- Enric I. Canela - http://www.enriccanela.cat -

Estructura orgànica de les universitats i la recerca al govern espanyols

Enric I. Canela

El BOE d’avui publica el Real Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales [2]. En ell es pot llegir l’estructura dels diferents ministeris. L’estructura que afecta a universitats i recerca és la següent:

La Universitat

Article 7. Ministeri d’Educació, Cultura i Esport.

1. El Ministeri d’educació, Cultura i Esport s’estructura en els següents òrgans superiors i directius:

A) La Secretaria d’Estat d’Educació, Formació Professional i Universitats, de la qual depenen els següents òrgans directius:

1r La Secretaria General d’Universitats, amb rang de Sotssecretaria, de la qual depèn la Direcció General de Política Universitària.

La Recerca

Article 12. Ministeri d’Economia i Competitivitat.

1 El Ministeri d’Economia i Competitivitat s’estructura en els següents òrgans superiors i directius:

C) La Secretaria d’Estat de Recerca, Desenvolupament i Innovació, de la qual depenen els següents òrgans directius:

1r La Secretaria General d’Innovació, amb rang de Sotssecretaria, de la qual depèn la Direcció General de Transferència de Tecnologia i Desenvolupament Empresarial.

2n La Direcció General de Recerca i Gestió del Pla Nacional d’R+D+i.

2. Queden suprimits els següents òrgans directius:

d) La Direcció General de Cooperació Internacional i Relacions Institucionals, les competències seran assumides per la Secretaria General d’Innovació i per la Direcció General de Recerca i Gestió del Pla Nacional d’R+D+i.