Del web del Comissionat per a Universitats i Recerca

Al DOGC del 18 de gener es van publicar les convocatòries de la Direcció General d’Universitats (DGU) d’ajuts a les associacions d’estudiants universitaris per al curs 2008-2009 (AEU); a l’edició i la difusió de llibres de text o manuals universitaris i llibres científicotècnics, en suport paper o en suport electrònic, escrits en llengua catalana (DILL); al finançament de projectes per a la millora de la qualitat docent a les universitats catalanes per a l’any 2008 (MQD); a les universitats de Catalunya per a projectes i activitats de normalització lingüística (NORMA); i el programa d’ajuts de mobilitat per al personal d’administració i serveis del sector universitari i de la recerca (PAS). Tota la informació detallada i els formularis de sol·licitud es poden consultar la pàgina web de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR), encarregada de la gestió de les convocatòries.

Ajuts a les associacions d’estudiants universitaris per al curs 2008-2009 (AEU)
La convocatòria AEU té com objectiu donar suport a les activitats que potencien l’associacionisme juvenil en l’àmbit universitari, així com també a les activitats de caire científic i formatiu organitzades per associacions catalanes d’estudiants universitaris.

El termini per presentar la sol·licitud, que en cas d’atorgament pot obtenir fins a 3.000 euros, és de l’1 d’octubre fins el 16 d’octubre d’enguany.

Ajuts a l’edició i la difusió de llibres de text o manuals universitaris i llibres científico-tècnics, en suport paper o en suport electrònic, escrits en llengua catalana (DILL)
Els DILL volen contribuir a potenciar el llenguatge científic en català mitjançant la concessió d’ajuts per a promoure l’edició i la difusió de llibres de text o manuals universitaris i llibres científico-tècnics escrits en llengua catalana destinats a matèries troncals, obligatòries i optatives de primer i segon cicle d’estudis universitaris, o bé graus i màsters de la nova estructura de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES), en suport paper o en suport electrònic. S’hi inclouen els manuals o llibres universitaris, siguin edicions pròpies o edicions que provinguin de la traducció de llibres existents en altres idiomes.

Pel que fa als manuals o llibres de text editats en suport paper, els ajuts consisteixen en una dotació econòmica que no pot superar el 30% del pressupost total de la sol·licitud. Aquest límit pot ser del 40% si es tracta d’una coedició.

En aquelles obres que s’editin en suport electrònic, la quantia de l’ajut és proporcional al cost del projecte presentat, i no pot superar la quantitat de 6.000 euros.

El termini de presentació de sol·licituds restarà obert des de demà 19 de gener fins al 13 de febrer de 2008.

Ajuts per al finançament de projectes per a la millora de la qualitat docent a les universitats catalanes per a l’any 2008 (MQD)
L’objecte dels ajuts MQD és el finançament dels projectes que tinguin com a finalitat la millora de la qualitat docent, en especial els que vagin adreçats a millorar el nivell de formació que assoleixen els estudiants, com també el rendiment acadèmic a les titulacions. Els projectes s’hauran de poder aplicar als estudis universitaris oficials, preferentment, als estudis de grau i màster, d’acord amb l’estructura de l’EEES.

L’import màxim de l’ajut és de 12.000 euros i el termini de presentació de sol·licituds serà d’un mes a comptar a partir de demà 19 de gener.

Ajuts a les universitats de Catalunya per a projectes i activitats de normalització lingüística (NORMA)
La convocatòria NORMA té com a finalitat concedir ajuts a les universitats de Catalunya per a projectes i activitats de normalització lingüística que es desenvolupin durant l’any 2008 o el curs acadèmic 2007-2008, a fi de donar suport a la tasca de normalització duta a terme fins ara i potenciar-la.

Aquesta convocatòria té tres modalitats d’ajuts: la modalitat A inclou ajuts per a actuacions de normalització lingüística; la modalitat B comprèn ajuts per a l’acollida lingüística d’estudiants de mobilitat mitjançant classes de català; i la modalitat C implica ajuts per al manteniment d’espais d’autoaprenentatge de llengua catalana adreçats al professorat, al personal d’administració i serveis i als estudiants.

L’import dels ajuts destinats a la modalitat A, que ha de cobrir total o parcialment les despeses del projecte, depèn del resultat de l’avaluació. L’ajut atorgat dins la modalitat B depèn del nombre d’alumnes. I l’import dels ajuts per al manteniment dels espais d’autoaprenentatge (modalitat C) ha de cobrir com a màxim el 50% del cost estimat de les hores que específicament dediquin els assessors o les assessores a atendre aquests espais.

Es poden presentar les sol·licituds a aquesta convocatòria a partir de demà 19 de gener fins al 29 de febrer de 2008.

Ajuts de mobilitat per al personal d’administració i serveis del sector universitari i de la recerca (PAS)
Un dels punts principals dins el context del denominat procés de Bolonya, que ha rebut, a hores d’ara, l’adhesió de la majoria dels governs europeus, és la promoció de la mobilitat, entesa com a mobilitat d’estudiants, professors i personal administratiu. És en aquest marc que la Generalitat de Catalunya estableix un programa d’actuació per facilitar la mobilitat del personal d’administració i serveis del sector universitari i de la recerca (PAS).

L’objecte és atorgar ajuts per facilitar, mitjançant la mobilitat a altres institucions d’arreu, el desenvolupament professional del personal d’administració i serveis de les universitats catalanes, dels centres de recerca, dels hospitals i del personal de les administracions públiques competents o executives en matèries relacionades amb les universitats i la recerca. Aquests ajuts han de contribuir a l’assoliment d’objectius institucionals relacionats amb la promoció i adaptació als canvis originats per les innovacions tecnològiques i de gestió, així com les demandes culturals i socials que requereix l’entorn universitari i de recerca.

El termini de presentació de sol·licituds comença demà 19 de gener i finalitza el 13 de març de 2008.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació