Enric I. Canela

La Llei Orgànica 7/2015, de 21 de juliol, per la qual es modifica la Llei Orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del Poder Judicial diu en la seva Disposició addicional cinquena. Pensió de jubilació.

Als jutges, magistrats, advocats fiscals, fiscals, lletrats de l’Administració de Justícia, docents universitaris i Registradors de la Propietat, Mercantils i de Béns Mobles inclosos en el règim de classes passives de l’Estat que causin o que hagin causat pensió de jubilació partir d’1 de gener de 2015 i que en el moment del fet causant compten, almenys, amb seixanta-cinc anys d’edat complerts, els és aplicable el que estableix la disposició addicional vint-i-cinquena de la Llei 36/2014, de 26 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2015.

En aquests supòsits es reconeixerà als interessats un percentatge addicional per cada any complet de serveis efectius a l’Estat entre la data en què van complir seixanta-cinc anys, i la del fet causant de la pensió, la quantia estarà en funció dels anys de servei acreditats en la primera de les dates indicades, segons l’escala prevista a la disposició addicional esmentada en el paràgraf anterior.

Caldrà que ens ho interpretin, però sembla que podria haver un incentiu a no jubilar-se.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació