Enric I. Canela

Llegia que el Govern ha aprovat avui el Projecte de llei de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU), que dota l’organisme dels instruments legals i organitzatius necessaris per afavorir la seva posició de referència a nivell europeu. Diu que aquesta llei reforçarà la independència de l’agència com a instrument estratègic per internacionalitzar el sistema universitari català i afavorirà la innovació en la docència, la recerca i la gestió universitària.

Segons diu la nota, la nova llei atribueix a l’AQU noves funcions, entre les quals destaquen l’avaluació, la certificació, l’auditoria i l’acreditació de la qualitat a les universitats i centres d’educació superior, així com l’avaluació de l’activitat desenvolupada pel personal investigador de les universitats. També podrà analitzar les tendències en l’educació superior i el seu desenvolupament nacional i internacional, assessorar les universitats per promoure l’excel·lència dels serveis que presten i elaborar informes sobre els dèficits de qualitat detectats a les universitats. Com a novetat també destaca que la llei defineix el contracte-programa com l’instrument de relació entre l’Agència i el departament competent en matèria d’universitats.

A més, s’incorpora al Consell de Direcció de l’AQU una representació dels estudiants. Concretament, dos estudiants elegits pel Consell Interuniversitari de Catalunya, entre un estudiant de grau i un de postgrau, que formin part del Consell d’Estudiantat de les universitats de Catalunya. D’aquesta manera, l’Agència aprofundeix en la seva funció de transparència i rendiment de comptes a la societat. Suposo que deu estar implícit, però caldria deixar-ho clar, que un estudiant no serà un estudiant, serà un investigador en formació. Així hauria de ser.

En no tenir el text del projecte per llegir-lo, se m’escapa què és el que és nou i tampoc no veig que l’AQU hagi de ser l’instrument estratègic per internacionalitzar el sistema universitari català. Podem decidir el que vulguem però no veig que les agències de qualitat s’encarreguin de la internacionalització. Ho dic amb la màxima prudència i a l’espera de veure el text.

Suposo que en la redacció del projecte hi ha alguna idea de posicionament de l’AQU i de canvis en el Consell de Direcció, perquè per fer el que diu la nota que farà no cal cap modificació legal.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació