De la nota de premsa de CiU 

Mercè Pigem, diputada de CiU al Congrés, aconsegueix incorporar un conjunt de propostes que atorguen més autonomia a la Universitat i un model de més qualitat, a més d’obtenir més garanties de respecte de les competències autonòmiques i, en concret, del nou Estatut de Catalunya.

La Portaveu d’Educació i Ciència del Grup Parlamentari Català (CiU) en el Congrés dels Diputats, Mercè Pigem, ha votat a favor del dictamen del Projecte de Llei que modifica la Llei d’Universitats, que es va aprovar el 30 de novembre a la Comissió d’Educació i Ciència de la Cambra Baixa, després d’introduir un paquet d’esmenes que “milloren substancialment” el text inicial.

Entre les esmenes que ha incorporat CiU al Projecte de Llei, algunes de textuals i altres de transaccionades amb el PSOE, destaquen:

1. – Un paquet d’esmenes del Grup Català que incorporen un major reconeixement de l’autonomia universitària, i un model més proper a la Universitat europea i de qualitat. En aquest sentit:

  • Es reconeix en major mesura el principi d’autonomia de les Universitats, ja que el redactat inicial del text del Govern reduïa l’àmbit propi d’acció de les Universitats.
  • Es consagra la capacitat de les Universitats per impartir títols propis, en particular els nous màsters.
  • També augmenta el pes del col·lectiu del personal docent i investigador contractat laboral en les decisions de la Universitat, seguint el model de doble accés al professorat que consagra a Catalunya la LUC.
  • Es reforça el paper dels Consells Socials (òrgans de participació i enllaç entre les Universitats i el conjunt de la societat) ja que es reconeix el seu paper indispensable per a la presa de decisió de les Universitats en múltiples aspectes acadèmics i de gestió, amb la qual cosa es considera garantit la veu dels representants de la societat civil en les decisions importants per al futur de cada Universitat.
  • Es respecta en major mesura l’autonomia de les Universitats privades en la gestió de les seves institucions, mantenint així mateix alts els nivells de qualitat que se’ls exigeix per a l’exercici del servei a la societat que desenvolupen. En particular, s’impedeix que les disposicions aprovades sobre les dedicacions dels professors a diferents Universitats sigui un problema per a la viabilitat de l’Universitat Oberta de Catalunya (UOC), un de les institucions capdavanteres a nivell mundial en ensenyament universitari no-presencial.
  • També a instàncies de CiU el text s’adapta millor al nou escenari de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES), tant pel que fa a les estructures dels estudis oficials (grau, màster, doctorat), com en aquells aspectes clau del projecte universitari comú europeu: mobilitat d’estudiants, mobilitat d’investigadors, reconeixement de títols, etc.

2. – Les esmenes de CiU introdueixen així mateix un major respecte a les competències de les Comunitats Autònomes, i a l’adaptació al nou Estatut d’Autonomia de Catalunya de la Llei d’Universitats (LOU). En aquest sentit, les esmenes de CiU estableixen el següent:

  • Es possibilita un marc d’actuació de l’ANECA (Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat) i les Agències d’àmbit autonòmic (particularment l’AQU, l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), basat en el reconeixement mutu, la reciprocitat i el respecte a les pròpies competències, que al marc català s’han desenvolupat, sota la LUCLlei d’Universitats de Catalunya).
  • Es reconeix la capacitat de les CCAA sobre la contractació de personal docent i investigador amb vinculació permanent a les Universitats públiques, així com les seves competències en la regulació de les esmentades modalitats de contractació.
  • Igualment es reconeix el paper central de les Comunitats Autònomes en la regulació de l’autorització de noves titulacions a impartir, d’acord amb l’EEES, en aquells aspectes no estrictament acadèmics, que al redactat original proposat pel Govern no quedava reconegut.
  • També es reforça el paper de les Comunitats Autònomes pel que fa al capítol de les beques a l’estudi, on s’estableix el caràcter estrictament bàsic de la regulació que pot fer el Govern de l’Estat, i el paper central que les Comunitats Autònomes han d’exercir en el seu desenvolupament i gestió.

A més d’aquestes esmenes aprovades existeix el compromís que el president del Govern, José Luis Rodríguez Zapatero, va adquirir amb el Grup Parlamentari Català de retirar el recurs d’inconstitucionalitat que va interposar l’Executiu del PP contra la LUC (Llei d’Universitats Catalana), tal com va anunciar Sabater al Portaveu de CiU en el Congrés, Josep A. Duran i Lleida, en el Ple del Congrés de la passada setmana.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació