- Enric I. Canela - http://www.enriccanela.cat -

La Sindicatura de Comptes troba molts problemes als comptes de la UB i la UPC

Enric I. Canela

Podem llegir [2] que el dèficit econòmic de la UB i el de la UPC s’ha multiplicat en els darrers anys. En el cas de la UB ha passat de 45,9 milions el 2005 a 100 milions després de l’exercici 2007. A la UPC, la xifra ha passat de 11,7 milions d’euros en 2004, a 72,3 a finals de 2007.

La Sindicatura de Comptes ha presentat avui al Parlament dos informes sobre l’estat financer de sengles universitats corresponents als exercicis de 2004, 2005 i 2006, als quals s’ha de sumar l’estat de les universitats en 2007.

Diu l’informe que el dèficit de la UPC va passar de 11,77 milions d’euros el 2004 a 17,79 milions d’euros en 2005 com a resultat de previsions d’ingressos no realitzats i despeses reals superiors als pressupostats. El 2006, el dèficit acumulat es va agreujar passant a ser de 68,86 milions d’euros, i en 2007 va sumar un total de 72,3 milions.

En aquest sentit, la Sindicatura ha indicat que la previsió d’ingressos de 2005 incloïa com a mínim 12,25 milions d’euros que no estaven basats en expectatives raonables d’obtenció d’ingressos, per la qual cosa la UPC no va complir el principi d’equilibri pressupostari .

El mateix centre, va aprovar els pressupostos dels exercicis de 2004 i 2005 sense disposar de l’autorització prèvia de la Generalitat, així com la despesa de personal de 2004 va superar en més de quatre milions la despesa aprovat pel Govern.

La UB va presentar un dèficit de 45,9 milions com a resultat de l’exercici de 2005 i de forma acumulada a la gestió d’aquesta universitat. Segons la Sindicatura, el centre haurà de finançar aquest dèficit.

L’òrgan ha indicat que la UB no ha facilitat les autoritzacions del Govern en la qüestió de la despesa de personal per als exercicis de 2004 i 2005. El centre no va demanar l’autorització de la Generalitat per a la formalització de diverses pòlisses de crèdit.

La Sindicatura ha subratllat que la UB va usar reiteradament el procediment de tramitació urgent en la contractació de subministraments i serveis per la falta de planificació.

La Sindicatura de Comptes ha criticat a més que la UPC no va publicar cap relació dels seus llocs de treball al DOGC, sent la última publicació íntegra de personal del 1991. La UB tampoc va presentar cap relació del personal d’Administració i Serveis (PAS) i Docent Investigador (PDI).

L’informe ha trobat a faltar un acord entre ambdues universitats per la cessió dels terrenys i edificis de la Càtedra Gaudí i la Facultat de Matemàtiques, propietat de la UB, així com a faltar un altre acord per la cessió dels terrenys sobre els quals s’ha construït al Campus de Castelldefels de la UPC, cedits per la Generalitat.

L’òrgan recomana agilitat a la UPC en la integració de l’Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica i Industrial de Barcelona (ETSEIB) i de l’Escola Superior d’Agricultura de Barcelona (ESAB) en el Consorci Escola Industrial de Barcelona (CEIB), construït amb aquesta finalitat.

A la UB, li va aconsellar dotar de personalitat jurídica als col·legis majors tal com estableixen els estatuts del centre, i va avisar de que mentre no se’ls doti d’aquesta qualitat, la seva activitat financera hauria d’integrar en els comptes anuals de la UB.