Del web del Comissionat per a Universitats i Recerca

Dins el marc del Pla de Recerca i Innovació (PRI) 2005-2008, es publiquen al DOGC d’avui 18 de gener les convocatòries d’ajuts i beques dirigides al sistema català de ciència i tecnologia de la Direcció General de Recerca (DGR) i del Consell Interdepartamental de Recerca i Innovació Tecnològica (CIRIT) del departament d’Innovació, Universitats i Empresa. La informació detallada i els formularis de sol·licitud es poden consultar la pàgina web de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR), encarregada de la gestió de les convocatòries.

Dins el programa de mobilitat, cooperació i internacionalització del PRI podem trobar les convocatòries d’ajuts per a l’organització d’accions mobilitzadores (ARCS); de beques per a joves membres de comunitats catalanes a l’exterior (BCC); de beques per a estades de recerca fora de Catalunya (BE); per a la concessió d’ajuts per al finançament de projectes de recerca que tinguin per finalitat l’estudi de temàtiques en l’àmbit de les ciències socials i les humanitats (PBR); i de beques de recerca per a professors i investigadors visitants a Catalunya (PIV).

I el programa de foment i comunicació de la cultura científica i tecnològica del PRI inclou ajuts a projectes de recerca d’abast local i comarcal (ACOM), i les convocatòries de Premis CIRIT per fomentar l’esperit científic del jovent (PJ) i d’ajuts per a tesis doctorals en català (TDCAT).

Convocatòria d’ajuts per a l’organització d’accions mobilitzadores (ARCS)
L’objectiu de la convocatòria ARCS és atorgar ajuts per a l’organització de congressos, simposis, cicles de conferències i seminaris d’especial rellevància científica, social, humanística i tecnològica, que s’organitzin a Catalunya.

S’atorguen ajuts d’un import màxim de 6.000 euros. Excepcionalment, aquesta quantitat pot ser incrementada per als congressos i simposis d’àmbit internacional, d’acord amb la seva avaluació científica.

Aquesta convocatòria té dos terminis de presentació de sol·licituds. El primer termini, relatiu a les activitats que es duen a terme al llarg de tot el període que comprèn la convocatòria, restarà obert des de demà 19 de gener fins al 6 de febrer de 2008. El segon termini, relatiu exclusivament a les activitats que es duen a terme en el període comprès entre l’1 de febrer i el 31 de juliol de 2009, s’estableix des del 18 de juny fins al 14 de juliol de 2008.

Convocatòria de beques per a joves membres de comunitats catalanes a l’exterior (BCC)
Les beques BCC, que van néixer l’any 1998, tenen com a objectiu que els joves membres de la comunitat catalana a l’exterior puguin aprofundir els seus coneixements tant des del punt de vista acadèmic, com d’aproximació a la cultura i a la realitat catalana actual. Aquesta formació els ha de permetre retornar a la seva comunitat d’origen i aportar-hi una visió més àmplia i profunda de Catalunya i alhora aprofitar els coneixements adquirits en benefici del seu país.

Aquesta convocatòria inclou dos tipus de beques. Per una banda, comprèn beques per a l’ampliació d’estudis per a realitzar cursos de postgrau o màster o per a fer estades predoctorals, que comptarien amb 1.000 euros bruts al mes, més un ajut complementari per a desplaçament i un altre ajut de fins al 50% de l’import de la matrícula, que cal sol·licitar explícitament. Per una altra banda, incorpora beques per a estades postdoctorals, que inclouen 1.700 euros bruts al mes, més un ajut complementari per a desplaçament en funció del país d’origen.

El termini de presentació de sol·licituds va del 25 de febrer al 27 de març de 2008.

Convocatòria de beques per a estades de recerca fora de Catalunya (BE)
L’objecte de la convocatòria BE és atorgar beques de recerca predoctorals (modalitat A) i postdoctorals (modalitat B) per tal de dur a terme estades de curta durada en universitats o centres de recerca fora de Catalunya. L’import mensual de la beca i l’ajut en concepte de despeses de desplaçament depèn del país de destí.

Aquesta convocatòria té dos terminis de presentació de sol·licituds. El primer termini, relatiu a les activitats que es duen a terme al llarg de tot el període que comprèn la convocatòria, restarà obert des de demà 19 de gener fins a l’11 de febrer de 2008. La presentació d’una sol·licitud en aquest termini exclou la possibilitat de presentar una altra en el segon termini. Aquest segon termini, relatiu exclusivament a les activitats que s’inicien en el període comprès entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2009, s’estableix des del 18 de juny fins al 14 de juliol de 2008.

Convocatòria per a la concessió d’ajuts per al finançament de projectes de recerca que tinguin com a finalitat l’estudi de temàtiques en l’àmbit de les ciències socials i les humanitats (PBR)
La Generalitat de Catalunya i l’Anglo-Catalan Society (ACS) han volgut reconèixer la figura del doctor Josep Maria Batista i Roca, professor de la Universitat de Cambridge, on va instituir per primera vegada l’ensenyament de la cultura catalana l’any 1948, i promotor de la catalanística al Regne Unit amb la creació l’any 1954 de l’ACS. Des d’aleshores, aquesta societat ha tingut l’objectiu de promoure el coneixement i l’estimació de la cultura catalana a les illes Britàniques i vol afavorir especialment les iniciatives que permetin l’apropament entre les dues comunitats. Ja des de 1991 la Generalitat de Catalunya ha convocat les beques Batista i Roca, que han possibilitat la mobilitat d’estudiants i investigadors en ambdues direccions.

Així, la finalitat de la convocatòria PBR és finançar projectes de recerca que estudiïn temàtiques en l’àmbit de les ciències socials i les humanitats, amb la participació i la supervisió conjunta d’investigadors catalans i britànics o irlandesos.

L’import màxim de l’ajut per a cada projecte és de 12.000 euros i el termini per presentar les sol·licituds resta obert des de demà 19 de gener fins al 6 de febrer de 2008.

Convocatòria de beques de recerca per a professors/es i investigadors/es visitants a Catalunya (PIV)
La convocatòria PIV pretén atorgar ajuts a les universitats catalanes i a les institucions no universitàries sense finalitat de lucre situades a Catalunya, que tinguin la recerca entre les seves activitats, per a subvencionar estades de professors i investigadors d’acreditada experiència i reconegut prestigi internacional de fora de Catalunya que col·laborin en un projecte docent o investigador amb el grup receptor. Aquest projecte ha de contribuir a crear noves línies de recerca o incrementar substancialment les ja existents en àrees d’interès per al grup receptor i també a millorar-ne la qualitat docent i investigadora.

Les quantitats íntegres mensuals per a aquests ajuts estaran entre 1.500 i 3.000 euros i es determinaran d’acord amb la durada de l’estada i la retribució que percebrà el professor o investigador de la institució d’origen.

Es poden presentar sol·licituds des de demà 19 de gener fins al 6 de febrer de 2008.

Convocatòria d’ajuts a projectes d’abast local i comarcal (ACOM)
Mitjançant la convocatòria d’ajuts ACOM, es vol atorgar ajuts a les institucions i entitats d’àmbit local i comarcal per finançar la realització de projectes de recerca i contribuir significativament a un coneixement millor de la identitat de Catalunya.

S’atorguen ajuts d’un import màxim de 5.000 euros i el termini de presentació de sol·licituds resta obert des de demà 19 de gener fins al 6 de febrer de 2008.

Convocatòria de premis CIRIT per fomentar l’esperit científic del jovent (PJ)
Els premis CIRIT tenen l’objectiu de premiar l’esforç d’alumnes d’ensenyament secundari que, sota la tutela del professorat, duguin a terme un treball de recerca que els permeti l’aplicació dels coneixements propis del seu curs al desenvolupament i la interpretació de projectes de recerca. Així mateix, es premia l’esforç dels centres d’ensenyament secundari en el foment de la participació dels seus tutors i les seves tutores i alumnes en aquesta convocatòria.

Es concedeixen un màxim de setanta premis, de 750 euros cadascun, als millors treballs presentats. A més, es concedeix un màxim de deu premis de 2.500 euros als centres, que s’han de destinar a l’adquisició de llibres i publicacions per a la biblioteca o a l’equipament cientificodocent del centre. En la concessió d’aquests premis es té en compte l’esforç i la continuïtat en la participació col·lectiva dels joves, la qualitat dels treballs presentats, l’eficàcia en l’assoliment dels objectius d’aquesta convocatòria i, en particular, el foment del treball en equip.

Es poden presentar sol·licituds des del dia 18 d’abril fins al dia 26 de maig de 2008. A més, els estudiants de cicles formatius de grau superior poden presentar la sol·licitud entre el 27 de maig i el 18 de juny de 2008.

Convocatòria d’ajuts per a tesis doctorals en català (TDCAT)
Per últim, la finalitat de la convocatòria TDCAT és atorgar ajuts per a tesis doctorals en català que s’hagin defensat durant el 2007, destinats a contribuir a les despeses i taxes administratives associades amb la finalització de la tesi doctoral i amb el tràmit d’obtenció del títol de doctor.

L’import de l’ajut és com a màxim de 500 euros, en funció del nombre de persones beneficiàries i de la disponibilitat pressupostària, i està destinat a contribuir a les despeses i taxes administratives associades amb la finalització de la tesi doctoral i amb el tràmit d’obtenció del títol de doctor.

El termini de presentació de sol·licituds és de dos mesos a partir de demà 19 de gener.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació