Enric I. Canela

Avui publica el DOGC una resolució del 27 d’abril per la qual s’ordenen les comissions de caràcter permanent del Consell Interuniversitari de Catalunya.

RESOLUCIÓ

IUE/1355/2007, de 27 d’abril, per la qual es regulen les comissions de caràcter permanent del Consell Interuniversitari de Catalunya.

La Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, estableix que el Consell Interuniversitari de Catalunya és l’òrgan de coordinació del sistema universitari de Catalunya i de consulta i assessorament del Govern de la Generalitat en matèria d’universitats. D’altra banda, l’esmentada Llei també estableix que aquest òrgan es pot organitzar en comissions de caràcter permanent amb l’objecte d’informar i assessorar pel que fa a qüestions relatives a l’activitat acadèmica.

Les comissions de caràcter permanent són l’instrument de debat i de participació de les universitats catalanes en la vida del Consell Interuniversitari de Catalunya. Les comissions constitueixen el canal ordinari que permet a les universitats debatre, adoptar iniciatives conjuntes, demanar informació i fer propostes en matèria de política universitària.

La Resolució UNI/1999/2004, de 14 de juliol, va establir una nova regulació general de les comissions de caràcter permanent del Consell Interuniversitari de Catalunya que reforçava el protagonisme de les universitats en el debat i l’adopció de polítiques en matèria universitària, establia la presidència de les comissions per part dels rectors, creava una comissió de recerca i establia un sistema de participació de les universitats privades en els debats que les afecten.

El resultat d’aquestes mesures es pot considerar altament satisfactori. D’una banda, s’ha incrementat l’activitat de les comissions i, d’altra banda, s’ha assolit l’objectiu principal de la reforma, que no era altre que reforçar el paper de les universitats dins l’estructura del Consell Interuniversitari de Catalunya.

Tota reforma demana una revisió i la introducció de retocs que la millorin. Amb aquesta finalitat, al cap del temps aquesta Resolució reorganitza la composició i funcions de les comissions, regula la presidència dels rectors o rectores a les comissions, reformula el funcionament de la Comissió de programació i ordenació acadèmica, afegeix noves competències a la Comissió general de política universitària, amplia les competències de la Comissió de recerca a l’àmbit de la transferència del coneixement i aclareix la participació de les universitats privades.

Vista la proposta de modificació de la regulació de les comissions de caràcter permanent del Consell que va fer la Junta, reunida en la sessió de 23 de gener de 2007, amb l’informe previ de la Comissió general de política universitària;

En virtut de les competències que em confereix l’article 122.3 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya,

Resolc:

Article 1

Es constitueixen les següents comissions de caràcter permanent del Consell Interuniversitari de Catalunya:

Comissió de programació i ordenació acadèmica.

Comissió de personal acadèmic.

Comissió d’accés i afers estudiantils.

Comissió de política lingüística.

Comissió de recerca i transferència de coneixement.

Comissió general de política universitària.

Article 2

Comissió de programació i ordenació acadèmica

2.1 La Comissió de programació i ordenació acadèmica es pot reunir amb caràcter permanent o amb caràcter plenari. Es reunirà amb caràcter permanent sempre que els temes a tractar afectin exclusivament les universitats públiques.

2.2 La Comissió de programació i ordenació acadèmica té la composició següent:

President o presidenta: el director o la directora general d’Universitats.

Vocals: la comissió permanent té com a vocals un o una representant designat o designada per cada universitat pública i la Universitat Oberta de Catalunya. La comissió plenària té com a vocals, a més, un o una representant designat o designada per cada universitat privada que s’hagi acollit a la programació universitària de Catalunya.

Les universitats hauran de designar llurs representants a la Comissió d’acord amb el que estableix l’article 11 d’aquesta Resolució.

2.3 La Comissió de programació i ordenació acadèmica té les competències següents:

a) L’estudi previ als informes que la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya hagi d’emetre en relació amb la Programació universitària de Catalunya, la creació d’universitats i les places de nou accés dels centres universitaris propis de les universitats públiques i dels centres adscrits.

b) Conèixer els estudis de doctorat i altres estudis de postgrau i els programes d’extensió universitària, d’actualització i de formació continuada.

c) Fer el seguiment de les activitats de l’oficina del Consell Interuniversitari de Catalunya encarregada de potenciar la plena integració de les universitats en l’espai europeu d’ensenyament superior.

d) Proposar les mesures de coordinació per a l’establiment del règim de convalidacions i adoptar, d’acord amb la normativa vigent, les mesures pertinents per facilitar la trasportabilitat dels crèdits i la mobilitat dels estudiants en el marc del sistema universitari de Catalunya i de l’espai europeu d’educació superior.

e) Proposar les mesures pertinents per impulsar i coordinar la progressiva i plena harmonització dels cicles d’estudis i les denominacions dels títols propis de les universitats al sistema europeu de titulacions.

f) Adaptar, d’acord amb la normativa vigent, el disseny del suplement europeu al títol a les especificitats del sistema universitari de Catalunya.

g) Coordinar els processos que portin a terme les universitats per assolir la convergència europea en les titulacions.

h) Informar del grau de demanda dels diferents estudis del sistema universitari català, així com de les magnituds i els indicadors del sistema universitari català en comparació amb altres països, en especial amb el conjunt de l’espai europeu d’educació superior.

i) Les altres competències que li encomani la Junta.

Article 3

Comissió de personal acadèmic

3.1 La Comissió de personal acadèmic té la composició següent:

President o presidenta: un rector o una rectora, nomenat o nomenada d’acord amb el que estableix l’article 9 d’aquesta Resolució.

Vocals: el director o la directora general d’Universitats i un o una representant designat o designada per cada universitat pública.

Les universitats hauran de designar llurs representants a la Comissió d’acord amb el que estableix l’article 11 d’aquesta Resolució.

3.2 La comissió de personal acadèmic té les competències següents:

a) Analitzar i fer el seguiment de les actuacions que afectin la política de personal acadèmic de les universitats públiques de Catalunya.

b) Proposar mesures per facilitar la mobilitat del personal acadèmic propi de la universitat.

c) Les altres competències que li encomani la Junta.

Article 4

Comissió d’accés i afers estudiantils

4.1 La Comissió d’accés i afers estudiantils té la composició següent:

President o presidenta: un rector o una rectora, nomenat o nomenada d’acord amb el que estableix l’article 9 d’aquesta Resolució.

Vocals: un o una representant designat o designada per cada universitat, tant pública com privada, el cap o la cap de l’Oficina d’Orientació per a l’Accés a la Universitat, el coordinador o la coordinadora de l’Oficina d’Organització de Proves d’Accés a la Universitat, i dos o dues estudiants a proposta de la comissió d’estudiants del Consell Interuniversitari de Catalunya.

Les universitats hauran de designar llurs representants a la Comissió d’acord amb el que estableix l’article 11 d’aquesta Resolució.

4.2 La Comissió d’accés i afers estudiantils té les competències següents:

a) Aprovar i supervisar el procés d’organització de les PAU a Catalunya i aprovar-ne el calendari i el pressupost.

b) Aprovar i supervisar el procés de preinscripció universitària i aprovar-ne el calendari, així com els criteris d’assignació de places.

c) Aprovar i supervisar el procés d’organització de les proves d’accés a la universitat dels més grans de 25 anys i aprovar-ne el calendari i el pressupost.

d) Fer l’estudi previ, juntament amb la comissió de gestió universitària, a l’emissió de l’informe de la Junta relatiu a la proposta de preus públics acadèmics i a la política de beques.

e) Emetre informe sobre la coordinació dels règims d’admissió i de permanència dels estudiants i de les convalidacions d’estudis.

f) Elaborar recomanacions adreçades a les universitats per tal de facilitar la integració a la universitat de les persones discapacitades.

g) Fer el seguiment de les actuacions de promoció interuniversitàries d’àmbit autonòmic i estatal que dugui a terme la Secretaria General del Consell Interuniversitari i coordinar la presència de les universitats al Saló Estudia.

h) Les altres competències que li encomani la Junta.

Article 5

Comissió de política lingüística

5.1 La Comissió de política lingüística té la composició següent:

President o presidenta: un rector o una rectora, nomenat o nomenada d’acord amb el que estableix l’article 9 d’aquesta Resolució.

Vocals: un o una representant designat o designada per cada universitat, tant pública com privada i dos o dues estudiants designats o designades per la Comissió d’estudiants del Consell Interuniversitari de Catalunya.

Les universitats hauran de designar llurs representants a la Comissió d’acord amb el que estableix l’article 11 d’aquesta Resolució.

5.2 La Comissió de política lingüística té les competències següents:

a) Proposar les línies a seguir per les universitats en matèria lingüística i vetllar per la coordinació dels diversos models de gestió del multilingüisme.

b) Proposar mesures per a l’estímul del coneixement i l’ús del català en tots els àmbits de l’activitat universitària i de foment de l’aprenentatge entre tots els membres de la comunitat universitària.

c) Proposar mesures que garanteixin que en els processos de selecció, d’accés i d’avaluació es concreti el coneixement suficient per part del professorat de les dues llengües oficials, d’acord amb les exigències de les seves tasques acadèmiques, i procurant que l’accés i la incorporació de nous membres a la comunitat universitària no alteri els usos lingüístics docents normals i el procés de normalització lingüística de les universitats.

d) Proposar mesures per promoure el coneixement d’idiomes estrangers entre la comunitat universitària, en especial, en l’aprenentatge no presencial o semipresencial i l’acreditació conjunta de competència.

e) Les altres competències que li encomani la Junta.

Article 6

Comissió de recerca i transferència de coneixement

6.1 La Comissió de recerca i transferència de coneixement té la composició següent:

President o presidenta: un rector o una rectora, nomenat o nomenada d’acord amb el que estableix l’article 9 d’aquesta Resolució.

Vocals: el director o la directora general de Recerca, el director o la directora del Consell Interdepartamental de Recerca i Innovació Tecnològica (CIRIT) i un o una representant designat o designada per cada universitat, tant pública com privada.

Les universitats hauran de designar llurs representants a la Comissió d’acord amb el que estableix l’article 11 d’aquesta Resolució.

6.2 La Comissió de recerca i transferència de coneixement té les competències següents:

a) Proposar mesures per impulsar l’avenç del coneixement mitjançant la formació investigadora, la recerca i la innovació tecnològica.

b) Proposar mesures que facilitin que els nous coneixements i les noves tecnologies arribin a la societat, mitjançant la implantació de mecanismes de transferència de tecnologia i la transmissió de coneixements adequats a la societat.

c) Proposar mesures per impulsar l’espai europeu de recerca i la presència activa de les universitats en aquest espai, com a part essencial del sistema de recerca, desenvolupament i innovació de Catalunya.

d) Proposar mesures per impulsar, estimular i ajudar el professorat i d’altre personal investigador a participar en les accions de finançament competitiu, públic i privat, de la recerca.

e) Informar, en cas que sigui sotmès a la seva consideració per part dels òrgans competents de la Generalitat, els plans de recerca i desenvolupament plurianuals que hagin de ser aprovats pel Govern.

f) Informar, en cas que sigui sotmès a la seva consideració, sobre la creació de parcs cientificotecnològics.

g) Proposar mesures que afavoreixin la capacitat emprenedora del personal de recerca de les universitats i els seus estudiants, amb l’objectiu d’impulsar la creació d’empreses o iniciatives innovadores en llurs àmbits d’actuació.

h) Proposar mesures per impulsar, estimular i coordinar els serveis cientificotècnics i plataformes tecnològiques de les universitats.

i) Les altres competències que li encomani la Junta.

Article 7

Comissió general de política universitària

7.1 La Comissió general de política universitària es pot reunir amb caràcter permanent o amb caràcter plenari. Es reunirà amb caràcter permanent sempre que els temes a tractar afectin exclusivament les universitats públiques.

7.2 La Comissió general de política universitària té la composició següent:

President o presidenta: un rector o rectora, nomenat o nomenada d’acord amb el que estableix l’article 9 d’aquesta Resolució.

Vocals: la comissió permanent té com a vocals el director o la directora general d’Universitats i un o una representant designat o designada per cada una de les universitats públiques catalanes i per la Universitat Oberta de Catalunya. La comissió plenària té com a vocals, a més, un o una representant designat o designada per cada universitat privada que s’hagi acollit a la programació universitària de Catalunya.

Les universitats hauran de designar llurs representants a la Comissió d’acord amb el que estableix l’article 11 d’aquesta Resolució.

7.3 La Comissió general de política universitària té les competències següents:

a) Debatre prèviament els temes de l’agenda de la Junta per tal de preparar-ne els debats i d’informar-ne convenientment tots els membres.

b) Proposar a la Junta l’adopció de bones pràctiques en el funcionament de les comissions de caràcter permanent, amb la finalitat de garantir la igualtat de tots els membres de les comissions en l’accés a la informació que hagi de ser objecte de debat.

c) Fer l’informe previ al nomenament per part de la Junta dels representants de les universitats catalanes en altres organismes.

d) Debatre els projectes normatius que s’hagin presentat a les cambres legislatives en matèria d’universitats i recerca per a l’adopció, si escau, de posicions conjuntes del sistema universitari de Catalunya.

e) Proposar mesures conduents a l’optimització dels recursos del sistema universitari de Catalunya.

f) Proposar mesures per impulsar, estimular i coordinar l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació a la universitat.

g) Proposar actuacions conduents a la coordinació de les universitats amb el món empresarial.

h) Les altres competències que li encomani la Junta.

Article 8

Les comissions es regiran per les seves normes d’organització i funcionament i, en allò que no sigui expressament regulat per aquestes, per la normativa específica dels òrgans col·legiats aplicable a l’Administració de la Generalitat.

Article 9

Als presidents o a les presidentes de les comissions els corresponen les funcions que l’ordenament jurídic atribueix als presidents dels òrgans col·legiats.

Els rectors o les rectores presidents o presidentes de les comissions de caràcter permanent són nomenats o nomenades pel president del Consell a proposta de la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya, per un període de dos anys, a comptar des de la publicació al DOGC del nomenament corresponent. Així mateix, els nomenaments tindran caràcter rotatiu, entre les universitats públiques i la Universitat Oberta de Catalunya, i d’acord amb l’ordre de creació d’aquestes.

En el cas que el president o la presidenta d’una comissió finalitzi el seu mandat com a rector o rectora de la universitat abans de finalitzar el període de presidència, el rector o rectora entrant substituirà el rector o la rectora sortint en la presidència de la Comissió que correspongui fins a esgotar el termini de nomenament.

Article 10

La secretaria de les comissions de caràcter permanent recau en el secretari o secretària general del Consell Interuniversitari de Catalunya.

A part de les funcions que l’article 126 de la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya, li atribueix respecte al funcionament del Consell, el secretari o secretària general del Consell té les funcions següents respecte les comissions de caràcter permanent:

a) Garantir-ne el funcionament regular, vetllant per la diligència en les convocatòries, en l’adopció dels acords i en llur tramitació i publicitat.

b) Fer el seguiment dels temes que es debatin i dels acords que s’adoptin, de manera que se’n garanteixi la resolució.

c) Demanar als òrgans dependents del departament competent en matèria d’universitats o a d’altres organismes qualsevol informació que les comissions necessitin per desenvolupar les seves funcions.

d) Elaborar els informes i dur a terme les activitats, si escau, acordades per les comissions, mitjançant les oficines i els serveis adscrits a la Secretaria General del Consell Interuniversitari de Catalunya, sempre que els recursos assignats al seu funcionament ho permetin.

Article 11

Cada universitat membre del Consell Interuniversitari de Catalunya haurà de designar llurs representants a les comissions a què pertany. Així mateix, podrà designar un o una representant suplent amb capacitat per substituir el titular a tots els efectes.

Els o les representants titulars hauran de tenir el rang de vicerector o vicerectora o secretari o secretària general, i els suplents, com a mínim, rang d’adjunt al vicerector o vicerectora, o equivalent.

Els representants de les universitats a les comissions es renoven quan així ho comuniquin per escrit a la Secretaria General del Consell Interuniversitari de Catalunya les universitats que els han designat.

Article 12

Quan la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya hagi delegat a més d’una comissió l’estudi previ a l’emissió d’un informe de la seva competència, es podran fer a aquest efecte sessions conjuntes de les comissions implicades.

Article 13

Per al millor desenvolupament de les funcions de les comissions es podran constituir grups de treball. Els grups de treball de les comissions estaran integrats per membres d’aquestes o per altres experts que el secretari o la secretària general del Consell Interuniversitari de Catalunya o la comissió acordin. En serà el secretari un funcionari del Consell Interuniversitari de Catalunya.

Article 14

El president d’una comissió de caràcter permanent pot sol·licitar l’assistència a una reunió de qualsevol alt càrrec del departament competent en matèria d’universitats per tal de debatre sobre els temes que són competència de la comissió, informar-lo dels progressos assolits, fer-li les propostes que la comissió consideri oportunes i demanar-li el parer del departament. Igualment, qualsevol alt càrrec del departament pot demanar al president d’assistir a una reunió amb les mateixes finalitats. En tots dos casos, l’alt càrrec pot comparèixer amb els assessors que consideri necessaris.

Article 15

Les universitats i el departament de la Generalitat competent en matèria d’universitats, així com els seus organismes vinculats, donaran el suport tècnic i la informació necessària perquè les comissions puguin desenvolupar llur activitat.

Disposicions addicionals

Primera

Les comissions de programació i ordenació acadèmica, de personal acadèmic, d’accés i afers estudiantils, de política lingüística, de recerca i transferència de coneixement, i general de política universitària, substitueixen i, per tant, continuaran l’agenda i els tràmits iniciats per les antigues comissions de programació i ordenació acadèmica, de personal acadèmic, d’accés i afers estudiantils, de política lingüística, de recerca, i general de política universitària, respectivament.

En aquest sentit, el rector de la Universitat de Barcelona, nomenat president de la Comissió de recerca per la Resolució IUE/318/2007, de 5 de febrer, per la qual es nomenen els presidents de les comissions de caràcter permanent del Consell Interuniversitari de Catalunya, presidirà la Comissió de recerca i transferència de coneixement a partir de l’entrada en vigor d’aquesta Resolució.

Segona

Els nomenaments de presidents de comissions permanents establerts a la Resolució IUE/318/2007, de 5 de febrer, per la qual es nomenen els presidents de les comissions de caràcter permanent del Consell Interuniversitari de Catalunya, tindran una durada de dos anys a comptar des de la data de publicació de l’esmentada Resolució al DOGC.

Disposició derogatòria

Es deroga la Resolució UNI/1999/2004, de 14 de juliol, per la qual es regulen les comissions de caràcter permanent del Consell Interuniversitari de Catalunya.

Barcelona, 27 d’abril de 2007

Josep Huguet i Biosca

President del Consell Interuniversitari de Catalunya

 


Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació