Cimera i coneixement


Enric I. Canela

Avui s’ha celebrat la CIMERA PER A LA REACTIVACIÓ ECONÒMICA al Palau Reial de Pedralbes. S’han tret unes poques conclusions. Reprodueixo els punts que estan íntimament relacionats amb la formació, FP i universitat.

A.- ACORDS A IMPULSAR PER PART DEL GOVERN DE LA GENERALITAT COM A RESULTAT D’AQUESTA CIMERA.

2.1.- Definició i posada en marxa d’un model integrat de Formació Professional per donar compliment a l’Estratègia Europa 2020

– Es promouran actuacions encaminades a apropar el món de l’empresa a la formació professional. Aquestes actuacions s’adreçaran a l’alumnat i al personal docent i directiu dels centres, amb l’objectiu que percebin el paper de les empreses en la societat i prenguin consciència de la importància de l’esperit emprenedor, que tant ha aportat a les millors pàgines de la història moderna i contemporània de Catalunya.

– Mantenir el valor i l’acceptació empresarial de les titulacions dels ensenyaments professionals. Per això, ha de prendre en consideració els estudis sobre sectors emergents, les dades dels observatoris del mercat laboral i la formació professional i totes aquelles informacions que aportin dades fiables i rellevants per a l’actualització i adaptació curricular dels cicles formatius.

– Aconseguir el traspàs definitiu de fons i competències de la formació continuada.

2.2.- Desenvolupar un marc més flexible per a la formació professional

– El Govern promourà un marc normatiu que permeti disposar d’una titulació pròpia en l’àmbit de la Formació Professional reglada i garanteixi la presència de les llengües estrangeres en tots els cicles de la FP, adaptades als continguts curriculars específics per a cadascuna de les famílies professionals.

Aquest marc ha de permetre el desplegament de títols propis, flexibilitzar els estudis a través d’una matrícula semipresencial i fer formació professional en alternança a través d’una major flexibilitat horària i l’ús de les TIC.

– Increment dels centres integrals de formació professional al territori.

– En els propers anys es promourà la formació en alternança amb el treball mitjançant aquelles modalitats contractuals que puguin ser més adequades. Aquesta modalitat d’aprenentatge ha de contribuir a la inserció laboral dels joves i a consolidar les formacions professionalitzadores del sistema educatiu. S’estudiarà definició de mesures d’estímul que facilitin la seva extensió.

B.- ENCÀRRECS DE LA CIMERA SOBRE ORIENTACIONS ESTRATÈGIQUES D’ACTUACIÓ PER A LA REACTIVACIÓ ECONÒMICA.

4.- Aconseguir una major interrelació entre recerca, innovació, universitat i activitat productiva.

En el marc del desenvolupament del Pacte Nacional per a la Recerca i la Innovació, cal incidir de manera especial en aquelles febleses que condicionen el futur del sistema de la ciència i la innovació a Catalunya, com ara: les carències en l’explotació del coneixement i la transferència de tecnologia, la fragmentació d’agents i de polítiques en un entorn institucional complex, les rigideses pel que fa a les universitats i a la mobilitat dels investigadors, la manca d’una cultura innovadora, especialment en les PIME, i la manca d’instruments financers tipus capital risc.

Està bé, algunes d’aquestes coses ja fa molt de temps que sabíem que s’havien de fer. Res de nou tot i que està bé que tothom estigui d’acord. El problema és el com. Espero que ens ho diguin perquè pel que fa a la transferència i moltes fórmules però de moment n’he vist poques d’eficaces. Cito una, la que va posar en funcionament ACC1Ó per a la participació de l’empresa unida a la universitat en el 7è Programa Marc. Val dinwers però funciona perquè el retorn és bo.

Una resposta a “Cimera i coneixement”

  1. […] sentit cap manifestació pràctica, altra que els tòpics, com el d’ahir en la Cimera (veure Cimera i coneixement). Van […]