Enric I. Canela

Avui el DOGC publica el DECRET 571/2006, de 19 de desembre, d’estructuració del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa.

Aquest Decret fa referència a la nova organització de l’àmbit d’universitats i recerca, concretament descriu l’estructura i funcions del Comissionat d’Universitats i Recerca. En contra del que em pensava, la pressió dels rectors de les universitats públiques i de l’opinió pública han funcionat i la comissionada podrà assistir a les reunions del govern quan hi hagin temes de la seva competència.

Capítol 8

Comissionat per a Universitats i Recerca

Article 23

Comissionat per a Universitats i Recerca

23.1 Es crea el càrrec de comissionat per a Universitats i Recerca, i s’adscriu al Departament d’Innovació, Universitat i Empresa sota la direcció superior del titular del Departament del qual depèn.

23.2 El Comissionat per a Universitats i Recerca està assimilat retributivament a secretari general.

Article 24

Funcions del Comissionat per a Universitats i Recerca

24.1 Corresponen al Comissionat per a Universitats i Recerca les funcions següents:

a) La representació del Departament en les matèries que li són pròpies.

b) La direcció, la planificació i l’execució de les competències en aquesta matèria, d’acord amb les directrius fixades pel Govern.

c) Altres funcions que li siguin delegades pel/per la titular del Departament.

24.2 El/la comissionat/ada per a Universitats i Recerca podrà assistir a les reunions del Govern quan sigui especialment convocat/ada per informar del desenvolupament de les funcions que se li encomanen.

Article 25

Estructura del Comissionat per a Universitats i Recerca

25.1 El Comissionat per a Universitats i Recerca s’estructura en:

a) La Direcció General d’Universitats.

b) La Direcció General de Recerca.

c) El Gabinet de Coordinació.

d) La Subdirecció General d’Innovació Universitària.

e) Depenent del Comissionat per a Universitats i Recerca es configura l’àrea funcional d’estudis, amb les funcions de dissenyar, coordinar i gestionar estudis i informes sobre el sector de les universitats i la recerca, i fer el seguiment i l’avaluació de les polítiques i actuacions que es realitzen en les matèries objecte de la competència del Comissionat i la generació i el càlcul d’indicadors que permetin a les diferents unitats directives una planificació millor de la seva activitat.

f) Depenent del Comissionat per a Universitats i Recerca es configura, com a àrea funcional, l’Assessoria Jurídica per a l’àmbit d’Universitats i Recerca. Li correspon la preparació de documentació, la proposta o emissió d’informes segons escaigui i, en general, l’acompliment de les matèries de les quals tingui competència el Comissionat. Al capdavant d’aquesta hi haurà un advocat de la Generalitat que actua sota la coordinació de l’Assessoria Jurídica del Departament.

25.2 Resten adscrits al Departament d’Innovació, Universitats i Empresa, mitjançant el Comissionat per a Universitats i Recerca, els òrgans següents:

a) La Secretaria General del Consell Interuniversitari de Catalunya.

b) El Consell Interdepartamental de Recerca i Innovació Tecnològica (CIRIT).

25.3 Són entitats de dret públic sotmeses a dret privat adscrites al Departament d’Innovació, Universitats i Empresa, mitjançant el Comissionat per a Universitats i Recerca:

a) L’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

b) L’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca.

Article 26

Gabinet de Coordinació

Corresponen al Gabinet de Coordinació, configurat com a àrea funcional, les funcions següents:

a) Assistir el titular del Comissionat en l’organització de l’agenda d’activitats i la seva ressenya, preparació d’entrevistes i reunions.

b) Exercir les funcions d’arxiu, documentació i protocol.

c) Elaborar i difondre comunicats i publicacions divulgatives de les actuacions del Comissionat , i distribuir informació pròpia, en coordinació amb l’Oficina de Comunicació del Gabinet del/de la Conseller/a.

d) Coordinar el desplegament territorial de les activitats i les diferents àrees del comissionat, i amb altres organismes i departaments.

e) Fer el seguiment pressupostari dels plans que li encomani el comissionat/ada.

Article 27

Funcions de la Subdirecció General d’Innovació Universitària

La Subdirecció General d’Innovació Universitària té les funcions següents:

a) Elaborar els projectes estratègics del Comissionat d’Universitats i Recerca relatius a la innovació en els camps específics de la docència, la recerca i la transferència del coneixement.

b) Fer el seguiment del desenvolupament dels projectes estratègics del Comissionat d’Universitats i Recerca relatius a la innovació.

c) Elaborar i fer el seguiment dels projectes estratègics del Comissionat d’Universitats i Recerca relatius a la plena integració en l’espai europeu del coneixement.

d) Elaborar i fer el seguiment dels projectes estratègics del Comissionat d’Universitats i Recerca relatius a la millora de l’eficiència i l’eficàcia de les universitats públiques i en tot l’àmbit de competència del Comissionat.

e) Elaborar i fer el seguiment dels contractes programa que es pactin entre el Comissionat d’Universitats i Recerca i cadascuna de les universitats públiques: concretar els objectius, fixar els indicadors i establir la relació entre l’assoliment dels objectius i el finançament, d’acord amb el Departament competent en matèria de finances públiques.

Capítol 9

Direcció General d’Universitats

Article 28

Funcions i estructura de la Direcció General d’Universitats

28.1 A la Direcció General d’Universitats li correspon l’execució de les competències en universitats i, especialment, les funcions següents:

a) L’elaboració, la proposta, el seguiment i l’execució de la Programació universitària de Catalunya.

b) La promoció i l’impuls d’adaptació de les universitats catalanes a l’espai europeu d’educació superior.

c) La proposta de normativa, de programes i convenis de col·laboració en matèria universitària.

d) La proposta de subvencions i altres mesures de foment en matèria universitària.

e) La planificació, l’execució i el control del finançament universitari, així com la proposta i l’avaluació dels contractes programa i convenis de finançament que formalitzi el Departament amb les universitats, d’acord amb el Departament competent en matèria de finances públiques.

f) La preparació del Pla plurianual d’inversions universitàries i el seu seguiment.

g) La proposta i el seguiment del pressupost de la Direcció General.

h) La preparació, la proposta i el seguiment de la programació en matèria d’inversions universitàries.

i) El foment de la participació de les universitats catalanes en els programes de formació i mobilitat, especialment, de la Unió Europea i la col·laboració amb territoris i universitats estrangeres.

j) La promoció de la millora de les polítiques del personal docent i investigador de les universitats públiques catalanes.

k) La proposta d’autorització del capítol 1 del pressupost de les universitats públiques catalanes.

l) La inspecció, el seguiment i, si escau, l’avaluació dels resultats de les universitats catalanes i dels centres adscrits a les universitats públiques.

m) La coordinació i el foment de les polítiques lingüístiques dins l’àmbit universitari.

n) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encarregui.

28.2 De la Direcció General d’Universitats depèn la Subdirecció General d’Universitats.

Aquest òrgan manté l’estructura i funcions que preveu la normativa vigent aplicable.

Capítol 10

Direcció General de Recerca

Article 29

Funcions i estructura de la Direcció General de Recerca

29.1 A la Direcció General de Recerca li corresponen l’execució de les competències del Departament en matèria de planificació, coordinació i foment general de la recerca científica i tecnològica i, especialment, les funcions següents:

a) L’execució de les funcions que li siguin assignades en el Pla de recerca i innovació de Catalunya.

b) El desenvolupament, en col·laboració amb el CIRIT i d’acord amb les directius del Pla de recerca i innovació de Catalunya, de programes de recerca i innovació tecnològica.

c) La promoció de centres de recerca científica i tècnica.

d) La planificació de la formació i el desenvolupament professional del personal investigador i de suport a la recerca.

e) La dotació de recursos materials per a un millor desenvolupament de la recerca i la innovació tecnològica.

f) El foment de la participació catalana en els programes de recerca estatals, europeus i internacionals, en especial en l’espai europeu de recerca.

g) El foment de les relacions científiques entre institucions catalanes i de fora de Catalunya.

h) El control i el seguiment dels centres i estructures de recerca creades, promogudes o participades pel Departament.

i) El foment i el suport a les relacions empresa-universitat, en àmbits relacionats amb la recerca, així com l’impuls de les activitats de recerca i innovació a les empreses radicades a Catalunya.

j) Les actuacions en matèria de divulgació científica i comunicació de la ciència a Catalunya.

k) La col·laboració i la coordinació amb el CIRIT i amb altres organismes de la Generalitat dedicats a la promoció i la realització de la recerca a Catalunya.

l) La proposta, la supervisió i el seguiment de l’execució del pressupost de la Direcció General i el Pla de recerca i innovació de Catalunya.

m) La preparació del Pla d’infraestructures de recerca i el seu seguiment.

n) La proposta de normativa i de convenis de col·laboració en matèria de recerca científica i tecnològica.

o) Qualsevol altra funció que li atribueixi la normativa vigent.

29.2 De la Direcció General de Recerca depèn la Subdirecció General de Recerca.

Aquest òrgan manté l’estructura i les funcions que preveu la normativa vigent aplicable.

Capítol 11

Secretaria General del Consell Interuniversitari de Catalunya

Article 30

Secretaria General del Consell Interuniversitari de Catalunya

La Secretaria General del Consell Interuniversitari, amb rang de direcció general, té les funcions que preveu a l’article 126 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, i en depenen les àrees funcionals següents, en els termes que preveu el capítol 7 del Decret 313/2004, de 8 de juny:

a) L’Oficina d’Orientació per a l’Accés a la Universitat.

b) L’Oficina d’Organització de Proves d’Accés a la Universitat.

c) L’Oficina de l’Espai Europeu del Coneixement.

Capítol 12

Consell Interdepartamental de Recerca i Innovació Tecnològica

Article 31

Consell Interdepartamental de Recerca i Innovació Tecnològica (CIRIT)

El CIRIT és l’òrgan col·legiat de coordinació i de planificació de les competències de la Generalitat en matèria de política científica i d’innovació tecnològica a Catalunya, d’acord amb les directrius del Govern. En particular, corresponen al CIRIT les funcions següents, en els termes que preveu el capítol 8 del Decret 313/2004, de 8 de juny:

a) Planificar, coordinar i avaluar les actuacions en matèria de recerca i innovació tecnològica de Catalunya.

b) Elaborar la proposta del Pla de recerca i innovació de Catalunya.

c) Afermar la coordinació dels diversos programes i activitats de recerca i innovació dels departaments i organismes de la Generalitat.

d) Informar sobre l’adequació al Pla de recerca i innovació de les actuacions que els departaments es proposin dur a terme en matèria de recerca i innovació.

e) Aprovar la memòria anual del CIRIT.

f) Totes aquelles altres funcions que per raó dels seus objectius li assigni expressament el Govern de la Generalitat.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació