Enric I. Canela

Igual en tenen!

El BOE d’avui, publica el Real Decreto 1886/2011, de 30 de diciembre, por el que se establecen las Comisiones Delegadas del Gobierno.

Article 5. Comissió Delegada del Govern per a Política Científica i Tecnològica.

1. Corresponen a la Comissió Delegada del Govern per a Política Científica i Tecnològica, a més de les competències atribuïdes per l’article 1.2 d’aquest Reial decret, les següents funcions:

  • Elevar al Govern el Pla Nacional de Recerca, Desenvolupament i Innovació Tecnològica, per a la seva aprovació i posterior remissió a les Corts Generals.
  • Ser informada sobre el seguiment anual del Pla així com aprovar les seves modificacions.
  • Coordinar les activitats de recerca que els diferents departaments ministerials i els organismes de titularitat estatal realitzin en compliment del Pla Nacional.
  • Coordinar amb el Pla Nacional les transferències tecnològiques que es derivin del programa d’adquisicions del Ministeri de Defensa i de qualsevol altre departament ministerial.
  • Presentar al Govern per a la seva elevació a les Corts Generals una memòria anual relativa al compliment del Pla Nacional.
  • Autoritzar els departaments ministerials, organismes i òrgans de titularitat estatal l’adscripció de personal en els termes que estableix l’article 7.2 de la Llei 13/1986, de 14 d’abril.
  • Les restants competències que la Llei 13/1986, de 14 d’abril, assignava a la CICYT, no atribuïdes al Ministeri d’Economia i Competitivitat.

2. La Comissió Delegada del Govern per a Política Científica i Tecnològica té la composició:

  1. La vicepresidenta del Govern i ministra de la Presidència, que la presidirà.
  2. Els ministres de Defensa, d’Hisenda i Administracions Públiques, de Foment, d’Educació, Cultura i Esport, d’Indústria, Energia i Turisme, d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, d’Economia i Competitivitat, i de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat
  3. Els secretaris d’Estat de Pressupostos i Despeses, de Telecomunicacions i per a la Societat de la Informació i de Recerca, Desenvolupament i Innovació.

3. El secretari d’Estat de Recerca, Desenvolupament i Innovació exercirà les funcions de secretari de la Comissió Delegada del Govern per a Política Científica i Tecnològica. El subsecretari de Presidència serà convocat a les reunions de la Comissió Delegada del Govern per a Política Científica i Tecnològica.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació