Enric I. Canela

Llegia que la Sindicatura de Comptes de Catalunya ha tramès al Parlament l’informe 2/2009, que consisteix en un agregat de les universitats públiques de Catalunya corresponent als exercicis 2006 i 2007.

L’objectiu del treball consisteix en l’agregació de les liquidacions pressupostàries d’ingressos i de despeses dels exercicis 2006 i 2007, dels balanços de situació a 31 de desembre de 2006 i a 31 de desembre de 2007 i dels comptes del resultat economicopatrimonial dels exercicis 2006 i 2007 de les universitats públiques de Catalunya, i en l’anàlisi de les dades agregades i per universitats d’alumnes, professorat i personal d’administració i serveis (PAS).

El ponent de l’informe és el síndic Jordi Pons i Novell, responsable del departament sectorial D de la Sindicatura, que té atribuïda la fiscalització dels departaments i organismes del sector de formació i cultura de la Generalitat.

Diu la Nota informativa sobre l’informe 2/2009, agregat de les universitats públiques de Catalunya, exercicis 2006 i 2007:

La taxa de rendiment global (crèdits superats / crèdits matriculats) en el curs 2006-2007 ha estat de 0,69 i la taxa d’èxit (crèdits superats / crèdits presentats) ha estat de 0,85. El percentatge de crèdits no presentats ha estat d’un 18,03%. La taxa de rendiment augmenta significativament a mesura que augmenta la nota d’accés a la universitat. Es posa de manifest, per tant, que les taxes de rendiment entre les universitats varien molt menys quan es comparen els alumnes que van entrar a la universitat amb una nota igual o superior a set en les PAU (proves d’accés a la universitat), que quan es consideren tots els alumnes independentment de la seva nota d’entrada a la universitat

A 31 de desembre de 2007 les tres universitats més grans (UB, UAB i UPC) presentaven romanents genèrics negatius (dèficit que hauran de finançar) d’un import total de 174,36 M€. Les altres quatre universitats presentaven romanents genèrics positius d’un import total de 7,46 M€.

Algunes dades:

  • La despesa mitjana corrent per alumne equivalent a temps complet és de 8.311,22 €.
  • L’ingrés mitjà per matrícula per alumne equivalent a temps complet es de 1.311,34 €.
  • La cobertura de la matrícula equival al 15,78% de la despesa per alumne equivalent a temps complet.
  • Els preus públics representen el 13,76% dels ingressos corrents.
  • La despesa de personal equival al 76,71% de la despesa corrent.
  • Les transferències corrents representen el 72,75% dels ingressos corrents.

L’informe complet 2/2009 el podeu trobar aquí.

El que és més divertit és que diu: dèfict que hauran de finançar. Poden evitar que creixi, però finançar… Estan de broma.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació