Nous ajuts de l’AGAUR


Enric I. Canela

Ajuts per a la preparació de projectes d’R+D del 7è PM liderats per entitats de Catalunya – Connect-EU Lideratge

Obtenir suport per a l’elaboració d’una proposta adreçada a una convocatòria del 7è PM. Les propostes que compleixin els requisits següents:

a) Que siguin liderades per un organisme de recerca de Catalunya o una empresa amb establiment operatiu a Catalunya.

b) Que es presentin o s’hagin presentat a les convocatòries de projectes col·laboratius del 7è PM dels programes específics de Cooperació, Capacitats i Persones i de les Iniciatives Tecnològiques Conjuntes (Clean Sky, IMI, ENIAC, ARTEMIS i FCH) publicades l?any 2010. (No s’inclouen les convocatòries ERANET).

c) Que siguin projectes constituïts per un consorci d’un mínim de dos participants.

Ajuts per a la incorporació de personal de gestió de la recerca en organismes de recerca públics i privats i empreses de Catalunya – Connect-EU TALENT – Incorporació de gestors d’R+D+I

Incorporar personal de gestió de la recerca en organismes de recerca públics i privats i empreses de Catalunya.

El perfil de gestor contractat ha de ser el d’una persona capaç de dur a terme el conjunt d?accions que serveixin per dirigir, administrar, regular i distribuir els recursos que es destinen al camp de la recerca i la innovació. Ha de ser una persona flexible i emprenedora, capaç de coordinar i optimitzar l’ús de tots els recursos de que disposa al llarg del cicle de vida dels projectes i poder portar a terme totes aquelles activitats relacionades amb la recerca i la innovació (transferència, valorització, divulgació, etc).

La persona contractada s’incorporarà, mitjançant un contracte laboral a temps complert, a l’entitat sol·licitant de l’ajut i haurà de complir els requisits següents:

a) Estar en possessió del títol de diplomatura, llicenciatura, enginyeria o arquitectura tècnica o superior o haver cursat 240 ECTS.

b) Tenir un alt nivell d’anglès demostrable.

Ajuts per a potenciar les estructures de gestió de la recerca de les universitats públiques i privades de Catalunya – Connect-EU TALENT – Oficines de Gestió de les Universitats

Potenciar les estructures o oficines centrals de gestió de la recerca de les universitats públiques i privades de Catalunya, mitjançant la contractació de personal de gestió de projectes d’R+D+I internacionals.

El perfil de gestor contractat ha de ser el d’una persona capaç de dur a terme el conjunt d’accions que serveixin per dirigir, administrar, regular i distribuir els recursos que es destinen al camp de la recerca i la innovació. Ha de ser una persona flexible i emprenedora, capaç de coordinar i optimitzar l’ús de tots els recursos de que disposa al llarg del cicle de vida dels projectes i poder portar a terme totes aquelles activitats relacionades amb la recerca i la innovació (transferència, valorització, divulgació, etc).

La persona contractada s’incorporarà, mitjançant un contracte laboral a temps complert, a l’entitat sol·licitant de l’ajut i haurà de complir els requisits següents:
a) Estar en possessió del títol de diplomatura, llicenciatura, enginyeria o arquitectura tècnica o superior o haver cursat 240 ECTS.

b) Tenir un alt nivell d’anglès demostrable.