Enric I. Canela

L’article 32 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats diu:

Article 32 Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació.

1. S’autoritza la creació de l’Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació, d’acord amb les previsions de la Llei d’agències estatals per a la millora dels serveis públics, a la qual corresponen les funcions que li atribueix aquesta Llei i la d’elevar informes al ministeri competent en matèria d’universitats i al Consell d’Universitats sobre el desenvolupament dels processos d’avaluació, certificació i acreditació a Espanya, als efectes podrà sol·licitar i prestar col·laboració als òrgans d’avaluació que, si escau, existeixin en les comunitats autònomes.

2. L’Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació desenvoluparà la seva activitat d’acord amb els principis de competència tècnica i científica, legalitat i seguretat jurídica, independència i transparència, atenent els criteris d’actuació usuals d’aquestes institucions en l’àmbit internacional.

S’ha aprovat la Llei de racionalització del sector públic i altres mesures de reforma administrativa.

En el Preàmbul diu:

Així mateix, en l’àmbit educatiu, es concentren en un únic organisme totes les funcions d’avaluació i acreditació del professorat universitari, que fins ara venien desenvolupant la fundació Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA) i la Comissió Nacional Avaluadora de l’activitat Investigadora (CNEAI).

Més avall

En l’àmbit de l’avaluació de Plans d’Estudi conduents a l’obtenció de Títols Universitaris Oficials, l’Estat té atribuïda la regulació de les condicions d’obtenció, expedició i homologació de títols acadèmics i professionals, que realitza a través de l’ANECA.

Paral·lelament, algunes Comunitats Autònomes tenen agències d’avaluació homologades internacionalment i, per això, amb capacitat per avaluar els plans d’estudi de les universitats (avaluació de títols); mentre que altres tenen agències d’avaluació amb competència únicament per emetre informes sobre la renovació d’acreditacions ja concedides. Per tant, es tracta de dues administracions que exerceixen la mateixa funció sobre un mateix territori.

Tots aquests canvis aconsellen la conversió de la fins ara Fundació ANECA en un organisme públic, el que es porta a terme a través del text d’aquesta Llei.

Ara l’article 32 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats queda redactat en els següents termes:

1. Corresponen a l’Organisme públic Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA), les funcions d’acreditació i avaluació del professorat universitari, d’avaluació de titulacions universitàries, millora de la qualitat, seguiment de resultats i informe en l’àmbit universitari, i qualsevol altra que els atribueixi la Llei.

L’ANECA assumirà les funcions d’avaluació de l’activitat investigadora que preveu el Reial decret 1086/1989, de 28 d’agost, sobre retribucions del professorat universitari, en els termes que s’estableixin reglamentàriament.

Els estatuts de l’organisme públic ANECA garantir la seva independència funcional.

L’ANECA exercirà les funcions previstes en el paràgraf primer d’aquest apartat 1, dins el marc general de competències definit en el nostre ordenament.

2. L’ANECA desenvoluparà la seva activitat d’acord amb els principis de competència tècnica i científica, legalitat i seguretat jurídica, independència i transparència, atenent els criteris d’actuació usuals d’aquestes institucions en l’àmbit internacional.

3. L’ANECA podrà participar en els procediments d’homologació i reconeixement d’equivalències a títols universitaris espanyols i correspondència de nivell acadèmic, en els termes que es determinin reglamentàriament. La iniciació d’aquests procediments meritarà una taxa.

Com veieu passen dues coses. Una és que desapareix Comissió Nacional Avaluadora del l’Activitat Investigadora (CNEAI) i l’altra és que els pactes que hi ha en relació a l’AQU queden en paper mullat. L’ANECA passa a ser el braç armat del govern espanyol en matèria universitària.

Caldria una explicació del Govern sobre com queda l’AQU.

La racionalització ens treu competències.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació