Enric I. Canela

Llegia que el dia 12 la Sindicatura de Comptes va publicar i trametre al Parlament tres informes de fiscalització referents a l’àmbit universitari. En concret, els informes són relatius a l’agregat de les universitats públiques catalanes dels exercicis 2010 i 2011; les instruccions de contractació d’entitats de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC); i la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona (FUAB).

Els tres informes són el 17/2013, 19/2013 i 22/2013. El primer d’aquests treballs inclou un agregat de les dades econòmiques i pressupostàries del sector universitari públic de Catalunya, integrat per set universitats presencials i una de no presencial. El treball inclou també una anàlisi de les dades agregades i per universitats d’alumnes, professorat i personal d’administració i serveis. L’informe 19/2013 és una anàlisi de les instruccions de contractació de les entitats del Grup UPC, per tal d’avaluar la seva adequació a la normativa. L’informe 22/2013 és una fiscalització de regularitat dels comptes anuals de la Fundació UAB corresponents a l’exercici 2011.

Podeu llegir les notes informatives:

Nota informativa sobre l’informe 17/2013, relatiu a l’agregat de les universitats públiques de Catalunya, exercicis 2010 i 2011

Nota informativa sobre l’informe 19/2013, relatiu a les instruccions de contractació d’entitats de la Universitat Politècnica de Catalunya, exercici 2013

Nota informativa sobre l’informe 22/2013, relatiu a la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona, exercici 2011

Se l’informe relatiu a l’agregat de les universitats, destaca que diu que la situació de dèficit d’algunes universitats pot comprometre seriosament la seva capacitat per generar els recursos necessaris per retornar els préstecs. No és cap novetat, però l’informe ho explica de forma ordenada i ho comunica al Parlament. Finalment, la culpa de la situació és del Govern i del Parlament que el controla.

Destaca també que les universitats no presenten les memòries econòmiques i la resta de documentació en el moment que ho han de fer. Normalment els endarreriments són importants.

Voldria assenyalar que la informació millora anualment i que els indicadors que hi apareixen resumeixen prou bé el sistema universitari públic català i la seva situació financera. La feina del Síndic, excel·lent ja que la millora és percep any rere any. És francament recomanable, poc a poc, llegir l’informe.

Pel que fa a la contractació de les entitats de la UPC, hi ha un seguit d’anomalies, entenc que més formal que altra cosa que haurien de ser solucionades.

En relació a la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona (FUAB), la Sindicatura troba múltiples irregularitats, que sembla que no considera greus. Diu que el Patronat de la FUAB i el Consell Social de la UAB han d’analitzar la situació de la FUAB i de les entitats participades i prendre les mesures necessàries perquè no se’n derivin efectes negatius per a la situació financera de la Universitat

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació