Enric I. Canela

La Conferència General de Política Universitària, en la reunió del passat 3 de setembre, va acordar els criteris de distribució territorial, així com la distribució resultant de les subvencions corresponents a l’exercici econòmic 2008 per al foment de la integració de professors titulars d’universitat, a l’empara de la disposició addicional segona de la Llei Orgànica 4 / 2007, de 12 d’abril, per un import de 4.347.890,00 euros. El Consell de Ministres ha donat avui el vistiplau a l’acord de la Conferència General de Política Universitària. L’import és de 4.347.890 euros

A la disposició addicional segona de la Llei Orgànica de Modificació de la LOU, s’estableix que les Universitats han d’establir programes tendents a afavorir que els Professors Titulars d’Escoles Universitàries puguin compaginar les seves tasques docents amb l’obtenció del títol de Doctor, per tal de possibilitar els processos d’integració d’aquells en el Cos General de Titulars d’Universitat.

En qualsevol cas, els Professors Titulars d’Escoles Universitàries que no accedeixin a la condició de Professor Titular d’Universitat romandran en la seva situació actual, mantenint tots els seus drets i conservant la seva plena capacitat docent i, si s’escau, investigadora.

A Catalunya li pertoquen 518.531,46 euros.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació