Enric I. Canela

El Govern aprova la concreció de la mesura excepcional de reducció de les despeses de personal per al 2012.

El Govern ha aprovat avui les mesures excepcionals de reducció de les despeses de personal al servei de l’Administració i el sector públic per a l’exercici 2012, tal com ja es va anunciar. S’estableix una reducció equivalent al 5% de les retribucions percebudes l’any 2012, que substitueix la reducció recollida inicialment en l’Acord del Govern de 28 de febrer de 2012. Aquesta mesura afecta al personal funcionari, estatutari, eventual i laboral

La reducció s’aplicarà mitjançant la deducció del complement específic addicional corresponent als mesos de juny i desembre de 2012, de manera preferent. Aquesta és una mesura excepcional orientada a ajustar les despeses a la previsió d’ingressos per tal d’assolir el compliment de l’objectiu de dèficit pressupostari. Es calcula que permetrà estalviar un total de 364,5 milions euros.

La reducció s’estén a les universitats públiques catalanes i les entitats dependents. S’aplicarà al personal funcionari, interí, laboral, contractat administratiu i emèrit de les universitats. A més, de la mateixa manera que s’aplica als alts càrrecs del Govern i personal directiu del sector públic, es redueix l’import equivalent a una paga extraordinària als òrgans de Govern i altres càrrecs unipersonals, i d’altre personal que desenvolupi funcions directives a les universitats públiques, tinguin o no la consideració d’alt càrrec, sempre que percebin una retribució anual igual o superior a la fixada per al càrrec de director general.

Atesa la singularitat d’aquest col·lectiu, es fa necessari una regulació específica. Precisament, a partir d’aquest acord se suspenen les previsions dels pactes sindicals i esdevenen inaplicables les clàusules contractuals o les condicions regulades pels convenis col·lectius que contravinguin l’aplicació d’allò que preveu aquest Acord.

Així mateix, la mesura també s’aplicarà al personal al servei de l’Administració de justícia. En aquest cas la reducció equivalent al 5% es farà efectiva el mes de juny i de forma mensual de juliol a desembre, tenint en compte la singularitat retributiva d’aquest personal.

Veurem com ho explica el Decret corresponent. Els inconvenients de viure i treballar a Catalunya. De totes formes sóc feliç perquè he vist que a un exdirectiu de Bankia s’emporta una indemnització de 14 milions d’euros en pensions i compromisos de prejubilació.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació