Enric I. Canela

Una vegada més la Confederació de Societats Científiques d’Espanya (COSCE) analitza els pressupostos de l’Estat destinats a R+D mitjançant un informe: Anàlisi dels recursos destinats a R + D + I continguts en els Pressupostos Generals de l’Estat aprovats per a l’any 2015. Millor oblideu el meu comentari i aneu al document, que és curt i clar.

A l’informe de la COSCE, s’indica que la quantitat destinada a finançar els Organismes Públics d’Investigació (OPI) i les Universitats -que és on es concentra la recerca bàsica- en realitat es redueix en 7 milions d’euros respecte de 2014, quedant en poc més de 2.400 milions d’euros. Entre 2008 i 2009 es van superar els 4.000 milions. El nivells d’inversió és similar al del 2005. Aquest import fa inviable la convocatòria de projectes de recerca, llevat que s’aprovin partides extraordinàries en Consell de Ministres, com ha passat en els últims anys.

Des de l’any 2009 (el moment de màxim volum de pressupost), els OPI han vist reduït el seu finançament en 410 milions d’euros, i si acumulem les reduccions, parlaríem de 2.192 milions que s’han deixat de percebre. D’aquesta quantitat, 1.150 milions, correspondria al CSIC.

Els OPI i les universitats només tenen accés als fons no financers (subvencions) que vénen disminuint any rere any. Per contra, els fons financers (préstecs que s’han de tornar), que estan destinats a les entitats privades i fundacions que els sol·licitin, augmenten. Com que són préstecs, no s’utilitzen en gran part.

El president de la COSCE, Carlos Andradas, critica l’augment de la taxa de reposició del 50% perquè fins i tot suposant una millora, el que de veritat indica és que de cada dos investigadors jubilats, només podem reposar a un.

La subvenció destinada a Organismes Públics d’Investigació i Universitats en 2015 ha disminuït en 7 milions d’euros respecte de 2014, mentre que la quantitat assignada a préstecs ha augmentat 267 milions.

La COSCE diu que la bretxa que s’està obrint entre Espanya i la resta de la UE segueix creixent. Mentre que a Europa la mitjana està sobre el 2% del PIB, a Espanya el 2009 es gastava l’1,3% i el 2013 el 1,24.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació