Enric I. Canela

Avui la Sindicatura de Comptes torna a ser notícia.

Els titulars són que les universitats van aprovar llur pressupost per al 2010 sense l’autorització del Govern.

Anem a pams. Copio de l’informe de la Sindicatura: L’article 81 de la Llei orgànica 6/2001, del 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, del 12 d’abril, estableix que les despeses del personal docent i investigador (PDI), així com les del personal d’administració i serveis (PAS), han de ser autoritzades per la comunitat autònoma. En aquest sentit, l’article 163 de la Llei 1/2003, del 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, estableix que els costos del PDI, els del PAS i la previsió agregada de places i contractes han de ser autoritzats pel Govern de la Generalitat.

Aquesta norma no és nova. Aquí fa referència a la llei espanyola del 2001, però la del 1983 ja deia el mateix.

Vaig ser vicerector d’Economia i Organització de la UB entre el 1994 i el 2001. Mai no va aprovar res la Generalitat a priori, sempre ho feia quan el pressupost es liquidava. I no seria perquè jo no hagués reclamat (fins que m’hi vaig fartar). Els primers anys fins ben entrat l’any no sabíem quina seria la transferència de la Generalitat. Es podia treballar sense pressupost? Suposo que qualsevol persona amb cervell aprovaria un pressupost just abans de l’exercici, és el que fèiem, fent pressupost, que ve de pressuposar. Pressuposàvem els ingressos. Al final les coses es van arreglar. De fet crec que no va ser fins l’arribada del Prof. Andreu Mas-Colell que es van anar endreçant les coses. Més encara, fins que no va haver un departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació amb les eines administratives necessàries. Un pas molt important va ser aconseguir que funciones la base de dades integrada UNEIX que permet anàlisis globals de les dades universitàries que la Generalitat no va tenir eines per gestionar el sistema universitari català (per cert, avui modèlic en la gestió a l’Estat)

No sé que passaria els anys següents, però dubto que s’aprovés res a priori. De fet la Llei d’Universitats de Catalunya es va aprovar al 2003 i allà es detallaven més coses. Tema incòmode per al Govern. Al 2010 es van posar més seriosos per la crisi i la normativa de Madrid sobre despeses de personal.

Puc haver errat en alguna cosa perquè la memòria no sempre és del tot fidel, però no crec que sigui significatiu. La filosofia era aquesta.

On és la novetat? Que finalment, felicitem-nos, la Sindicatura de Comptes ha entrat a fer el seguiment d’acompliment de la normativa. Analitzades les coses, les posa de manifest. Suposo que si la Sindicatura anés a mirar anys anterior veuria el mateix o pitjor. Em sembla que aquí qui va fallar al 2010 és el Govern.

El més positiu:

La Sindicatura de Comptes diu:

La Sindicatura recomana que el Departament competent en matèria d’universitats estableixi un procediment que faciliti l’aprovació de la despesa de personal pel Govern de la Generalitat de forma oportuna abans de l’aprovació dels pressupostos de les universitats. Aquest procediment hauria d’incloure aspectes com els que es detallen a continuació:

  • Termini per a la tramesa de la proposta de la despesa de personal per part de les universitats. Aquest termini hauria de ser suficient perquè els departaments competents en matèria d’universitats i d’economia poguessin emetre els seus informes amb caràcter previ a l’aprovació del pressupost per part de les universitats. En aquest sentit, una data orientativa podria ser el 31 d’octubre.
  • Forma en què les universitats han de presentar la proposta de despeses de personal, amb la separació entre places de PDI i places de PAS i, dins de cada grup, separant entre personal funcionari i laboral. Les universitats haurien de presentar la informació tant en termes absoluts com en termes d’equivalències a temps complet. Així mateix, seria convenient que es dictessin unes instruccions per tal que totes les universitats presentessin la despesa de personal pressupostada seguint els mateixos criteris i un catàleg de conceptes retributius que fos aplicat per totes les universitats. L’establiment d’un procediment igual per a totes les universitats no vulneraria la seva capacitat d’organització ni el principi d’autonomia universitària.

Més positiu encara, en el tràmit d’al·legacions, el secretari d’Universitats i Recerca diu:

Som conscients de la necessitat de replantejar en el seu contingut aquest procés, per tal de fixar uns procediments precisos que aclareixin els passos a seguir tan per part de les universitats com per a aquesta Secretaria, per tal de complir el que estableix l’article 35 de la Llei 25/2009, de 23 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2010.

Per això, vistes les recomanacions que efectua la Sindicatura, aquesta Secretaria per a Universitats i Recerca replantejarà la tramitació de l’aprovació de les despeses de personal de les universitats per tal que s’efectuïn en un termini raonable, recordant a les universitats que han de complir el termini de presentació de la informació que estableix l’article 163.2 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya i establint un model que marqui la forma en què les universitats han de presentar la proposta de despeses de personal, incorporant en aquest, concretament, les dades agregades de places i contractes en equivalències a temps complet.

Així doncs, és voluntat d’aquesta Secretaria, durant aquest any 2011, regularitzar la situació fins al moment i establir el procés pel pressupost 2012, per tal de donar compliment a les seves recomanacions.

Que s’afanyi el Govern perquè aviat serem al setembre i això és seriós, no podem improvisar.

Benvingut sigui l’informe de la Sindicatura de Comptes.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació