- Enric I. Canela - http://www.enriccanela.cat -

Programa Erasmus Mundus

Del web de Cordis [2]

La Comissió Europea ha publicat una convocatòria per presentar propostes al programa Erasmus Mundus External Cooperation Window en l’any acadèmic 2008-2009.

Per més informació:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2007/c_291/c_29120071205en00120013.pdf [3] o http://eacea.ec.europa.eu/extcoop/call/index.htm [4].