Enric I. Canela

El Consell de Ministres de divendres va aprovar la remissió a les Corts Generals del Projecte de la Llei de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació. La Llei, que substituirà a l’anterior Llei de la Ciència de 1986. Segons el govern espanyol, el text aprovat avui respon a quatre grans reptes:

El disseny d’una carrera científica basada en mèrits, estable i previsible que permeti retenir i atreure talent científic. La Llei inclou un contracte d’accés per a investigadors postdoctorals que permetrà, complint criteris d’excel·lència, incorporar-se al sistema públic d’R+D. A més, es recull la substitució de les beques per contractes des que els investigadors comencen el doctorat. El text aprovat avui reconeix també específicament la figura del personal tècnic que treballa en els organismes públics de recerca de l’Administració General de l’Estat.

Un sistema de R+D més eficient i eficaç amb la creació d’una Agència de finançament que dotarà de major autonomia flexibilitat i agilitat a l’activitat científica, i, alhora, garantirà el màxim control sobre la gestió dels fons públics.

La normativa també respon al necessari canvi de model productiu, aborda diferents aspectes previstos en l’Estratègia Estatal d’Innovació i incorpora novetats en l’àmbit de la cooperació público-privada amb fins científics i tecnològics, i en els mecanismes de transferència del coneixement al sector productiu , aprofundint i complementant el que preveu ja en la Llei d’Economia Sostenible.

Finalment, la Llei estableix mecanismes per millorar la cooperació i la coordinació entre les diferents administracions, definint un model de governança que inclou instruments de coordinació a través de l’Estratègia Espanyola de Ciència i Tecnologia i del Consell de Política Científica i Tecnològica. Es tracta així de maximitzar la producció científica de tots els sistemes de R+D, evitant duplicitats.

A més, entre les novetats del text aprovat avui s’inclouen les mesures que hauran d’adoptar els agents de finançament per promocionar els centres i unitats d’excel·lència. Es tracta d’avançar en un model que capaç d’incentivar als grups d’investigadors amb millors resultats científics.

La Llei també aposta per un aspecte que per al Govern és essencial, la difusió universal del coneixement científic i la seva obertura a la societat, recollint mesures importants en matèria de cultura científica i tecnològica. El Projecte preveu que les administracions públiques tinguin, per llei, el deure de fomentar activitats per millorar l’accés de la societat a la ciència. D’altra banda, el Pla Estatal d’Investigació Científica i Tècnica inclourà mesures per fomentar la divulgació científica i tecnològica i de l’activitat de museus i planetaris, a més de contemplar la protecció del patrimoni científic i tecnològic històric.

D’altra banda, la futura Llei crearà el Comitè Espanyol d’Ètica de la Recerca, un òrgan que s’ocuparà de l’ètica professional en la investigació científica i tècnica i els conflictes d’interessos entre les activitats públiques i privades. En aquest últim punt podrà establir els principis generals per a elaborar codis de bones pràctiques en la investigació.

Una altra de les intencions de la Llei és millorar una de les mancances del sistema espanyol d’R+D+i: la cooperació entre agents públics i privats. La Llei preveu la possibilitat de dur a terme convenis de col·laboració que permetran la realització conjunta de projectes i actuacions d’investigació científica, desenvolupament i innovació, creació o finançament de centres, formació de personal, accions de divulgació i ús compartit d’immobles, instal·lacions i mitjans materials.

Finalment, es recullen una sèrie d’aspectes transversals: el foment de la participació de la dona en l’activitat científica, en particular garantint que no es produeixin biaixos ni discriminacions negatives per qüestió de gènere, la incorporació de la cooperació científica i tecnològica al desenvolupament en projectes de col·laboració amb països prioritaris per a la cooperació espanyola o la publicació en obert de les investigacions realitzades amb fons públics romanen com a elements bàsics en la Llei Aquests elements reflecteixen la visió de la ciència del Govern com a eina essencial per aconseguir una major justícia social.

La premsa ha publicat algunes valoracions:

El Gobierno aprueba el Proyecto de Ley de Ciencia

El Gobierno y el PP constatan su voluntad de consensuar la ley de la ciencia

Los científicos lamentan que la nueva Ley de Ciencia no resuelva los “problemas de fondo” ni evite la fuga de cerebros

La Ley de la Ciencia consagra la carrera investigadora funcionarial

La Ley de la Ciencia ignora la petición de los sindicatos

La ley de Ciencia ya apunta al Congreso

Editorial: ‘Una nova llei de la ciència’

Les modificacions de la llei de la ciència no satisfan els crítics

El govern central aprova la nova llei de la ciència

La ley de ciencia no cuenta con respaldo

Investigadores la critican por ser un “ley partidista” y también “inadecuada” para el sistema español

El gobierno aprueba la ley de ciencia

Retener y atraer talento científico, objetivo básico

Ara caldrà estudiar el text que s’ha fet i opinar per si algú ho recull. De moment no ho he pogut fer perquè no l’he trobat al web del Ministeri de Ciència i Innovació. Allà on diu “Nova Llei” et remet a una nota del més de març.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació