Enric I. Canela

Podem llegir al web de la Generalitat: La nova agència de recerca de Catalunya. Aquesta agència concentrarà i implementarà les polítiques públiques de foment i reconeixement de la recerca a principis de 2010.

Destaca:

Ø La nova agència, que serà una fundació de caràcter públic, tindrà un pressupost consolidat de més de 60 milions d’euros i un equip de 70 professionals

Ø L’entitat, emmarcada en l’esquema de la nova governança de la recerca marcat per el PNRI, és fruit de la fusió entre l’AGAUR, la FCRI i ICREA

Ø Les principals àrees d’actuació de la nova agència se centraran en el foment i atracció de talent investigador; l’impuls a la recerca competitiva; l’actuació com a element expert de referència; i en l’assoliment d’una recerca d’impacte (divulgació i valorització)

Al meu parer és una bona forma d’abordar la gestió de la recerca a Catalunya. Segueix el model d’ACC1Ó i que es pot considerar bastant eficaç. Sembla, si es compleixen les previsions, que estarà operativa en pocs mesos. Caldria, per poder fer una valoració, una millor explicació del destí, aproximat, dels 60 milions d’euros i una comparació amb els programes actuals. Poden ser molts o pocs. Crec que en l’explicació només manca, a més d’això, un detall, parlar de la transparència. No dubto que hi serà, però seria interessant veure el destí per programes (em refereixo a ICREA senior o Beatriu de Pinós Modalitat A, per citar dos per aclarir a què m’estic referint, és a dir el nivell de detall que demano) dels recursos als diferents programes d’una forma clara per a la família dels investigadors als que vol donar servei. Sempre s’explica en el DOGC o en documents de síntesi, però no són fàcils de seguir o d’interpretar.

Altra cosa que demanaria als responsables és la recuperació del programa ICREA Júnior. És la clau per seguir tenint èxit, i fins i tot millorar-lo, en les convocatòries internacionals. Catalunya té uns relativament bons resultats, però no podem abaixar la guàrdia. El model té el meu vot de confiança.

La notícia explica:

El conseller d’Innovació, Universitats i Empresa, Josep Huguet, ha presentat les característiques de la nova agència de recerca de Catalunya.

La millora de la cobertura de les línies de suport a la carrera dels investigadors, la consolidació com a organisme avaluador de referència dels projectes de recerca de Catalunya, o l’impuls de noves línies de finançament competitiu de la recerca focalitzades cap els reptes de país fixats pel proper Pla de Recerca i Innovació (PRI), seran alguns dels objectius de la nova agència de recerca de Catalunya. Aquesta entrarà en servei, amb marca pròpia, a principis de 2010, com a instrument que concentrarà els instruments de finançament i de suport públic als 24.000 membres actuals de la comunitat investigadora catalana.

L’entitat s’emmarca en l’esquema de nova governança de la recerca marcat ara fa un any pel Pacte Nacional per a la Recerca i la Innovació (PNRI) i, també garanteix la implementació de 7 dels 8 reptes que planteja el Pacte, amb especial èmfasi a la valorització de la recerca que es fa a Catalunya. L’organisme es constitueix com a fruit de la fusió entre part de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR), la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI) i la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA), tenint en compte que aquesta última entitat mantindrà la seva autonomia jurídica i operativa. Amb caràcter de fundació pública, la nova agència tindrà un pressupost consolidat de més de 60 milions d’euros per al 2010 i un equip de 70 professionals.

Les principals àrees d’actuació de la nova agència seran 4:

Ø foment i atracció de talent investigador,

Ø impuls a la recerca competitiva,

Ø actuació com a element expert de referència, i

Ø assoliment d’una recerca d’impacte.

Entre les mesures previstes per aplicar en l’àmbit del suport als investigadors destaca la revisió dels instruments actuals de suport i acompanyament al desenvolupament de la carrera dels investigadors, amb especial èmfasi en els trams postdoctorals. Alhora, es preveu la creació d’un servei professionalitzat adreçat a les universitats i centres de recerca per resoldre integralment el procés de tramitació, acollida i serveis complementaris (pe: inserció familiar) dels investigadors forans que venen a desenvolupar la seva tasca a Catalunya. També es reforçaran les línies d’incentius a la mobilitat d’investigadors tant a nivell internacional com intersectorial, entesa com la mobilitat de personal científic entre universitats, centres de recerca, i empreses.

Dins l’àrea d’impuls a la recerca competitiva, es preveuen nous instruments de suport a la professionalització de gestors de la recerca. També la col·laboració amb ACC1Ó per incrementar la participació en programes del VIIè Programa Marc de la Unió Europea, així com noves línies de finançament competitiu de projectes de recerca orientats als reptes en els que es focalitza el nou PRI, en col·laboració transversals amb els departaments i organismes competents de la Generalitat.

Una altra àrea és la seva actuació com a element expert de referència, ja que vol consolidar-se com l’organisme avaluador de referència dels projectes de recerca de Catalunya i de prestigi internacional, a la vegada que s’aprofiti el coneixement intern del sistema, per a una millora constant de l’eficiència de les polítiques de suport.

De cara a la divulgació i valorització de la recerca, i amb l’objectiu d’aconseguir una recerca d’impacte, dins del mateix àmbit d’actuació, l’agència impulsarà de forma conjunta amb ACC1Ó un programa transversal de valorització de la recerca i comercialització de l’oferta científica que es produeix a Catalunya. D’altra banda, una novetat de l’agència serà el desenvolupament de programes adreçats a l’orientació de fons privats al finançament de la recerca.

El procés de creació de l’agència de recerca de Catalunya es va iniciar formalment el proppassat 14 d’octubre. En el marc de la Setmana de la Ciència a Catalunya (SC’09), i tot coincidint amb el primer aniversari de la presentació del PNRI, les direccions de l’AGAUR, la FCRI i ICREA, signaran el conveni entre les tres institucions que donarà cobertura legal a tot el procés de canvi. Actualment ja es disposa d’una proposta dels Estatuts que han de regir la nova agència i que seguiran la tramitació pertinent. El mes de gener es comptarà amb una marca que aporti identitat corporativa a la nova institució, la qual funcionarà com un conjunt únic a partir de principis de 2010. La proposta de pressupostos per al 2010 – amb un increment substancial respecte al 2009 en el global de les institucions implicades – assegurarà la materialització de totes les àrees d’activitat de l’agència.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació