Enric I. Canela

El Consell de Ministres ha aprovat un Reial Decret de creació, reconeixement, autorització i acreditació d’universitats i centres universitaris.

El Reial Decret respon a la necessitat de revisió i actualització de la regulació d’Universitats i centres universitaris, que datava de 1991. Suposa la revisió completa de les exigències administratives i organitzatives de creació d’Universitats i centres universitaris: es flexibilitza el nombre de títols que tota universitat ha de tenir, i s’actualitza el tant per cent de doctors per impartir Graus. Cal destacar els següents apartats:

 • Es permet una major especialització de les universitats:
  • Se substitueix l’exigència d’oferir vuit títols dels quals, almenys tres, han de ser de segon cicle i, almenys, un de ciències experimentals o estudis tècnics, per la més flexible d’oferir vuit títols de grau i màster.
 • Es regula l’acreditació institucional (acreditació dels centres) en línia amb les exigències de l’Espai Europeu d’Educació Superior. Això permetrà als centres universitaris que hagin obtingut l’acreditació institucional renovar l’acreditació de les titulacions oficials que imparteixin sense necessitat de sotmetre al procediment de renovació complet.
 • S’adapten els requeriments dels ensenyaments en l’àmbit de la salut a la realitat de les necessitats i pràctica docent.
 • S’inclouen nous elements de supervisió i control:
  • Presentació anual d’una memòria d’activitats docents i investigadores
  • Presentació en el termini màxim de sis mesos d’un pla de mesures correctores per regularitzar una situació irregular.
  • Obligació per a les universitats privades de presentar un pla de viabilitat i tancament, per al cas que la seva activitat resulti inviable.
 • Es regulen els requeriments dels ensenyaments no presencials, que fins ara no estaven regulats. Així, en lloc de la ràtio 1/25 de personal docent investigador per alumne en còmput global, les universitats que imparteixin ensenyaments en la modalitat no presencial podran disposar de ràtios entre 1/50 i 1/100, en funció del nivell d’experimentalitat de les titulacions i de la major o menor semipresencialitat.

Una resposta a “Aprovat el Reial Decret de creació, reconeixement, autorització i acreditació d’universitats i centres universitaris”

 1. […] endarrerit tant els reials decrets que va aprovar el consell de ministres del dia 29 de maig (veure Aprovat el Reial Decret de creació, reconeixement, autorització i acreditació d’universitat… i Aprovat el Reial Decret d’acreditació nacional per a l’accés als cossos docents […]

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació