Text extret dels Acords de Govern del 19 de desembre de 2006

En els Acords de Govern del dia d’avui es diu:

El Comissionat per a Universitats i Recerca, que s’estructura en:

          La Direcció General d’Universitats.

          La Direcció General de Recerca.

          El Gabinet de Coordinació.

          La Subdirecció General d’Innovació Universitària.

          Depenent del Comissionat per a Universitats i Recerca es configura l’àrea funcional d’estudis, amb les funcions de disseny, coordinació i gestió d’estudis i informes sobre el sector de les universitats i la recerca i fer el seguiment i l’avaluació de les polítiques i actuacions que es realitzen en les matèries objecte de la competència del Comissionat i la generació i el càlcul d’indicadors que permetin a les diferents unitats directives una planificació millor de la seva activitat.

          Depenent del Comissionat per a Universitats i Recerca es configura, com a àrea funcional, l’Assessoria Jurídica per a l’àmbit d’Universitats i Recerca. Li correspon la preparació de documentació, la proposta o emissió d’informes segons s’escaigui i, en general, l’acompliment de les matèries de les quals sigui competent el Comissionat. Al capdavant d’aquesta hi haurà un advocat de la Generalitat que actua sota la coordinació de l’Assessoria Jurídica del Departament.

Resten adscrits al Departament d’Innovació, Universitats i Empresa, mitjançant el Comissionat per a Universitats i Recerca, els òrgans següents:

          La Secretaria General del Consell Interuniversitari de Catalunya.

          El Consell Interdepartamental de Recerca i Innovació Tecnològica (CIRIT).

Són entitats de dret públic sotmeses a dret privat adscrites al Departament d’Innovació, Universitats i Empresa, mitjançant el Comissionat per a Universitats i Recerca:

          L’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

          L’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca.

Així mateix, resten adscrits al Departament d’Innovació, Universitats i Empresa, en els termes que preveu aquest Decret:

          La Secretaria General del Consell Interuniversitari de Catalunya.

          El Consell Interdepartamental de Recerca i Innovació Tecnològica (CIRIT)

          L’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR).

          L’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

El Govern ha nomenat la senyora Blanca Palmada i Félez, comissionada per a Universitats i Recerca.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació