satisfactori de les universitats públiques catalanes.

Completar la plena integració en l’Espai Europeu d’Educació Superior.

Reformar l’actual model de beques i ajuts universitaris.

Promoure la consolidació del sistema català de recerca.

ACTUACIONS

Arribar progressivament a la mitjana europea (UE-15) de despesa en educació.

Fer arribar la banda ampla a les aules de tots els centres educatius públics de Catalunya.

Negociar amb el govern central el traspàs de les beques per tal que el nombre d’alumnes becats a Catalunya sigui equivalent al percentatge d’alumnes escolaritzats.

Impulsar l’articulació d’un Postgrau Interuniversitari d’Educació Secundària.

Desplegar les competències que atorga el nou Estatut de Catalunya en matèria d’universitats i recerca reformant la Llei d’universitats de Catalunya i creant l’Institut Superior de Qualitat i Avaluació.

Aprovar la Llei de la ciència i proporcionar instruments per al foment del coneixement científic, la recerca, la innovació tecnològica i la transferència de coneixement.

Impulsar la signatura del Pacte Nacional per a la Recerca, comprometent-nos per un període de diverses legislatures a un esforç preferent en inversió en R+D per assolir la mitjana europea, amb un increment sostingut superior a l’increment mitjà dels pressupostos del govern de la Generalitat.

Aprovar el nou Pla d’inversions universitàries (2007-2011) i el Pla d’infrastructures de recerca 2007-2012.

Completar el procés d’adaptació a l’Espai Europeu d’Educació Superior del nostre sistema universitari i de recerca.

Reformar l’actual model d’ajut a l’estudi mitjançant l’increment qualitatiu i equitatiu de beques i altres ajuts per a estudiants i professorat universitari.

Salut i polítiques sanitàries

OBJECTIUS

Potenciar la recerca i la docència.

ACTUACIONS

Continuar executant el Pla d’inversions en equipaments de salut, horitzó 2012.

Continuar apostant per la bioregió i els centres de recerca biomèdica, i potenciar-ne la relació amb la indústria catalana i l’avaluació de resultats.

Desenvolupar l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació en l’àmbit de la salut completar la informatització i connectivitat de tots els centres mitjançant banda ampla; acabar d’executar el projecte de recepta electrònica i la història clínica compartida de Catalunya, i estendre la telemedicina.

Atenció ciutadana i participació

OBJECTIUS

– Continuar impulsant l’ús de les noves tecnologies.

ACTUACIONS

Reforçar l’AOC (Administració Oberta de Catalunya) com a xarxa que ofereixi tràmits integrats als ciutadans.

Continuar amb els processos de modernització de les eines que la Generalitat posa a l’abast dels ciutadans per als diferents processos administratius: liquidació de tributs, licitacions, i altres processos burocràtics.

Impulsar les tecnologies de la informació i la comunicació a l’Administració com a eina fonamental per a la governança, atès que influeixen en els seus dos factors bàsics: la proximitat al ciutadà i l’eficàcia.


Organització de la Generalitat i regulació del seu personal

OBJECTIUS

Aprofundir en nous mecanismes pressupostaris i de gestió.

Impulsar la coordinació i col·laboració entre les administracions públiques.

ACTUACIONS

Impulsar i millorar els processos d’informació i tramitació dins de les administracions públiques per tal de facilitar al màxim l’accés de tothom a l’Administració Pública. Per a això, cal ampliar els processos de finestreta única i les oficines de gestió unificada entre les diferents administracions i una xarxa telemàtica compartida.

Competitivitat, ocupació i treball

OBJECTIUS

Completar la transformació del nostre model de competitivitat culminant l’aposta per la innovació dels darrers anys.

ACTUACIONS

Empresa i innovació

Donar prioritat a la política de suport a la innovació a les empreses. Impulsar el mercat de transferència de tecnologia per garantir que l’esforç en més R+D+i equival a més creixement i ocupació i a empreses més competitives internacionalment.

Incrementar les línies d’ajut a la R+D amb l’objectiu de superar la mitjana europea del 2% del PIB en R+D l’any 2010.

Augmentar els recursos destinats al finançament de noves empreses de base tecnològica i energètica, amb l’objectiu de generar ocupació estable d’alta qualificació al llarg de les legislatura i posicionar Catalunya com un dels líders del sector a Europa.

Posar en marxa instruments de cobertura d’avals i garanties per cobrir les necessitats de les PIME catalanes pel que fa a l’obtenció de crèdits públics destinats a projectes d’inversió en R+D+i.

Societat del coneixement

OBJECTIUS

Augmentar la inversió pública en el foment de les TIC.

Promoure instruments per al foment del coneixement científic, de la recerca i de la innovació tecnològica.

Dotar la universitat catalana d’un marc legal ben definit en l’àmbit de la recerca que articuli l’activitat investigadora al nostre país.

ACTUACIONS

Aprovar la Llei de la ciència. Posar especial èmfasi en la millora del sistema de transferència tecnològica, ampliant i consolidant les xarxes de centres tecnològics i de transferència de tecnologia, tant les vinculades als clústers productius articulats al territori de Catalunya com les derivades de la cooperació tecnològica universitat-empresa.

Apostar per la consolidació, impuls i creixement dels centres tecnològics existents a Catalunya a través de fórmules de finançament públic-privat que els permetin assolir els estàndards d’equipaments i de qualitat tecnològica dels centres tecnològics europeus de referència.

Garantir que les TIC es desenvolupin en condicions d’igualtat i que es garanteixi la prestació dels serveis d’acord amb els principis d’universalitat, continuïtat i actualització.

Consolidar el desplegament del Pla director d’infrastructures de telecomunicacions dissenyat per l’anterior Govern com a garantia de l’accés als serveis mínims de comunicacions electròniques, tot prioritzant les accions següents:

o Assolir en una legislatura la cobertura de tots els nuclis de població de Catalunya de més de 50 habitants i de tots els polígons industrials pels serveis de telefonia fixa i mòbil, i d’accés a la banda ampla.

o Impulsar el desplegament d’infraestructures de telecomunicacions, amb l’aportació de recursos públics, que facilitin la possibilitat a tots els operadors de serveis del mercat d’arribar al màxim de nuclis de població de Catalunya.

o Fomentar el servei universal de telecomunicacions. El govern de la Generalitat ha de garantir que tots els ciutadans de Catalunya (arreu del país, amb les millors condicions de qualitat i preu) puguin disposar de servei fix i mòbil de veu, l’accés a Internet i altres serveis de dades per banda ampla i els serveis de ràdio i televisió de la CCRTV i dels organismes públics de la seva demarcació en condicions de competència.

Impulsar, d’acord amb les línies plantejades en el Pla de serveis i continguts, propostes que s’adaptin a les necessitats de la societat catalana respectant-ne la diversitat i en les millors condicions possibles de preus, serveis de valor afegit i qualitat de servei:

o Definir un model de govern electrònic eficient amb vocació de servei i d’acord amb el dret de la ciutadania d’accedir a la administració per mitjans digitals. Donar prioritat a les actuacions en els sectors de salut (recepta electrònica, història clínica…), educació, justícia i de relacions entre Administració i empresa.

o Fomentar l’ús del programari lliure com una oportunitat a Catalunya per implantar un model d’innovació obert i el gran repte per crear xarxes potents amb models organitzatius alternatius en el desenvolupament de noves solucions.

Desenvolupar el Pla PUNTIC.CAT per a la implantació de les TIC en el teixit productiu català, fent especial atenció a les PIME. Creiem que la inversió pública en el foment de les TIC és una inversió d’alt rendiment a mitjà i llarg terminis, en primer lloc per a les persones, però també per als sectors productius.

Generar valor afegit en el sector de les noves tecnologies articulant un sector potent de les TIC i

creant llocs de treball altament qualificats:

o Impulsant el projecte de la Tecnoregió, amb l’objectiu de facilitar l’establiment d’un marc que permeti aliances entre centres de recerca, universitats, empreses i administracions públiques per tal d’assolir els reptes de la societat del coneixement en el sector TIC.

o Posant en marxa un pla de xoc de rellançament del sector de les tecnologies de la informació i les comunicacions de Catalunya, de forma integrada amb el projecte de Tecnoregió.

Impulsar un pacte nacional per a la recerca que permeti estabilitzar la política de recerca i incloure-hi tots els agents socials involucrats (universitats, empreses i entitats privades sense afany de lucre), amb especial atenció al paper de les petites i mitjanes empreses en el teixit socioeconòmic català. La Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovació Tecnològica (CIRIT) serà l’encarregada de pilotar el procés del qual es desprendrà l’elaboració o actualització del Pla de recerca i innovació (PRI) que marqui les prioritats i les estratègies de recerca del país.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació