Acords de Govern del 27 de març de 2007 al web de la Generalitat de Catalunya

L’objectiu del registre és unificar i sistematitzar les dades del sistema universitari català i fer-les accessibles al públic.

El Govern ha aprovat la creació d’un Registre de Centres i Estudis Universitaris de Catalunya on s’inscriuran totes les dades relatives al sistema universitari català. En el Registre, adscrit a la Direcció General d’Universitats del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa, hi constaran tant els estudis universitaris actuals com els nous estudis adaptats a la futura estructura europea. L’objectiu és unificar i sistematitzar totes les dades sobre el sistema universitari per fer-les accessibles a la ciutadania mitjançant la inscripció en el registre de les universitats, els centres, les estructures i els ensenyaments que s’imparteixen a Catalunya.

Al Registre s’hi inscriuran les dades referents a universitats, centres del sistema universitari de Catalunya; centres docents adscrits a universitats públiques catalanes; centres docents establerts a Catalunya que expedeixen títols universitaris oficials d’acord amb sistemes universitaris estrangers; centres o altres estructures vinculades a una universitat del sistema universitari de Catalunya que imparteixen ensenyaments adreçats a l’obtenció de títols universitaris no oficials; ensenyaments que condueixen a l’obtenció de títols universitaris de caràcter oficial i validesa a tot el territori de l’Estat espanyol; i ensenyaments que condueixen a l’obtenció de títols universitaris no oficials, tant si són impartits per centres o estructures de les universitats com a centres docents vinculats a les universitats.

La inscripció en el Registre, que serà de caràcter públic, serà obligatòria per als ensenyaments que condueixen a l’obtenció de títols universitaris de caràcter oficial i amb validesa a tot el territori estatal. La gestió del registre correspondrà a la Direcció General d’Universitats, que serà la responsable d’actualitzar la informació que hi consta.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació