Enric I. Canela

Tal com es van comprometre els responsables del Ministeri de Ciència i Innovació avui s’han presentat puntualment les línies mestres de l’Estatut del Personal Docent i Investigador.

Podeu llegir tot seguit, traduïda, la nota de premsa de Ministeri de Ciència i Innovació i també a sota accedir al document i un breu comentari meu.

El secretari d’Estat d’Universitats, Màrius Rubiralta, i el director General d’Universitats, Felipe Pétriz han presentat avui en conferència de premsa, a la seu del MICINN, l’esborrany de l’Estatut del Personal Docent i Investigador (PDI). El document proposa la regulació d’una estructura de carrera funcionarial que estigui basada en l’obtenció de mèrits docents i investigadors, així com les condicions en les quals els professors o investigadors funcionaris universitaris podran participar en la gestió i explotació dels resultats de la seva recerca, tal com exigeix la LOMLOU.

El document inclou tots els aspectes essencials d’un Estatut i és un text de partida per iniciar el procés de consultes i negociacions amb tots els sectors implicats: els agents socials, el Consell d’Universitats i la comunitat universitària en general, les Comunitats Autònomes a través de la Conferència General de Política Universitària, així com la resta de departaments ministerials, molt en particular els d’Administracions Públiques i d’Economia i Hisenda.

Mobilitat

L’Estatut té com una de les seves principals missions potenciar la mobilitat del PDI. En el document s’entén per mobilitat del personal docent i investigador, la que es produeix entre Universitats o entre elles i altres organismes públics o privats dedicats a la recerca i / o amb empreses basades en el coneixement.

Així mateix, es destaca que la mobilitat geogràfica i interdisciplinària, així com la mobilitat entre els sectors públic i privat és un potent instrument per al desenvolupament del PDI en qualsevol etapa de la seva carrera. També contribueix a optimitzar els recursos humans i materials de les universitats, a establir sinergies entre les institucions i a augmentar la seva qualitat acadèmica, així com al desenvolupament del sistema d’educació superior, recerca, innovació i transferència del coneixement.

La mobilitat contribueix a la millora de la qualificació del PDI i de la qualitat de les institucions i al desenvolupament del sistema d’educació superior, recerca, innovació i transferència del coneixement, subratlla el text.

Redefinició de les tasques docents

L’Estatut aborda una profunda redefinició de les tasques docents del PDI actual, al marge de la seva major implicació en la gestió i en la transferència de coneixement, i a més s’adapta a la definició de les noves circumstàncies i la major dedicació del professorat a la gestió, tant acadèmico-docent com de recerca, a la representació institucional, i la modificació de la seva activitat docent (actualització metodològica, tutories, elaboració de materials virtuals, entre altres qüestions).

Aquesta proposta pretén donar resposta a la necessitat que té el PDI de saber, en el context actual, quins són els seus drets i deures, atès que les seves condicions de treball i les seves obligacions s’estan modificant. Més encara, els equips de govern, els responsables dels centres i els responsables dels departaments necessiten conèixer quines són les obligacions i els drets d’aquest personal i en quins termes es fixen.

S’inicia, per tant, des d’aquest moment un procés d’anàlisi, debat i negociació per aconseguir que abans de final d’any, que és el compromís adquirit pel Ministeri de Ciència i Innovació, es pugui disposar d’un text bàsic sobre l’Estatut del Personal Docent i Investigador el més consensuat possible, que respongui a les demandes que la comunitat universitària té plantejades en relació amb aquest tema des de fa anys i que ajudi a posar les bases del canvi i modernització de la Universitat a Espanya, base de l’Estratègia Universitat 2015.

A més es pot llegir un document en el que d’una forma resumida s’exposen alguns dels trets principals. Com és lògic no he tingut massa sorpreses, no hi podien aparèixer coses rares. Destaco: el reconeixement de perfils variables. Una dedicació a la docència, recerca i transferència (novetat esperada) quantificada en un 80% del temps, l’obligació de fer un document on constin les tasques que es fan denominat PDA (el PDP de la UB), tres nivells dintre cada categoria (catedràtic i titula d’Universitat) en els que el professorat es podrà promocionar després d’una avaluació global (caldrà veure les transitòries per a tots els que som a dins). També regularà la mobilitat acadèmica i el règim del PDI en el que es trobaran horaris, jubilació, compatibilitats, permisos, disciplina, etc.

Trobo a faltar els complements de gestió que propugnava el document de finançament que va aprovar el Consell de Coordinació Universitària. Pot ser estan inclosos en el complement de productivitat de carrera acadèmica.

Caldrà llegir l’esborrany que es presenti ja que el document, tot i dir coses, no les diu amb prou detall. La meva primera impressió és bona.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació