Enric I. Canela

El proppassat dia 3 es va presentar el document La Universidad española en cifras corresponent al 2013-2014. Document anual, modificat respecte al que era abans, modificat per a bé, que encarrega la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE) i que efectuen Juan Hernández Armenteros (Universitat de Jaén) i José Antonio Pérez Garcia (Universitats Politècnica de València).

L’índex és prou explicatiu:

 • L’accés als estudis superiors a Espanya és equiparable al del conjunt dels països de la Unió Europea.
 • L’evolució dels ensenyaments és molt diferent per als ensenyaments de grau i les de màster.
 • L’evolució de la demanda d’ensenyaments de grau difereix en les universitats públiques i privades durant la crisi.
 • Els estudiants de grau han modificat les seves preferències cap a les branques de Ciències de la Salut i les Humanitats.
 • Les dones continuen sent majoritàries en els estudiós universitaris de grau, encara que els homes incrementen la seva participació.
 • Tot i que les universitats politècniques són les més especialitzades del Sistema Universitari Espanyol, determinades universitats públiques presencials presenten també una notable especialització dels seus estudis en determinades branques.
 • L’atracció internacional d’estudiants de grau està determinada per la intensitat del Programa Erasmus a cada universitat.
 • Administració i Direcció d’Empreses és la titulació més demandada de les universitats públiques i privades presencials.
 • Les titulacions de Ciències de la Salut atrauen als nous alumnes amb millors notes d’accés.
 • L’atracció dels nous alumnes de grau amb millors notes d’accés és diferenciada per regions i per universitats.
 • Els ensenyaments de postgrau continuen el seu creixement en les universitats públiques presencials.
 • La demanda dels ensenyaments de màster oficial mostra notables diferències per tipus d’universitats.
 • L’atracció internacional dels ensenyaments de màster oficial és més gran que la dels ensenyaments de grau.
 • Espanya té un dels nivells de preus públics universitaris més elevats de la Unió Europea.
 • Les pujades dels preus públics per les comunitats autònomes aguditza les diferències en les universitats públiques Presencials.
 • Beques i ajudes a l’estudi universitari. Panorama Internacional.
 • Els becaris augmenten per l’impacte de la crisi; però hi ha un major nivell de precarietat, més incertesa i més exclusió.
 • Les universitats intensifiquen i generalitzen les ajudes als estudiants.
 • El sistema universitari espanyol té en l’actualitat un nombre d’universitats d’acord amb la mida de la població a la que ofereix serveis d’educació superior.
 • Estructura de l’oferta d’ensenyaments de grau per branca d’ensenyaments, universitats públiques i privades.
 • Les universitats públiques corregeixen substancialment els problemes d’eficiència associats a l’existència de titulacions amb baixa demanda.
 • L’oferta de postgrau està marcada pel creixement del màster oficial.
 • Suficiència financera del Sistema Universitari Espanyol, comparabilitat internacional.
 • Les retallades del finançament públic afecten severament als recursos estructurals de les universitats públiques.
 • Les universitats públiques presten els serveis docents d’educació superior disposant de menys de recursos totals per estudiant que les universitats privades.
 • Els ingressos per recerca i transferència tecnològica retrocedeixen un 30%.
 • La despesa pública universitari retrocedeix a xifres de l’any 2006.
 • Les úniques despeses que s’incrementen durant la crisi són els de beques i ajudes a l’estudi per als estudiants.
 • La despesa de personal de l’any 2013 descendeix en 333 milions d’euros en relació al contret en l’any 2010 per les universitats públiques.
 • La crisi econòmica redueix en 8.550 llocs de treball públics els recursos de personal de les universitats públiques des de l’any 2010 al 2013.
 • La inversió en les universitats públiques es desploma.
 • Resultats docents (públiques i privades).
 • Evolució del rendiment acadèmic dels ensenyaments de grau per branca d’ensenyament.
 • Top 5 de rendiment acadèmic dels alumnes de nou ingrés matriculats en les titulacions de cada branca.
 • Flux dels estudiants titulats sobre nou ingresso en ensenyaments de grau i postgrau. Per branques d’ensenyaments.
 • Top 5 de rendiment acadèmic de les titulacions de cada branca. Correlació entre sexe dels estudiants, nota mitjà d’accés, taxa de rendiment i taxa d’abandó.
 • Ocupabilitat dels titulats amb estudis superiors.
 • Comparabilitat internacional.
 • Ocupabilitat dels titulats amb estudis superiors a Espanya.
 • Rendiment de l’educació superior en el nivell de renda dels titulats universitaris.
 • Resultats R + D (públiques i privades).
 • El context internacional de la despesa en R + D.
 • A Espanya la despesa en R + D ha retrocedit a nivells inferiors a 2007.
 • La producció científica de les universitats espanyoles manté la seva dinàmica de creixement tot i la reducció dels recursos.
 • La producció científica per universitats revela un factor de diferenciació rellevant per tipus d’institucions i sistemes regionals.
 • Les Universitats Espanyoles en els rànquings internacionals.
 • Productivitat investigadora del professorat (sexennis), i lectura de tesis doctorals.
 • L’activitat de transferència de coneixement i d’innovació és un dels problemes centrals de l’economia espanyola i, en conseqüència, dels resultats de les universitats.
 • Evolució de la producció de patents per universitat.
 • Ingressos de recerca aplicada per professor equivalent a temps complet.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació