Enric I. Canela

El Consell de Ministres ha aprovat el Reial Decret pel qual es constitueix la Comissió de coordinació entre el ministeri de Ciència i Innovació i el ministeri d’Educació, té com a objectiu l’adopció de les mesures necessàries per coordinar les actuacions sobre R+D+i en l’àmbit universitari, ja que les universitats juguen un paper fonamental en la R+D+i.

Les funcions de la Comissió són les següents:

· Identificar els programes de R+ D+i que es dirigeixin a universitats o centres adscrits o dependents d’aquestes, i els programes d’actuacions del Ministeri d’Educació que puguin afectar les competències del Ministeri de Ciència i Innovació.

· Analitzar el desenvolupament d’actuacions conjuntes.

· Conèixer la planificació general d’activitats dels dos departaments ministerials.

· Conèixer les actuacions d’ambdós ministeris en execució del Pla Nacional d’R+D+i que es puguin considerar incloses en alguna de les línies comunes d’actuació.

· Coordinar les actuacions de desenvolupament de l’Estratègia Universitat 2015, particularment les relatives a promoció de la recerca i a la transferència del coneixement.

· Qualssevol altres funcions que, en l’àmbit d’actuació de la Comissió, se li atribueixin.

La presidència de la Comissió serà rotatòria entre els titulars d’ambdós ministeris i s’exercirà per períodes de dotze mesos. La primera a exercir la presidència serà la ministra de Ciència i Innovació. La Comissió es reunirà almenys dues vegades l’any i podrà crear tants grups de treball com sigui oportú.

La Vicepresidència de la comissió l’exercirà el ministre que no estigui exercint la presidència i estarà integrada també per tres vocals de cada Ministeri amb rang, almenys, de director general.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació