Enric I. Canela

Programa de Recerca, Innovació i Transferència de Tecnologia de Reagrupament Independentista (Podeu consultar el programa complet Organitzant el Nostre Futur Lliure)

En ser independents, continuarem l’obra de modernització de la recerca iniciada a principis de segle, que ha augmentat l’avantatge de Catalunya respecte d’Espanya en tots els indicadors i l’està situant com el pol de coneixement més important del sud d’Europa, concretament de la regió meridional limitada al nord per París i per Suïssa. El 2009, Catalunya, amb una població del 1,4% de la Unió Europea de 27 Estats, ha obtingut el 3,3% de les “Starting Grants” i el 2,1% de les “Advanced Grants” que el Consell Europeu de Recerca ha atorgat a investigadors de tot Europa.

En ser independents, podrem dedicar un 3% del PIB català a R+D, entre fons públics i privats, que és el percentatge recomanat per l’Agenda de Lisboa de la Unió Europea i que supera l’actual percentatge d’Alemanya (2,51%). Cal comparar aquest percentatge de 3% amb el 1,61% del PIB que dedica Catalunya a la R+D i amb l’1,35% que hi dedica l’Estat espanyol. La distribució que proposem es d’un 1% del PIB en fons públics i d’un 2% del PIB en fons privats, segons l’Agenda de Lisboa.

A partir de la millora de recursos, podrem elaborar un pla plurianual de recerca de

Catalunya que:

  • s’inspiri en les millors pràctiques internacionals (països escandinaus, U.S. National Science Foundation (NSF), European Research Council, etc.);
  • equilibri recerca fonamental, recerca aplicada, recerca industrial i innovació;
  • identifiqui sectors en els quals Catalunya pot ésser especialment competitiva (per exemple, biotecnologia, biomedicina, tecnologies mèdiques, energies renovables, química sostenible, tecnologies de la informació i les comunicacions, etc.);
  • afavoreixi la creació i el desenvolupament, principalment, de les petites i mitjanes empreses, però sense descuidar la implantació, la creació i el desenvolupament de les grans empreses.

Visibilitat: Podrem crear una base de dades centralitzada i pública amb els CVs de tots els investigadors de Catalunya, tant d’institucions públiques com de la indústria. Actualment, a Catalunya cada universitat manté la seva base de dades no pública i volem arribar a disposar d’una base de dades semblant a la brasilera Lattes (http://lattes.cnpq.br/english), que ha estat citada com a exemple de bones pràctiques per la NSF.

Rendició de comptes: Podrem crear una base de dades centralitzada i pública amb el cost i el resum de resultats dels projectes de recerca finançats amb fons públics (tant si són universitaris com industrials), a l’estil del portal nord‐americà http://research.gov mantingut per la NSF.

Acadèmia Nacional. Podrem transformar l’Institut d’Estudis Catalans en l’acadèmia nacional de màxim nivell, a l’estil de les National Academies dels Estats Units i/o del Collège de France, alineant‐ne el procediment d’ingrés amb els criteris d’excel·lència científica acceptats internacionalment. L’objectiu és que l’Institut d’Estudis Catalans aplegui els millors científics i investigadors de Catalunya en tots els àmbits del saber. La institució tindrà un paper consultiu i prospectiu en el desenvolupament científic, tecnològic, humanístic i econòmic de Catalunya.

Visats d’investigador. En ser independents, l’Estat català podrà fer una política de visats de treball que faciliti l’atracció de talent investigador vingui d’on vingui.

2.1. Recerca en universitats i en instituts de recerca.

En ser independents, podrem destinar‐hi fons públics equivalents al 0.8% del PIB de Catalunya, a comparar amb el 0.63% que ara s’hi destina, i gestionar‐los molt millor que en l’actual situació dins l’Estat espanyol.

S’establirà un sistema de beques predoctorals i de contractes postdoctorals de 3 a 5 anys que duplicarà el nombre actual. Se n’incrementarà la dotació econòmica i s’establirà un calendari de sol∙licituds i de concessions ajustat al sistema internacional amb l’objectiu que el sistema català sigui competitiu internacionalment. Així es podran atraure els millors investigadors del món i evitar la fuga dels bons investigadors catalans. Aquestes actuacions internacionalitzaran el sistema de recerca català, millorant la capacitat d’innovació i d’iniciativa necessària en els joves investigadors.

Reconeixent el bon funcionament d’ICREA, aquesta institució serà dotada de recursos per a l’atracció i retenció contínues de talents investigadors, continuant l’actual política de sintonia amb el Consell Europeu de Recerca.

L’Estat català establirà un sistema propi d’accés a les places de professors i investigadors permanents que afavorirà els mèrits investigadors, a partir de mecanismes semblants als dels països europeus capdavanters, Estats Units i Canadà.

S’establirà un nou sistema de finançament català per a la recerca que prioritzi el mèrit investigador i que doni plenes oportunitats als investigadors joves excel∙lents, en particular quan retornen després d’haver adquirit experiència a l’estranger, perquè puguin establir llur activitat al nostre país de forma independent.

Aquestes mesures augmentaran l’atractiu internacional de les nostres universitats i instituts per als estudiants i investigadors de talent d’arreu del món, permetent de fomentar les cooperacions interuniversitàries i les col·laboracions i els intercanvis de professors i d’estudiants.

Fomentarem una millor interrelació entre universitats i instituts de recerca per augmentar llur col·laboració tant en recerca com en docència i per millorar la posició de les universitats i instituts catalans als rànquings mundials.

Els instituts que actualment té a Catalunya el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) espanyol seran incorporats a la xarxa d’instituts catalans de recerca.

Es reformarà el sistema d’avaluació i de promoció de professors i d’investigadors de les universitats i dels instituts de recerca per millorar‐ne la motivació i vincular la promoció al mèrit.

2.2. Recerca industrial i innovació.

En ser independents, hi podrem destinar fons públics equivalents al 0.1% del PIB de Catalunya, amb l’objectiu d’arrossegar el sector privat a dedicar‐hi recursos equivalents al 2% del PIB de Catalunya (ara la inversió privada en R+D és del 0.98% del PIB català).

Podrem incentivar la incorporació de doctors a la indústria amb l’ajuda de les accions següents:

  • Crear una acreditació d’empresa de base tecnològica i una acreditació d’empresa innovadora, que es podran aconseguir minimitzant el tràmit burocràtic, però també incidint en l’avaluació periòdica que permetrà de fer un seguiment del compromís de l’empresa innovadora.
  • Estimular fiscalment les empreses acreditades perquè incorporin permanentment doctors en tasques de R+D, i fomentin la participació i el mecenatge del capital privat.
  • Estimular els doctors del món acadèmic a treballar períodes a les empreses acreditades, sense que això suposi cap handicap per a llur carrera acadèmica.
  • Estimular la formació d’estudiants predoctorals amb programes de finançament compartit.

Podrem incentivar la capacitat d’innovació i la competitivitat de les nostres empreses alhora que facilitarem la inversió estrangera.

Aconseguirem de minimitzar i d’escurçar tots els tràmits burocràtics que dificulten la competitivitat de les nostres empreses i entitats de recerca.

Podrem ajudar a promoure les activitats internacionals de les nostres empreses, fent prospeccions de nous mercats i facilitant l’accés a socis i a inversors potencials.

2.3. Transferència de tecnologia.

En ser independents, hi destinarem fons públics equivalents al 0.1% del PIB de Catalunya.

Aprofitarem les sinergies existents i en crearem de noves, si calen, entre les Cambres de Comerç, les associacions empresarials i els organismes públics o semipúblics (ACC1Ó, Centres Tecnològics, Universitats, etc.) per incrementar l’eficiència i l’eficàcia de la transferència de tecnologia i potenciar la competitivitat de les empreses.

Promourem en aquests organismes i a les universitats la figura dels tècnics de transferència amb formació a nivell de màster i/o doctorat, amb retribucions associades a la rendibilitat i a l’eficiència.

Facilitarem que aquests tècnics puguin iniciar llurs pròpies empreses si decideixen d’abandonar la transferència. L’objectiu és que la feina de tècnic de transferència sigui percebuda com una etapa professional prèvia a la d’emprenedor tecnològic.

Proposarem la creació d’un mapa de centres tecnològics que cobreixin totes les necessitats de suport als sectors privats industrials, evitant d’aquesta manera la duplicitat o la competitivitat i racionalitzant la gestió de llurs recursos. Es donarà prioritat a la transferència tecnològica mitjançant el desenvolupament de projectes R+D+i conjunts entre els centres públics de recerca i les empreses, l’oferta de serveis d’alta qualitat i el desenvolupament de projectes propis orientats a donar valor afegit al desenvolupament tecnològic.

Els vostres comentaris seran benvinguts. Jo no he participat en l’elaboració d’aquest programa i tot i que coincideixo en la majoria de la proposta política de Reagrupament Independentista, hi ha alguns aspectes en els que introduiria petites modificacions o aclariments.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació