Enric I. Canela

Ahir el Consell de Ministres va aprovar el Reial Decret pel que s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials. Ho vaig publicar en aquest bloc i em vaig limitar a fer un comentari irònic al final. El meu article va rebre un crític comentari de Mercè perquè, segurament per culpa meva, interpretava malament la meva posició, per altra banda explicada en algun altre comentari entre línies com el que ja vaig fer a les Notícies de la premsa d’Universitats, recerca i TIC del 22 d’octubre, on jo deia aleshores:

El País, per no perdre el costum d’aquests dies, publica un altre article sobre les noves titulacions davant la imminència de l’aprovació del Reial Decret. Segurament divendres l’aprovaran. Envairà el govern les competències de la Generalitat? No ho dubteu, una vegada més l’estatut serà trepitjat i la Generalitat es convertirà en el tràmit necessari, però només pagarà, no revisarà els continguts sinó vol enfrontar-se amb les universitats en fer-les fer dues vegades la feina. El control dels continguts el farà l’ANECA, no l’AQU. Espero equivocar-me. Dedica un petit espai a la necessitat de més recursos. La demanda d’Ángel Gabilondo, el reconeixement de Félix Garcia Lausín.

Certament no em vaig equivocar. La primera cosa que vull dir és que, amb algun matís, m’agrada el que a l’Annex (Memòria per a la sol·licitud de verificació de Títols Oficials) demana el Reial Decret. És tracta d’una memòria rigorosa i només trobo a faltar alguns aspectes de caire econòmic. Al meu parer les memòries han de ser unitàries i completes, però en aquest Estat es legisla sense pensar en el que valen les coses. Dit això, el que em sembla el Reial Decret és una injustificable invasió per part de l’Estat de les competències de la Generalitat determinades a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya que al seu Article 172 Punt 1 diu:

Correspon a la Generalitat, en matèria d’ensenyament universitari, sens perjudici de l’autonomia universitària, la competència exclusiva sobre:

Apartat a La programació i la coordinació del sistema universitari català, en el marc de la coordinació general.

I en el 172 Punt 2 diu:

Correspon a la Generalitat, en matèria d’ensenyament universitari, sens perjudici de l’autonomia universitària, la competència compartida sobre tot allò a què no fa referència l’apartat 1, que inclou en tot cas:

Apartat f. L’avaluació i el garantiment de la qualitat i de l’excel·lència de l’ensenyament universitari, i també del personal docent i investigador.

Aquesta invasió de competències es produeix als articles 24 i 25 del nou Decret. Així l’article 24 del nou Reial Decret pel que s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials diu:

Article 24. Verificació i acreditació

1. Una vegada elaborats els plans d’estudis conduents a l’obtenció de títols oficials, hauran de ser verificats pel Consell d’Universitats d’acord amb les normes establertes al present Capítol.

2. Els títols universitaris oficials s’hauran de sotmetre a un procediment d’avaluació cada 6 anys a comptar des de la data del seu registre en el RUCT, a fi de mantenir la seva acreditació.

3. A aquests efectes l’Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA), establirà els protocols de verificació i acreditació necessaris conforme al disposat en aquest reial decret.

I l’article 25 d’aquest Reial Decret diu:

Article 25. Procediment de verificació

1. El pla d’estudis elaborat per la Universitat serà enviat al Consell d’Universitats per a la seva verificació. Aquest comprovarà si s’ajusta als protocols a què es refereix l’apartat 3 de l’article anterior. En cas d’existir deficiències, el Consell d’Universitats tornarà el pla d’estudis a la Universitat perquè realitzi les modificacions oportunes en el termini de 10 dies naturals.

2. El Consell d’Universitats enviarà el pla d’estudis a l’ANECA perquè elabori l’informe d’avaluació, que tindrà el caràcter preceptiu i determinant al que es refereix l’article 42.5 c de la Llei 30/92 de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

3. L’ANECA avaluarà els plans d’estudis, d’acord amb els protocols de verificació a què es refereix l’article 24.3 d’aquest reial decret.

4. L’avaluació del pla d’estudis es realitzarà per una Comissió formada per experts de l’àmbit acadèmic i, en el seu cas, professional, del títol corresponent. Els esmentats experts seran avaluadors independents i de prestigi reconegut designats per l’ANECA.

5. L’esmentada agència elaborarà una proposta d’informe que s’expressarà, de forma motivada, en termes favorables o desfavorables al pla d’estudis presentat, podent incloure, en el seu cas, recomanacions sobre la manera de millorar-lo. Aquest informe serà enviat per l’ANECA a la Universitat perquè pugui presentar al·legacions en el termini de 20 dies naturals.

6. Una vegada conclòs el termini i valorades, en el seu cas, les al·legacions, l’ANECA elaborarà l’informe d’avaluació que serà favorable o desfavorable i el remetrà al Consell d’Universitats.

7. El Consell d’Universitats comprovarà la denominació proposada per al títol, que el pla d’estudis compta amb l’informe d’avaluació favorable, que s’adequa a les previsions d’aquest reial decret i és coherent amb la denominació del títol proposat. En el termini de 6 mesos des de la data de tramesa, el Consell d’Universitats dictarà la resolució de verificació que serà positiva, si es compleixen les condicions assenyalades, o negativa, en cas contrari.

8. La resolució de verificació es comunicarà al Ministeri d’Educació i Ciència, a la Comunitat Autònoma interessada i a la Universitat.

9. Contra la Resolució de verificació, la Universitat podrà recórrer davant de la Presidència del Consell d’Universitats. En el cas de ser admesa a tràmit la reclamació, aquesta serà valorada per una comissió designada a l’efecte per l’esmentat òrgan i formada per experts que no hagin intervingut en l’avaluació que ha conduït a la resolució negativa. Aquesta comissió examinarà l’expedient relatiu a la verificació per vetllar per les garanties establertes i podrà ratificar la resolució o, en el seu cas, acceptar la reclamació i remetre-la a l’ANECA, indicant de forma concreta els aspectes de l’avaluació que han de ser revisats, tot això en un termini màxim de tres mesos.
10. L’examen de la reclamació es farà basant-se en el pla d’estudis elaborat per la Universitat i tota la documentació continguda a l’expedient.
11. L’ANECA analitzarà els aspectes assenyalats pel Consell d’Universitats i remetrà el corresponent informe, basant-se en el qual el Consell d’Universitats emetrà la resolució definitiva. En cas de ser desestimada la reclamació, el Consell d’Universitats ho comunicarà a la Universitat i a la corresponent Comunitat Autònoma, i en cas de ser estimada dictarà la resolució de verificació i procedirà segons allò establert en el punt 8 d’aquest article.

Aquests articles consagren el paper de l’Agència espanyola en detriment de la catalana. Poden argumentar que això ve determinat per la LOU. No és així. L’Article 35 de la Llei Orgànica d’Universitats modificada diu:

Per impartir ensenyaments oficials i expedir els corresponents títols oficials, amb validesa a tot el territori nacional, les universitats hauran de tenir l’autorització pertinent de la Comunitat Autònoma, segons el disposat en la legislació de la mateixa i el previst a l’article 8 d’aquesta Llei, i obtenir la verificació del Consell d’Universitats que l’oportú pla d’estudis s’ajusta a les directrius i condicions establertes pel Govern. El procediment haurà de preservar l’autonomia acadèmica de les universitats.

Certament deixa al govern de l’Estat posar les directrius i condicions per a la verificació, i diu que ho ha de fer el Consell d’Universitats. En tot cas la llei deixa en mans de l’ANECA, amb matisos, el procés d’avaluació de les titulacions, però no a priori, com diu el Reial Decret. Aquest Decret fa una extensió inadmissible del que la LOU vol dir sobre avaluació.

El que consagra aquest Decret és la supeditació de la Generalitat a les decisions de l’ANECA i atorga a la AQU un paper totalment secundari i supeditat a aquella agència.

Per què passa això? Entre les clàssiques, el concepte d’Estat entès a Madrid, que vol dir total submissió als dictats centralistes, hi ha una demanda de la majoria dels rectors per menystenir el paper de les comunitats autònomes en tot allò que faci referència a les titulacions. Acceptar que es pagui, ho diu la LOU i prou. Tota la resta a l’Estat. Un aspecte que els aterria era la possibilitat d’haver de fer doble feina, una verificació prèvia a l’agència de la comunitat autònoma i una altra a l’ANECA. L’Estat intentarà evitar tot això.

Des de Madrid ja han muntat una altra “Fiesta Nacional”. Les verificacions de l’ANECA.

Al meu paper el govern català no té altra alternativa que plantar-se i interposar un conflicte de competències. Per altra banda, a risc de crear un conflicte amb els rectors catalans, hauria d’evitar aprovar res que no hagués estat verificat prèviament pels òrgans catalans. Cal fer servir per una vegada allò de qui paga mana. Si la posició és ferma, ja s’encarregaran els rectors catalans d’evitar la doble feina i fer la corresponent pressió a Madrid. Certament si jo hagués de decidir no cediria. Res no s’oposa. La programació a Catalunya, competència exclusiva de la Generalitat, exigeix analitzar a fons la majoria dels aspectes que indica l’Annex del Reial Decret, són aspectes de la programació i no de la verificació de què el nom del títol s’ajusta als continguts, objectiu inicial del que diu l’article 35 del la LOU modificada.

Mentre no arribi la independència cal mantenir-se ferms i defensar les competències que tenim, contra qui sigui.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació