Enric I. Canela

El dia 21 de maig es va celebrar una sessió del claustre de la UPC. Va presentar-se, l’Informe sobre el Grup UPC, que conté una anàlisi i si escau propostes d’actuació per a aquestes entitats en les quals la UPC té una participació majoritària.

També es va fer el debat sobre l’estructura dels estudis (3+2) i el canvis introduïts pel Reial Decret 43/2015 (l’anomenat decret Wert) sobre l’ordenació dels ensenyaments oficials universitaris es va desenvolupar a partir de quatre presentacions: la de la vicerectora de Política Docent, Maribel Rosselló (vegeu document Canvis estructurals dels ensenyaments universitaris); la de la directora de l’Escola Superior d’Agrigultura de Barcelona (ESAB), Lourdes Reig, que va proporcionar la perspectiva dels centres docents (vegeu document El canvi al model ‘3+2’ vist pels Directors i Directores, Degans i Deganes); la de Gema Diaz, de la UTG d’Arquitectura de Barcelona, que va oferir la perspectiva des de la gestió universitària (vegeu document Estructura 3+2 Grau i Màster), i la del coordinador del Consell de l’Estudiantat, Oriol Rivera, que va aportar en la seva ponència la visió dels estudiants (vegeu document Anàlisi de la implantació de l’EEES a la UPC).

Els claustrals van demanar al rector, entre d’altres, avançar en la web de la transparència, així com informació sobre la reestructuració dels serveis TIC, la implantació de la comptabilitat analítica i la remodelació dels serveis generals.

En el seu torn de resposta, el rector va assegurar que es treballa per millorar la transparència de la Universitat i va mantenir el compromís de disposar d’una comptabilitat analítica aquest 2015. Va anunciar també que s’està analitzant la figura de professor de taller/associat en el marc d’una política de professorat equilibrada que tingui present les especificitats dels diversos àmbits però sense caure en possibles greuges per discriminacions.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació