Enric I. Canela

El Consell de Ministres ha aprovat un Reial decret pel qual es regula el Registre d’Universitats, Centres i Títols, la gestió dels quals correspon al Ministeri de Ciència i Innovació. Aquest Registre recollirà la informació actualitzada relativa al sistema universitari espanyol i serà un instrument indispensable per garantir la qualitat en les noves titulacions adaptades a l’Espai Europeu d’Educació Superior.

La nova concepció en el disseny dels títols universitaris que es recull en l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, mitjançant un Reial decret de 29 d’octubre de 2007, es basa en un procés d’autorització de les Comunitats Autònomes i de verificació dels plans d’estudis i d’aprovació mitjançant acord del Consell de Ministres del caràcter oficial dels títols. Aquest procés culmina amb la inscripció en el Registre com a requisit necessari per a la determinació del caràcter oficial dels mateixos.

Un Acord del Consell de Ministres del passat 29 d’agost va aprovar l’establiment del caràcter oficial de 107 títols de Grau que requereixen la seva inscripció en el Registre d’Universitats, Centres i Títols, a l’efecte dels quals es promou el present Reial decret.

Caràcter constitutiu

La inscripció en el Registre dels títols oficials tindrà caràcter constitutiu. Aquesta inscripció comportarà com a efecte la consideració inicial de títol acreditat. A més, tots els processos relatius a la renovació de l’acreditació dels títols, així com a la modificació i extinció dels plans d’estudis conduents a títols oficials, haurien de ser anotats en aquest mateix Registre. Al seu torn, la inscripció tindrà també efectes informatius respecte de la situació jurídica de les universitats i centres, així com dels títols.

El Registre d’Universitats, Centres i Títols s’estructura en tres seccions (universitats, centres i títols), amb cinc subsecciones de títols: grau, màster, doctorat, equivalents i títols no oficials. La seva gestió estarà a càrrec de la Direcció general d’Universitats.

En el Reial decret s’estableixen, per a cadascuna de les seccions, les normes relatives a la seva inscripció, al contingut dels assentaments registrals i a la comunicació de les dades registrals.

A més, es regula l’accés al Registre dels interessats i de les persones amb discapacitat, i l’aportació de dades al Registre per mitjans electrònics. Així mateix, es determina a qui s’imputarà la responsabilitat de la informació continguda en les dades registrades en el Registre.

Finalment, es preveu la incorporació al Registre de la informació continguda en l’actual Registre Nacional d’Universitats, Centres i Ensenyaments.

Espai Europeu d’Educació Superior

L’engegada d’aquest Registre completa el procés d’inici de l’adaptació dels títols universitaris espanyols a l’Espai Europeu d’Educació Superior, que arrenca aquest curs amb els primers títols de Grau, i culmina la sèrie de reformes que el Govern ha impulsat per a l’adaptació dels estudis universitaris al model comú europeu.

Aquest serà el primer curs en el qual els estudiants espanyols podran matricular-se en els primers títols adaptats a l’Espai Europeu d’Educació Superior, amb dos anys d’antelació sobre el calendari europeu previst per completar la seva implantació. A partir de 2010 tota l’oferta d’ensenyaments de les universitats espanyoles haurà d’estar adaptada al nou model, dissenyat pels representants de 48 països, en un marc que faciliti la mobilitat d’estudiantes i titulats. Al mateix temps, busca una modernització de l’ensenyament superior europea incentivant l’autonomia i la qualitat a través de sistemes de retiment de comptes i d’avaluació.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació