Del web de la Generalitat de Catalunya

Els beneficiaris dels ajuts seran les corporacions locals, les entitats sense ànim de lucre i les petites i mitjanes empreses catalanes

El Departament de Governació i Administracions Públiques, a través de la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació, ha publicat en el DOGC núm. 5038 de 31 de desembre tres convocatòries de subvencions per a projectes relacionats amb el foment de les tecnologies de la informació.

La primera d’aquestes convocatòries compta amb una dotació econòmica de 1.981.220€, que seran destinats a les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) en la seva vessant de formació. D’aquest import global, 100.000 es reserven per a col·lectius amb necessitats educatives especials. La gestió de la convocatòria la farà l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR).

A l’hora d’avaluar els projectes es tindrà en compte, a més de criteris com l’interès formatiu i social i la metodologia, el fet que es destinin a col·lectius amb risc d’exclusió respecte de la societat del coneixement, així com la neutralitat tecnològica en el programari i el maquinari utilitzats, i el fet d’orientar la formació a competències genèriques per damunt del coneixement d’eines concretes.

La segona de les convocatòries té un import global de 561.824€, que es destinaran a ajuts per al desenvolupament de projectes de continguts digitals, d’oferta de serveis que en promoguin la utilitat, i de dinamització de l’ús d’aquests continguts, presentats per entitats privades sense afany de lucre. La convocatòria se centra en els àmbits següents:

  • Promoció de l’ús de les TIC entre el Poble Gitano
  • Promoció d’activitats esportives a través de la Xarxa
  • Promoció de l’ús de les TIC entre la gent gran
  • Promoció de la integració del col·lectiu immigrant
  • Promoció de l’ús de les TIC entre el col·lectiu amb discapacitats físiques i/o psíquiques
  • Promoció de continguts culturals

A l’hora d’avaluar les sol·licituds es tindrà en compte, a més de criteris com l’interès socio-cultural del projecte i l’impacte esperat sobre el públic objectiu, el fet que es tracti d’actuacions innovadores, així com el pla de negoci associat i la viabilitat del projecte a mig i llarg termini.

La tercera de les convocatòries, que compta amb una dotació global de 721.153€, es destina a ajuts a projectes de teletreball, i a l’activitat de divulgació, assessorament, dinamització i formació en TIC que es desenvolupa en el si dels telecentres que ofereixen aquest servei i formen part de la Comunitat de Teletreball de la Xarxa de Telecentres de Catalunya, i als projectes en què es realitzi una tasca d’assessorament i orientació en l’ús i la implantació de les TIC en el teixit productiu català, amb actuacions dirigides a pimes i micropimes.

Podran ser beneficiaris d’aquests ajuts els ens locals de Catalunya, ajuntaments, consells comarcals, diputacions, consorcis municipals i mancomunitats, i entitats que en depenen. Les subvencions es concediran per un import de fins el 80% del pressupost del projecte candidat, amb un màxim de 60.000€.

La llengua que cal fer servir en els continguts i serveis específics subvencionats en aquestes tres convocatòries haurà de ser el català, i a l’àmbit territorial d’Era Val d’Aran es podran utilitzar tant el català com l’aranès.

Les entitats interessades poden presentar les sol·licituds en el termini d’un mes comptador a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el DOGC.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació