Archive for novembre 13th, 2014

Enric I. Canela Llegia que divendres es va fer la presentació de l’estudi “Recomanacions per millorar el model de transferència de tecnologia a les universitats espanyoles” editat per la Conferència de Consells Socials de les Universitats Espanyoles (CCS) i la Xarxa de Fundacions Universitat Empresa (REDFUE ). L’estudi analitza la situació actual, repassa models internacionals […]

Enric I. Canela Llegia que el Congrés va aprovar per un error del PP un bloc d’esmenes del PSOE als annexos del projecte. En concret, les esmenes que van ser acceptades –en un error que, en qualsevol cas, podrà esmenar-se en el tràmit del Senat- suposen la inclusió de dos nous paràgrafs per declarar ampliables […]