- Enric I. Canela - http://www.enriccanela.cat -

Opinions de la CRUE sobre la recerca

Traduït del web d’Universia [2]

Comentaris personals al peu

El 21 i 22 de novembre es van celebrar en la Universitat de Las Palmas de Gran Canària les XV Jornades de Recerca de les Universitats Espanyoles, en les quals es van reunir els Vicerectors de Recerca, Directors d’Oficines de Transferència de Tecnologia (OTRIs) i responsables de les Unitats de Gestió de la Recerca (UGI).

Des de fa una dècada els Vicerectors de Recerca de les Universitats Espanyoles es reuneixen periòdicament per debatre sobre els problemes de la recerca científica, el desenvolupament i la innovació tecnològica en el nostre país; aportar idees; posar de manifest les demandes dels investigadors universitaris; i mantenir una interlocució permanent amb els responsables polítics que tenen competències en aquestes matèries.

Durant les jornades, els assistents van analitzar el recent aprovat VI Pla Nacional d’R+D+i (2008-2011), que definirà el marc estratègic i de finançament en el qual es mourà la recerca en el nostre país en els pròxims quatre anys. Sobre aquesta qüestió la Comissió Sectorial veuen amb optimisme els objectius que persegueix alhora que consideren alguns aspectes bàsics per al seu èxit. La institució entén que s’ha de millorar el finançament específic per a la recerca de les universitats perquè aquestes puguin ser una agent actiu de les polítiques científiques i tecnològiques existents.

Altre punt que necessita un impuls és la coordinació institucional per al desenvolupament de les polítiques específiques entre l’Administració General de l’Estat i les Comunitats Autònomes. De la mateixa manera es fa palesa la necessitat que l’Estatut del Personal Docent i Investigador previst en la reforma de la LOU reculli de forma específica la valoració de la recerca en la carrera del professorat i, de cara a les universitats, permeti la creació i el reconeixement de la figura de l’investigador. Altre punt rellevant és la necessitat d’una legislació que permeti la captació de talents per a la R+D

De la mateixa manera van incidir en alguns punts per a un millor funcionament de la R+D i en les universitats espanyoles com augmentar el suport financer de les administracions a les activitats de les OTRI i a la formació del personal especialitzat o incentivar al personal investigador en activitats lligades a la transferència del coneixement mitjançant el seu reconeixement curricular que permetin valorar en la carrera investigadora aquestes activitats.

La Sectorial d’R+D considera que totes aquestes mesures han de ser incorporades a la ja imprescindible renovació de la Llei de la Ciència, que va ser promulgada en 1986 sota circumstàncies molt diferents.

A Espanya, segons dades de l’Institut Nacional d’Estadística, el principal agent de la recerca científica són les universitats. A l’any 2006, les universitats van executar el 27,7% de les despeses en R+D a Espanya, van ocupar al 47,9% dels investigadors espanyols i van contribuir de forma destacada amb el 63,5% de les publicacions espanyoles d’abast internacional a l’any 2004.

Comentaris personals

No puc més que estar d’acord amb la majoria dels punts que planteja la sectorial de la CRUE. Voldria fer notar, però, que la captació de talent, fer atractiva la universitat per als investigadors estrangers passa per liberalitzar la contractació. És a dir, la universitat ha de poder pagar el que cregui convenient i no estar sotmesa a un sistema rígid fixa’t pel BOE o pel DOGC.

Per altra banda no estic d’acord amb què les universitats disposin d’una figura d’investigador. La universitat té dues funcions, docència i recerca, afegim ara la tercera missió com agrada dir, transferència de coneixement. La figura ha de serf de personal docent i investigador, amb més o menys intensitat de cadascuna de les tres funcions, però ha de combinar les tres. La figura de l’investigador ha de ser pròpia dels instituts o centres de recerca que pugui tenir la universitat però amb personalitat jurídica diferent. És a dir, no han de ser contractats per la universitat. Aquest és un tema complex i discutit, però que, si més no, tinc bastant clar després de reflexionar sobre el tema bastants anys.