Enric I. Canela

El BOE ha publicat avui el Reial Decret 1086/2009, de 3 de juliol, pel que es modifica i desenvolupa l’estructura orgànica bàsica del Ministeri d’Educació.

Reprodueixo allò que afecta a les universitats:

Article 5. Secretaria General d’Universitats.
La Secretaria General d’Universitats exercirà, respecte de les unitats dependents d’ella, les atribucions previstes en l’article 16 de la Llei 6 / 1997, de 14 d’abril, d’organització i funcionament de l’Administració General de l’Estat.
Així mateix, li correspon exercir les funcions següents:
a) El disseny, planificació, coordinació, suport i supervisió de les activitats relatives a l’ordenació, programació i gestió que són competència de l’Administració General de l’Estat en matèria d’ensenyament superior universitària, així com l’ordenació de les proves d’accés.
b) L’orientació i impuls de les relacions internacionals en matèria d’educació superior universitària, així com el seguiment de les actuacions de la Unió Europea en aquest àmbit, tot això sense perjudici de les funcions de direcció i coordinació que corresponen a la Direcció General de Relacions Internacionals.
c) El desenvolupament de l’Espai Europeu d’Educació Superior i la participació en la definició de l’Espai Iberoamericà del Coneixement.
d) La coordinació dels programes i accions en matèria de formació i mobilitat que es desenvolupin en les diferents unitats de la Secretaria General.
e) El desenvolupament de la política universitària, en coordinació amb el Consell d’Universitats.
f) L’impuls i coordinació de les relacions amb les comunitats autònomes en matèria universitària, a través de la Conferència General de Política Universitària.
g) La preparació i coordinació de les normes de desenvolupament en el seu àmbit competencial de la Llei Orgànica 4 / 2007, de 12 d’abril, per la qual es modifica la Llei Orgànica 6 / 2001, de 21 de desembre, d’Universitats.
h) La planificació, coordinació i avaluació de les línies d’actuació i programes de l’Estratègia Universitat 2015, excepte en les matèries pròpies de R + D + i on s’exerciran en col laboració amb el Ministeri de Ciència i Innovació.
i) La promoció de les polítiques d’igualtat, no discriminació i accessibilitat universal en l’àmbit de les seves competències.
j) La promoció i impuls d’una gestió eficient de les universitats en el marc d’un sistema de finançament just, sostenible i compartit amb les comunitats autònomes.
k) La promoció de la normativa bàsica que afavoreixi la implantació de les mesures de prevenció de riscos laborals en les universitats que permeti la millora del nivell de qualitat.
l) La promoció de la col·laboració en l’àmbit de la investigació científica, el desenvolupament i la innovació tecnològica de les Universitats amb altres organismes públics i privats de recerca i innovació.
m) La relació amb els col·legis professionals o els seus consells generals, quan correspongui d’acord amb la legislació vigent en la matèria.
n) L’elaboració de les propostes de disposicions generals en les matèries de la seva competència, així com les relacions i consultes amb les comunitats autònomes i els operadors jurídics interessats durant la seva tramitació.
o) El desenvolupament de programes dirigits a l’ordenació i potenciació d’infraestructures universitàries i de suport a la docència, que facilitin una major eficiència i eficàcia de les mateixes.
p) La promoció i el suport a la creació d’empreses de base tecnològica sorgides dels projectes de recerca de les universitats i la introducció d’estímuls per a la potenciació de la cultura emprenedora i la gestió dels processos d’incubació acadèmica, en coordinació amb la Secretaria General d’Innovació del Ministeri de Ciència i Innovació.
q) La col·laboració en la coordinació de les relacions Interministerial que siguin necessàries per garantir un enfocament coherent i integrat en les qüestions relacionades amb l’educació, la recerca i la transferència de coneixement en l’àmbit universitari.
r) Resoldre els recursos que s’interposin contra les resolucions dels òrgans directius que depenguin directament d’ell i els actes no esgotin la via administrativa, així com els recursos d’alçada interposats contra les resolucions de la Comissió Nacional Avaluadora de l’Activitat Investigadora.

2. Depenen de la Secretaria General d’Universitats els següents òrgans directius:
a) La Direcció General de Política Universitària.
b) La Direcció General de Formació i Orientació Universitària.

3. Depenen directament de la Secretaria General d’Universitats els òrgans següents amb rang de subdirecció general:
a) La Subdirecció General d’Anàlisi, Estudis i Prospectiva Universitària, que exercirà les funcions següents:
1. º L’elaboració de les memòries i estadístiques derivades de la cooperació en el marc del Consell d’Universitats i de la Conferència General de Política Universitària a què es refereixen els Reglaments de funcionament d’ambdós òrgans, sens perjudici de les competències de la Sotssecretaria.
2. º El suport i assistència a l’Observatori Universitari de Beques i Ajudes a l’Estudi, que preveu la disposició addicional vint segona de la Llei Orgànica 4 / 2007, de 12 d’abril, per la qual es modifica la Llei Orgànica 6 / 2001, de 21 de desembre, d’Universitats.
3. º L’elaboració i foment d’estudis i informes sobre les activitats docents, investigadores i de transferència de coneixement de les universitats.
b) La Subdirecció General de Coordinació Econòmica, que s’encarregarà de la coordinació de les activitats d’elaboració i execució dels pressupostos de la Secretaria General d’Universitats i dels seus òrgans directius i organismes públics adscrits, sens perjudici de les competències de la Sotssecretaria.

4. S’adscriu al Ministeri d’Educació, a través de la Secretaria General d’Universitats, l’Organisme Autònom Programes Educatius Europeus i l’Agència Nacional d’Avaluació i Acreditació.

5. Es relacionen administrativament amb el Ministeri d’Educació, a través de la Secretaria General d’Universitats:
a) La Universitat Nacional d’Educació a Distància.
b) La Universitat Internacional «Menéndez Pelayo».
6. El Col·legi d’Espanya a París depèn del Ministeri d’Educació a través de la Secretaria General d’Universitats.

Article 6. Direcció General de Política Universitària.
1. Correspon a la Direcció General de Política Universitària exercir les funcions següents:
a) El disseny i la planificació de l’ordenació de l’ensenyament universitari en relació amb les competències que corresponguin a l’Administració General de l’Estat.
b) La preparació de les normes de competència de l’Administració General de l’Estat relatives a l’ensenyament universitari i l’accés i admissió a la universitat.
c) El desenvolupament de l’Espai Europeu d’Educació Superior i l’impuls de les accions necessàries per a l’adaptació dels títols universitaris.
d) L’impuls de les accions i normativa que corresponguin al Departament en relació amb el Marc Espanyol de Qualificacions d’Ensenyament Superior.
e) L’establiment de les condicions i requisits per a la verificació i acreditació de títols oficials universitaris espanyols, grau, màster i doctorat i per a la seva inscripció en el Registre d’Universitats, Centres i Títols a què es refereix la disposició addicional vintena de la Llei Orgànica 4 / 2007, de 12 d’abril, per la qual es modifica la Llei Orgànica 6 / 2001, de 21 de desembre, d’Universitats, així com la tramitació i impuls dels corresponents procediments de verificació i acreditació. Igualment, li correspon la promoció del desenvolupament normatiu de les escoles de doctorat.
f) L’establiment de les directrius per a l’expedició de títols oficials, la seva corresponent inscripció en el Registre Nacional de Títols, i la gestió i custòdia d’aquest.
g) Les que corresponguin a l’Administració General de l’Estat sobre la declaració d’equivalència, el reconeixement i l’homologació d’altres títols espanyols respecte dels oficials, així com el reconeixement a efectes civils dels títols de les universitats de l’Església Catòlica de conformitat amb el que estableix la normativa de desenvolupament dels Acords entre l’Estat espanyol i la Santa Seu.
h) El reconeixement de títols i qualificacions estrangeres d’educació superior així com les que corresponguin al departament en relació amb l’aplicació de la normativa pròpia del reconeixement de títols a efectes de l’exercici del dret d’establiment i lliure prestació de serveis.
i) Les que corresponguin al Departament respecte de la formació d’especialistes en ciències de la salut, les relacions amb les institucions sanitàries, la concessió i expedició de títols espanyols d’especialitats en ciències de la salut, així com el reconeixement dels títols estrangers d’ les mateixes especialitats.
j) La programació, coordinació i gestió dels programes d’ajuts per a la formació, mobilitat, perfeccionament i actualització de coneixements en postgrau i postdoctorat.
k) La programació, coordinació i gestió dels programes de préstec-renda adreçats a estudiants universitaris per a finançar el cost dels estudis.
l) La programació, coordinació i gestió dels programes d’ajuts per a la formació, mobilitat, perfeccionament i actualització de coneixements del personal docent i investigador universitari i del personal d’administració i serveis universitari.
m) Les que corresponguin a l’Administració General de l’Estat respecte del règim del professorat universitari i la seva acreditació, així com el foment i promoció de la qualitat de l’activitat docent.
n) La realització d’activitats d’avaluació, anàlisi i estudi així com aquelles relatives a la innovació i millora de la qualitat de l’educació universitària i, en particular, la formulació dels criteris necessaris en aquest àmbit.
o) Les competències que corresponguin a l’Administració General de l’Estat en matèria de retribucions del professorat universitari.
p) L’assistència i suport a la Conferència General de Política Universitària i altres òrgans de cooperació entre l’Estat i les comunitats autònomes en les matèries competència de la Secretaria General.
q) L’assistència i suport al Consell d’Universitats.

2. Depenen de la Direcció General de Política Universitària les següents subdireccions generals:
a) Subdirecció General de Coordinació Acadèmica i règim jurídic, que exercirà les funcions atribuïdes a la Direcció General en els paràgrafs a), b), c), e) i g) de l’apartat 1.
b) Subdirecció General de Títols i Reconeixement de Qualificacions, que exercirà les funcions atribuïdes a la Direcció General en els paràgrafs d), f), h) ei) de l’apartat 1.
c) Subdirecció General de Formació i Mobilitat del Professorat, que exercirà les funcions atribuïdes a la Direcció General en els paràgrafs j), k) i l) de l’apartat 1.
d) Subdirecció General del Professorat i Innovació Docent, que exercirà les funcions atribuïdes a la Direcció General en els paràgrafs m), n) jo) de l’apartat 1.
e) Subdirecció General de Coordinació Universitària, que exercirà les funcions atribuïdes a la Direcció General en els paràgrafs p) i q) de l’apartat 1.

3. Es relaciona administrativament amb el Ministeri d’Educació, a través de la Direcció General de Política Universitària, la Comissió Nacional Avaluadora de l’Activitat Investigadora, regulada en el Reial Decret 1086/1989, de 28 d’agost, sobre retribucions del professorat universitari.

Article 7. Direcció General de Formació i Orientació Universitària.
1. Correspon a la Direcció General de Formació i Orientació Universitària exercir les funcions següents:
a) La implantació d’un sistema d’atenció integral als estudiants i titulats universitaris en el marc de l’Espai Europeu d’Educació Superior que respongui a les seves necessitats i demandes en el nou context educatiu i social.
b) La promoció de programes d’atenció especialitzada destinats als futurs estudiants, estudiants universitaris i titulats.
c) La coordinació entre les ensenyaments universitaris i els ensenyaments superiors de formació professional, artístiques i esportives.
d) L’impuls d’un entorn educatiu inclusiu d’atenció a la diversitat i la d’atenció a les seves necessitats específiques.
e) El desenvolupament de programes d’informació, formació i orientació adaptats als diferents perfils per a facilitar la transició d’etapes preuniversitària a l’entorn universitari, l’elecció d’estudis universitaris, el procés d’aprenentatge i rendiment acadèmic i reduir el fracàs educatiu i la taxa de abandonament.
f) El desenvolupament de programes d’informació, formació i orientació per als estudiants en la seva fase final d’estudis i titulats per facilitar la transició al mercat laboral nacional i internacional.
g) La promoció de la interacció amb els programes d’Acció Tutorial i dels diferents serveis d’atenció als estudiants i titulats de les universitats per dur a terme les accions d’informació, formació i orientació universitària, tant en el procés educatiu com en el procés d’incorporació professional d’estudiants i titulats.
h) L’impuls de programes d’actuació per a la participació dels estudiants en la vida universitària tant a nivell polític, associatiu com en activitats acadèmiques, culturals, socials, de voluntariat o de qualsevol altre que aportin valor a la seva formació integral.
i) L’impuls de programes d’atenció específica per a titulats universitaris amb la finalitat de facilitar processos de fidelització, la carrera professional i l’accés a la formació continuada.
j) L’impuls de l’obertura i connexió de la Universitat i la Societat mitjançant els programes d’atenció integral als estudiants i titulats.
k) La programació, gestió i avaluació del programa de suport a les activitats de les organitzacions estudiantils, entre les quals es troba la comunicació, la mobilitat i la participació en activitats internacionals.
l) El disseny, planificació i direcció de la política de beques i ajudes a l’estudi adreçades a estudiants que cursen ensenyaments universitaris.
m) La gestió administrativa i economicofinancera del sistema general de beques i ajudes a l’estudi, així com altres ajudes específiques no sotmeses a aquest sistema general, sota la direcció de la Secretaria d’Estat d’Educació i Formació Professional o de la Secretaria General de Universitats, depenent de que tinguin per objecte ensenyaments regulades en Llei Orgànica 2 / 2006, de 3 de maig, d’Educació, o en la Llei Orgànica 6 / 2001, de 21 de desembre, d’Universitats.
n) La promoció de la mobilitat d’estudiants en l’àmbit de la Unió Europea, mitjançant el disseny, planificació i, si escau, gestió, de programes d’acció de caràcter nacional o la participació en el disseny i planificació de programes d’acció europeus .
o) La promoció de la coordinació dels programes de beques i ajudes a l’estudi promogut per les diferents Administracions Públiques i per entitats i institucions privades.
p) El seguiment, control i avaluació del compliment de les obligacions per als beneficiaris de beques i ajudes públiques.
q) La programació i gestió d’actuacions per promoure l’excel·lència dels estudiants en transició a les etapes universitàries, així com la convocatòria, adjudicació i lliurament dels premis nacionals a l’estudi en els nivells universitaris.

2. Depenen de la Direcció General de Formació i Orientació Universitària les següents subdireccions generals:
a) Subdirecció General d’Atenció a l’Estudiant, Orientació i Inserció Professional, que exercirà les funcions atribuïdes a la Direcció General en els paràgrafs a), b), c), d), e), f), g), h), i), j) ik) de l’apartat 1.
b) Subdirecció General de Beques, Ajudes i Mobilitat d’Estudiants, que exercirà les funcions atribuïdes a la Direcció General en els paràgrafs l), m), n), o), p) i q) de l’apartat 1.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació