Enric I. Canela

Llegeixo que el Govern ha aprovat avui la modificació dels Estatuts de la UdG per adaptar-los al nou marc jurídic vigent amb la Llei d’Universitats de Catalunya (LUC) i la Llei Orgànica d’Universitats (LOU).

En l’àmbit del personal acadèmic els nous estatuts estableixen la integració dels professors catedràtics i doctors d’escoles universitàries al cos de professors titulars d’universitat, mentre que desapareix la categoria de professor col·laborador. Pel que fa a la recerca, s’amplia el redactat dels Instituts Universitaris de Recerca i inclou la descripció dels diferents tipus de centres, per promoure la vinculació entre la recerca universitària i l’entorn productiu del sistema de ciència i tecnologia.

Una de les novetats és que els estatuts preveuen la creació d’Escola o Escoles de Doctorat, d’acord amb el Reial decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat, que es configuren com una estructura dedicada als estudis de doctorat i de màsters universitaris de contingut fonamentalment científic. Així mateix, la UdG fixa una presència equilibrada entre homes i dones i polítiques actives per garantir la igualtat d’oportunitats a les persones membres de la comunitat universitària amb discapacitat.

De conformitat amb l’Estatut d’autonomia de Catalunya, és competència exclusiva de la Generalitat l’aprovació dels estatuts de les universitats públiques i de les normes d’organització i funcionament de les universitats privades.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació