Enric I. Canela

Abans he escrit en aquest bloc sobre el balanç de la legislatura en relació a la universitat. He comentat: I les beques? A final una escletxa per tal que Catalunya exerceixi les seves competències tal com ha dit el Tribunal Constitucional, però paper mullat.

Òbviament em referia al que finalment va aprovar el Consell de Ministres del passat divendres: Llibertat vigilada, cada cap de setmana a comissaria, des d’on fa el discurs Montilla. Veurem com queda tot quan llegim la lletra del decret.

És curiós que ahir mateix Ernest Maragall parlés de les beques de la forma que ho va fer després de conèixer aquesta gran notícia.

Acords del Consell de Ministres del 21 de desembre de 2008 (i 2)

El Consell de Ministres ha aprovat un Reial decret pel qual s’estableix el règim de les beques i ajudes a l’estudi personalitzades, que permetrà una gestió més àgil, eficaç i propera al ciutadà de les beques i ajudes d’estudi, al mateix temps que garanteix que totes les persones accedeixin a l’Educació en condicions d’igualtat.

Amb la nova regulació de les beques, l’Estat estableix les condicions bàsiques del sistema de beques i ajudes: els ensenyaments a les quals es dirigeixen, les seves modalitats i quanties, així com les condicions, tant acadèmiques com econòmiques, que han de reunir els beneficiaris. Algunes d’aquestes condicions bàsiques, com les quanties de les beques i ajudes o els llindars màxims de renda i patrimoni familiar que donen dret a les mateixes, s’establiran anualment per Reial decret.

Al mateix temps, el Reial decret atorga a les Comunitats Autònomes la capacitat per desenvolupar la normativa bàsica en matèria de beques i ajudes, realitzar la convocatòria, gestió, resolució, adjudicació, pagament i resolució de recursos, acostant d’aquesta manera la gestió de les beques al ciutadà. A més, es dóna així compliment a la jurisprudència del Tribunal Constitucional (Sentències 188/2001, de 20 de setembre, i 212/2005, de 21 de juliol).

En aquest sentit, el Reial decret també preveu la possibilitat que algun dels llindars pugui establir-se en forma d’interval. En aquest cas seran finançades pel govern totes les beques i ajudes que estiguin per sota del llindar, i objecte de cofinançament entre aquest i la corresponent Comunitat Autònoma les beques i ajudes atorgades als interessats que es trobin dintre de l’interval.

Informe sobre beques i ajudes

El Consell de Ministres ha rebut un informe de la Ministra d’Educació i Ciència respecte a la política de beques i ajudes a l’estudi en el període 2004-2008

La Ministra ha destacat que la política de beques i ajudes és una prioritat del Govern, ja que són un instrument fonamental per assegurar l’exercici efectiu del dret a l’educació en condicions d’igualtat de tots els ciutadans. Per això els crèdits del Ministeri d’Educació i Ciència dedicats a beques i ajudes a l’estudi han augmentat entre 2004 i 2008 un 80,4 per 100, passant de 821,6 milions d’euros a 1.482,3 milions d’euros en els Pressupostos Generals de l’Estat per a 2008

Actuacions del Ministeri

Entre les actuacions del Ministeri destaquen l’augment de les quanties que reben els becaris i l’ampliació dels llindars que donen dret a beca, la millora de la gestió de les beques; que ha permès avançar el pagament de les mateixes, i la creació de noves modalitats d’ajudes, amb objectiu d’adequar-les a les noves demandes i als canvis que s’estan produint en el sistema educatiu. Desenvolupen, per exemple, les beques i els préstecs renda per realitzar els màster universitaris oficials que s’han creat en el marc de l’Espai Europeu d’Educació Superior.

Així mateix, s’ha fet un important esforç per a la millora de l’aprenentatge de llengües estrangeres. Destaquen les beques de 1.600 euros per estudiar anglès a l’estranger endegades l’estiu passat. L’aposta per reforçar la mobilitat i la dimensió europea del sistema educatiu espanyol queda reflectida en l’increment de la dotació pressupostària complementària de les beques de mobilitat Erasmus, des de 4,6 milions d’euros en 2004 fins als 60 milions de 2008, el que suposa un augment de 1.192,3 per 100.

En aquesta Legislatura també és destacable que s’ha reconegut per Llei el dret a obtenir una beca per a qui compleixi les condicions necessàries. Abans les beques es concedien fins a esgotar el fons pressupostari disponible, de manera que els sol·licitants no eren considerats posseïdors d’un dret a la concessió de beca sinó simplement candidats a obtenir-la.

En aquesta línia de treball per la millora de la gestió de les beques i ajudes avui s’ha aprovat també un Reial decret que dóna compliment a dues sentències del Tribunal Constitucional i que permetrà ampliar les oportunitats d’accés a beques dels ciutadans. El Govern fixarà, com ve fent, les condicions bàsiques i els nivells de renda per a tenir dret a beca i les Comunitats faran els desenvolupaments i la gestió de les convocatòries. A més, es podran establir intervals en els quals Govern central i Comunitats Autònomes cofinançaran ajudes, augmentant així les possibilitats d’accés a una beca.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació