- Enric I. Canela - http://www.enriccanela.cat -

El CSIC en suspensió de pagaments

Enric I. Canela

La crisi fa mal arreu. El CSIC no pot pagar. El dia 17 va anunciar en un correu electrònic [2] dirigit a tots els seus centres que ha decidit paralitzar, o almenys retardar, els pagaments per fer front a la retribució de les obligacions ineludibles de aquesta agència (nòmina del personal, seguretat social, tributs, devolucions a Tresor i interessos de demora).

La recerca espanyola va per molt mal camí. Cap problema, ens manquen mà d’obra no qualificada per fer aeroports sense avions.