Enric I. Canela

Aquesta temporada tinc poc temps per escriure, però les notícies que llegeixo relatives a la universitat no són com per dedicar massa temps a comentar-les. Ara si, però, ha sortit una que haurem d’analitzar els propers dies.

El Consell de Ministres de divendres va aprovar el Reial Decret que modifica determinats aspectes de la regulació que actualment ordena els ensenyaments universitaris oficials.

Segons diu la referència, la nova norma millora, matisa i aclareix determinades qüestions gràcies a l’experiència adquirida en els darrers anys i l’anàlisi de les necessitats del nostre sistema universitari, i permetrà concloure el procés d’implantació de l’Espai Europeu d’Educació Superior.

A més de nombroses millores en el procés de verificació del dels títols universitaris, el Reial Decret introdueix novetats relacionades amb aspectes generals de l’ordenació universitària, entre les quals destaquen les següents:

  • Es contempla un tractament dels títols conjunts, cada vegada més freqüents.
  • Es promou el reconeixement de crèdits corresponents a ensenyaments oficials, però també s’introdueixen nous criteris per a permetre el reconeixement de crèdits corresponents a competències adquirides per altres vies: ensenyaments superiors no universitaris, títols propis i experiència laboral o professional.
  • Es contempla la possibilitat d’incloure mencions referides als itineraris o intensificacions curriculars, sempre que aquestes hagin estat previstes en la memòria del pla d’estudis que es presenta a verificació.
  • S’introdueixen novetats en relació amb els títols oficials de màster, com són la possibilitat d’incorporar especialitats en la programació dels seus ensenyaments, l’obligació de adscriure’ls a una branca del coneixement o el tractament específic dels complements formatius.
  • S’equipara el títol de Doctor atorgat per l’Institut Universitari Europeu de Florència amb el títol de doctor expedit per una universitat espanyola, complint el compromís recollit en el Conveni Europeu quan es va crear aquest Institut.

Finalment, una de les principals novetats d’aquesta disposició es refereix a l’increment de la participació de les comunitats autònomes en el procediment de verificació dels títols universitaris, ja que els seus òrgans d’avaluació podran realitzar l’avaluació prèvia a la verificació que actualment es reserva en exclusiva a l’Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i l’Acreditació (ANECA), que depèn del Ministeri d’Educació.

Així, es pretén impulsar el paper de les agències autonòmiques d’avaluació. Mentre totes elles poden participar en el seguiment i en la posterior renovació de l’acreditació, la verificació inicial es reservarà només a aquelles agències que han aconseguit complir amb els màxims estàndards de qualitat exigits per la Comissió Europea.

Aquest Reial Decret modernitza el sistema universitari espanyol i impulsa la col·laboració entre administracions educatives, dos pilars fonamentals del Pla d’Acció 2010-2011 en matèria educativa que va presentar recentment el Ministre d’Educació.

Caldrà mirar-se el Decret amb calma, però hi ha dues coses que em semblen positives. El nou paper de les Agències Autonòmiques en la verificació dels títols, i la Disposició addicional catorzena (Informació sobre el sistema universitari espanyol.) que diu:

La Secretaria General d’Universitats, previ acord de la Conferència General de Política Universitària, impulsarà i coordinarà la creació d’un sistema integrat i de biblioteconomia en què participaran les Universitats i comunitats autònomes. Aquest sistema permetrà donar cobertura a les necessitats d’informació del conjunt del sistema universitari espanyol i facilitarà a l’Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA) i als òrgans d’avaluació que la Llei de les comunitats autònomes determinin, la informació necessària per dur a terme els procediments relatius al seguiment i acreditació dels títols universitaris oficials, preveu aquest Reial decret.

Aquest sistema d’informació serà atès amb els recursos personals i materials de què disposa la Secretaria General d’Universitats.

Era absolutament necessari normilitzar els sistemes d’informació.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació