Enric I. Canela

Al web del Ministeri d’Educació és pot llegir la:

Declaració del Consell d’Universitats i de la Conferència General de Política Universitària en relació amb el Document de millora i seguiment de les Polítiques de Finançament de les Universitats per promoure l’excel·lència acadèmica i incrementar l’impacte socioeconòmic del Sistema Universitari Espanyol (SUE)

El Consell d’Universitats i la Conferència General de Política Universitària reunits en sessió conjunta el 26 d’abril de 2010, han conegut i debatut el document elaborat per la Comissió Mixta de finançament universitari, i volen manifestar el seu compromís amb el procés de millora i modernització de les universitats espanyoles i del conjunt del sistema Universitari espanyol i per això consideren decisiu:

1. Reconèixer a la Universitat com a institució clau del canvi de model productiu i creixement econòmic sostenible basat en el coneixement.

2. Entendre les propostes de millora incloses en el document com un full de ruta per a l’impuls del procés de modernització del sistema universitari espanyol, que requerirà un sistema d’avaluació i seguiment mitjançant indicadors que permetin mesurar el progrés dels objectius. Aquesta avaluació tindrà caràcter anual, i serà presentada en el si de la Comissió Mixta de finançament i elevada als plenaris dels òrgans consultius legalment constituïts en l’àmbit universitari.

3. Establir, en línia amb el descrit en el document, un marc financer ajustat al Pla d’Estabilitat de l’Economia Espanyola per al període 2010-2013 que afecta el conjunt de les Administracions Públiques, i avançar en un segon període 2015-2020 en la consolidació d’un model globalment més sostenible amb el compromís de millores internes en eficàcia i eficiència de la gestió.

4. Expressar el suport al plantejament de concebre la millora del finançament universitària com un instrument de canvi intern de les universitats, a fi que puguin convertir-se en motors efectius de transformació social al servei de la societat del coneixement.

5. Millorar la transparència de la informació mitjançant l’elaboració i desenvolupament d’un sistema integrat d’informació universitària que permeti conèixer els indicadors de qualitat docent, de recerca, de transferència i de retiment de comptes, així com la implantació d’un model de comptabilitat analítica de les universitats públiques per conèixer el cost real de les seves activitats, d’acord amb les missions que tenen encomanades.

6. Reforçar la dimensió social del model universitari espanyol fonamentada en la seva concepció com a servei i responsabilitat pública orientada pels objectius de la igualtat d’oportunitats, l’equitat de gènere, la inclusivitat, l’atenció a la diversitat i la responsabilitat social.

7. L’impuls de la internacionalització de l’educació superior i la captació de talent, mitjançant adequades polítiques de projecció internacional de l’oferta de graus, màsters i doctorats.

Bones idees, cal veure el detall i sobretot els recursos, pla d’acció i el cronograma.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació