Enric I. Canela

Al mes de desembre el govern espanyol va aprovar el Reial decret-llei 14/2012, de 20 d’abril, de mesures urgents de racionalització de la despesa pública en l’àmbit educatiu. Aquests decret, entre altres coses, modifica l’apartat 5 de l’article 81 de la Llei Orgànica d’Universitats. Aquest article inclourà: En cas de liquidació del pressupost amb romanent de tresoreria negatiu, el Consell Social ha de procedir en la primera sessió que celebri a la reducció de despeses del nou pressupost per quantia igual al dèficit produït. Aquesta reducció només es pot revocar per acord de l’òrgan, a proposta del rector, previ informe de l’interventor i autorització de l’òrgan corresponent de la comunitat autònoma, quan les disponibilitats pressupostàries i la situació de tresoreria ho permetessin. Sortosament, es van equivocar, penso jo, i van descuidar-se de dir “romanent de tresoreria no afectat” i va quedar només en “romanent de tresoreria”, altrament ja estaríem tots intervinguts.

La bona gestió desenvolupada aquests quatre anys per Dídac Ramírez ha permès anar reduint el dèficit amb el que es va trobar al 2008, però encara en tenim, tot i que el romanent de tresoreria és ara positiu. Amb més retallades i amb retards en els pagaments per part de la Generalitat, però, en el futur s’ha de ser molt curós en la gestió per mantenir-se amb un romanent tresoreria positiu sense afectar el personal ni els serveis que són la nostra missió.

La cosa és avui molt més greu del que ho era fa uns dies. El govern espanyol ha aprovat el Reial Decret 1483/2012, de 29 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament dels procediments d’acomiadament col·lectiu i de suspensió de contractes i reducció de jornada. En aquest decret es donen normes específiques dels procediments d’acomiadament col·lectiu del personal laboral al servei dels ens, organismes i entitats que formen part del sector públic. Està pensat específicament per permetre realitzar expedients de regulació d’ocupació (ERO) a les administracions públiques o empreses que en depenen a costa del personal no funcionari. Naturalment afecta a les universitats (podeu llegir una excel·lent anàlisi de la norma en el bloc d’Antonio Árias).

Queda clar que una universitat amb romanent de tresoreria negatiu quedaria intervinguda i l’acomiadament de personal laboral, docent o d’administració de serveis, seria la conseqüència més probable.

Ve un temps en el que si es vol defensar les persones, les aventures estan prohibides.

Una resposta a “Temps de turbulències per a les universitats”

  1. […] A més hi ha el Reial Decret 1483/2012, de 29 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament dels procediments d’acomiadament col·lectiu i de suspensió de contractes i reducció de jornada. En aquest decret es donen normes específiques dels procediments d’acomiadament col·lectiu del personal laboral al servei dels ens, organismes i entitats que formen part del sector públic. Està pensat específicament per permetre realitzar expedients de regulació d’ocupació (ERO) a les administracions públiques o empreses que en depenen a costa del personal no funcionari. Naturalment afecta a les universitats (veure anàlisi Temps de turbulències per a les universitats). […]

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació