- Enric I. Canela - http://www.enriccanela.cat -

Educació injusta

Enric I. Canela

El dijous Eurostat va fer pública l’enquesta Indicators on education expenditure – 2006 [2], que inlouen també la universitat. Moltes dades sintètiques, però insuficients per a una anàlisi aprofundida. Només comento una gràfica.

educacio-finances-2009 [3]

Demostra que l’espanyol és un dels estats amb més manca d’equitat social. La gràfica ens mostra l’escàs finançament públic acompanyat d’uns ajuts socials baixos.

Francament injust.