Enric I. Canela

Una vegada més es posa de manifest l’escassa consideració que ens depara el govern de la Generalitat.

Aquest matí he rebut una de les circulars que periòdicament ens tramet la Junta de Personal Docent i Investigador de la UB. La citada circular conté un apartat que en lletra ben gran i negreta diu:

El PDI-F és l’únic col·lectiu de la funció pública espanyola i catalana discriminat en el pagament de la paga extraordinària

Tot seguit afegeix:

A la darrera Mesa d’Universitats del 28 de maig, els sindicats van presentar la proposta d’incorporar a la paga extra totes les partides de la nòmina. És a dir, a més del sou, triennis i complement de destinació (ara ja cobrem el 100 %), afegir a la paga la resta de complements que cobra el PDl-F, que són: el complement específic, quinquennis, sexennis, complement autonòmic, complement per càrrec i l’epígraf «Regularització de l’IPC».

Des de la JPDI estem convençuts que aquesta proposta és viable, que s’ajusta a la voluntat del govern de convertir les pagues extres en dobles i que és totalment acceptable per part de les Universitats. Però, de moment, ni les Universitats ni la Conselleria han acceptat la nostra proposta i, de manera unilateral (és a dir, sense acord entre les parts), han decidit abonar a la nostra paga extra de juny només el 25 % del complement específic. És a dir, res de quinquennis, sexennis, complement autonòmic, complement per càrrec ni regularització de l’IPC. En canvi, les Universitats sí que han acceptat pagar «el que toca» a la resta del personal universitari que, d’altra banda, és el que calia fer. Per tant, el PDI-F està davant d’una situació inacceptable i discriminatòria que cal denunciar. Cal dir que les raons exposades per les Universitats per no pagar el que toca són prou conegudes i força inconsistents. En primer lloc, com que som un cos estatal, diuen que estan pendents (les universitats) d’una resolució ministerial que especifiqui quines són les partides que cal incorporar a la paga extra. I, en segon lloc, que tots els complements esmentats són complements de productivitat i que, per tant, no es poden incloure a la paga extra.

En relació amb la resolució ministerial de Madrid, aquesta segueix sense arribar i és probable que no arribi mai. EI secretari d’Estat d’Universitats ha tingut 6 mesos per elaborar la famosa resolució (des del 2 de gener). Fins ara no ho ha fet i sembla que no ho farà per motius polítics (hi ha comunitats autònomes que no volen pagar).

En segon lloc, el Reial decret 1086/1989, de retribucions del professorat universitari indica clarament els diversos components que integren el complement específic i, fins ara, tant les universitats com la Conselleria els han ignorat completament.

En darrer terme, volem assenyalar que la Mesa d’Universitats de Catalunya és l’única competent per decidir si s’inclou o no el complement autonòmic en la paga extra i, com podeu veure, les Universitats tampoc s’avenen a fer-ho. Com passa sovint, les coses s’han fet tard i malament. Hi ha un acord firmat a la Mesa General (desembre de 2005)’ on diu textualment que «els increments retributius del personal de les universitats catalanes serà el mateix que l’increment del personal al servei de l’Administració de la Generalitat ( … )>>. Això val tant per als increments de l’IPC com per a altres increments com, per exemple, la paga extra. Què significa això? Doncs que la Funció Pública Catalana l’any 2009 tindrà 14 pagues completes (cal incloure-hi mestres i professorat d’institut), mentre que el PDI-F arribarà amb sort a una paga del 75 % de la nòmina. No entenem les raons d’aquesta discriminació.

I conclou amb lletra més gran:

Des de la JPDI instem les Universitats i la Conselleria que acompleixin els acords firmats i que ens paguin, d’enguany a l’any 2009, la paga extra completa que cobrarà el conjunt de la Funció Pública Catalana.

Certament és clarament injust que en tota la funció pública siguem nosaltres els que patim aquesta situació discriminatòria. A més com diu la nota i remarco jo en vermell, el complement específic, segons el RD 1086/1989, de 28 de agosto, sobre retribuciones del profesorado universitario modificat per l’RD 1325/2002, de 13 de desembre, por el que se modifica y completa el Real Decreto 1086/1989, de 28 de agost, sobre retribuciones del profesorado universitario, diu molt clarament que el complement específic és la suma del complement general, el component singular per càrrecs acadèmics i el component per mèrits docents.

Gràcies a tots els responsables!

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació