Panoràmica de l’educació


Enric I. Canela

Ahir es va publicar l’informe anual de l’OCDE Education at a Glance 2008 (si no el podeu agafar, poseu-vos en contacte amb mi). També es va publicar el document Resum per a Espanya, així com un breu document resum en espanyol.

Els diferents titulars referits a l’Estat espanyol són:

 • A Espanya, la proporció de persones que completa l’educació terciària ha augmentat considerablement i, en 2006, va augmentar per sobre de la mitjana de l’OCDE per als grups d’edat més joves.
 • Més recentment, l’expansió dels titulats en educació terciària és, principalment, el resultat del desenvolupament de programes orientats cap a la formació professional.
 • A Espanya l’educació comporta beneficis personals, però aquesta tendència és menys acusada que en la majoria dels països
 • A Espanya, els individus amb millor educació tenen més probabilitats de ser emprats i menys probabilitats d’estar aturats que aquells amb nivells més baixos d’educació, però això és molt més acusat per a les dones que per als homes.
 • El diferencial de salaris entre homes i dones a Espanya s’està reduint entre les cohorts més joves.
 • A Espanya les zones de la distribució d’ocupació que requereixen més capacitats i que requereixen menys capacitats han augmentat.
 • El nombre de llocs de treball qualificats que s’han de cobrir al mercat de treball està a prop de l’actual oferta de titulats superiors.
 • Espanya atreu un nombre relativament baix d’estudiants estrangers.
 • La despesa per alumne a Espanya està per sota de la mitjana de l’OCDE.
 • A Espanya no hi ha cap mecanisme de control estatal dels estàndards escolars.
 • En l’educació inferior a la terciària, la despesa per alumne ha augmentat a un ritme similar al que en altres països de l’OCDE… mentre que la despesa per estudiant d’educació terciària va créixer considerablement més ràpid que la mitjana de l’OCDE.
 • En el nivell secundari superior, els costos mitjans per alumne es veuen incrementats per un nombre d’alumnes per classe relativament baix.
 • Malgrat els increments en la inversió educativa, Espanya inverteix molt menys del seu PIB que la mitjana de l’OCDE.
 • A Espanya hi ha una proporció lleugerament més gran de finançament públic en educació que la mitjana de l’OCDE.
 • Espanya i Irlanda són els dos països que mostren una disminució en el nivell de finançament privat de les institucions d’educació terciària
 • L’educació ha rebut un percentatge cada vegada més gran del pressupost públic, amb la major part dels recursos invertits en l’àmbit escolar.
 • Espanya té unes taxes acadèmiques terciàries de tipus A baixes i un baix percentatge d’estudiants que es beneficien de préstecs públics o beques.
 • La proporció de les despeses corrents dedicats a la remuneració dels professors i altre personal és comparativament alta.
 • Els sous dels mestres per sobre de la mitjana són part de l’explicació.
 • La baixa proporció d’estudiantes per professor també contribueix a l’alt percentatge de despesa corrent dedicat a la remuneració dels mestres, mentre que la grandària mitja de les classes està al voltant de la mitjana
 • Els estudiants reben a Espanya un total de 6 836 hores d’instrucció entre les edats compreses entre els 7 i 14, entorn de la mitjana de l’OCDE, però el patró varia entre l’ensenyament primari i secundària
 • La càrrega lectiva per als professors és especialment alt per als professors d’educació primària.

Podeu completar la informació als documents. Aquestes dades confirmen algunes de les coses que ja sabíem i també ajuden a trencar tòpics.

Segur que l’informe ajudarà a fer una bona llei d’Educació.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació