DOGC

ACORD

GOV/64/2007, de 17 d’abril, de cessament i nomenament d’un representant del Govern de la Generalitat de Catalunya i del president del Consell Social de la Universitat de Barcelona.

La Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, preveu a l’article 85.2 que en el cas de produir-se una vacant en un consell social, aquesta ha de ser coberta d’acord amb el procediment establert per l’article 82 de la mateixa Llei i que el nou membre és nomenat pel període restant de mandat del membre que ha substituït.

D’altra banda, l’article 84 de l’esmentada Llei 1/2003 preveu que els presidents o presidentes dels consells socials són nomenats o separats per acord del Govern de la Generalitat, a proposta de la persona titular del departament competent en matèria d’universitats, d’entre els membres del consell social representatius de la societat catalana. El mandat és de quatre anys i és renovable per un únic període de la mateixa durada.

Atès que el senyor Joan Josep López i Burniol demana ser rellevat de les seves responsabilitats en el Consell Social de la Universitat de Barcelona, és procedent ara fer públic aquest cessament, així com el nomenament de la persona que el substituirà en el Consell Social de la Universitat de Barcelona.

En virtut d’això, i d’acord amb el que disposen els articles 82 i 84 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, a proposta del conseller d’Innovació, Universitats i Empresa, el Govern

Acorda:

.1 El senyor Joan Josep López i Burniol cessa com a representant del Govern de la Generalitat en el Consell Social de la Universitat de Barcelona i com a president d’aquest Consell Social.

.2 Es nomena el senyor Joaquim Coello i Brufau representant del Govern de la Generalitat en el Consell Social de la Universitat de Barcelona, pel temps que li restava de mandat al senyor Joan Josep López i Burniol.

.3 Es nomena el senyor Joaquim Coello i Brufau president del Consell Social de la Universitat de Barcelona.

Barcelona, 17 d’abril de 2007

Ramon García-Bragado i Acín

Secretari del Govern

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació