- Enric I. Canela - http://www.enriccanela.cat -

Antoni Serra Ramoneda parla clar

Enric I. Canela

Antoni Serra Ramoneda, president de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU), amb la claredat que el caracteritza, ha escrit un article a El Butlletí de l’AQU: L’esperit de Bolonya enterrat [2], on, entre altres coses, i referint-se a la indignant invasió de competències de Catalunya per part del govern espanyol, diu:

Avui són trenta-sis les agències que, després de superar les proves exigides, seran inscrites al registre europeu. Entre elles figuren AQU Catalunya i l’ANECA. Cal reconèixer que no ens va ser fàcil assolir la fita que desitjàvem. I també que, a l’informe redactat per l’ENQA (European Association for Quality Assurance in Higher Education) on se’ns donava el llum verd del reconeixement europeu, se’ns indicaven quins punts febles s’havien de corregir si volíem assegurar la continuïtat de la nostra presència al registre esmentat. Entre aquestes recomanacions hi ha la d’incrementar la independència davant del Govern i de les universitats, cosa que exigirà esmenar la legislació vigent.

Malauradament, no sembla que el Govern de l’Estat faci gaire cas de les recomanacions de les instàncies europees. En el Decret que desenvolupa el procés d’acreditació de les titulacions, s’atorga el monopoli d’aquesta funció a l’ANECA; es fa cas omís, doncs, de la quarta recomanació de l’acord del Parlament i el Consell europeus. A més, en cas de discrepància entre les universitats i l’ANECA, és el Consejo General de Universidades qui tindrà la darrera paraula. I és evident que aquest òrgan no és independent ni del Govern de l’Estat ni de les universitats, atesa la seva composició.

Sabem que la Conselleria havia iniciat gestions per tal d’esmenar el projecte comentat. L’èxit, però, ha estat nul. Hi ha encara possibilitats d’esmena? Esperem i desitgem que hom reconsideri la seva posició i es corregeixin, si més no parcialment, les divergències amb les recomanacions europees. A AQU Catalunya no pretenem cap exclusivitat sobre les universitats catalanes pel que fa a l’acreditació. Però tampoc no creiem convenient que hi hagi una altra agència, per molt competent que sigui, que disposi d’aquest privilegi, perquè és anar contra l’esperit de Bolonya i contra els vents que bufen més enllà dels Pirineus.

Bé, pel president de l’AQU. Per cert, el proper dia 5 de març, vindrà com a invitat a un sopar – debat del Cercle per al Coneixement – Barcelona Breakfast. Us animeu a assistir-hi?