Enric I. Canela

Em sembla que ara mancarà els del Personal Docent i Investigador de les Universitats. És curiós, aquesta va ser una mesura introduïda a la LOMLO per al personal universitari (a insistència meva) i ara arriba al personal no universitari mentre que l’universitari ha d’esperar. Coses de la política. Diu la referència del Consell de Ministres:

El Consell de Ministres ha aprovat un Reial Decret que estableix el procediment i les condicions de concessió de les excedències temporals que poden sol licitar els funcionaris de recerca i el personal estatutari que passin a prestar serveis en empreses de base tecnològica, creades a partir de patents o resultats generats per projectes de recerca finançats totalment o parcialment per fons públics.

En l’actualitat, el nivell de mobilitat del sistema espanyol de R+D+i és baix, per la qual cosa el foment de la mobilitat dels investigadors és un dels objectius del Pla Nacional de R+D+i, amb la finalitat de contribuir a la ràpida difusió i transferència del coneixement.

La Llei de Recerca Biomèdica, 2007, estableix mesures de mobilitat del personal investigador dins de l’Administració General de l’Estat i cap a entitats privades de recerca. Concretament, en el seu article 86.2 crea un tipus d’excedència temporal que permet al personal investigador funcionari i estatutari passar a prestar serveis en empreses de base tecnològica, i encomana al Govern l’establiment de les condicions i el procediment per a la concessió d’aquesta excedència.

En el Reial Decret aprovat avui es descriuen les condicions i requisits necessaris per a la concessió de l’excedència temporal, que estarà subordinat a les necessitats del servei i l’interès dels centres públics de recerca. Estableix la durada màxima de l’excedència, que serà de cinc anys, i l’objecte de les activitats a desenvolupar per l’empresa de base tecnològica, a més de fixar un mínim del 10 per 100 de participació dels centres públics de recerca en el capital d’ la mateixa.

Així mateix, es regula el procediment de concessió de l’excedència temporal, on es menciona expressament el tràmit d’audiència al sol licitant, i es fixa l’òrgan competent per a la seva resolució, la Direcció General de la Presidència o, si escau, del centre públic de recerca -, previ informe de la unitat, centre o departament en el qual està destinat l’investigador.

També es possibilita la cobertura temporal del lloc de treball de l’investigador al qual s’autoritza l’excedència i es determina la manera de reincorporació de l’investigador al seu lloc de treball.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació